Kompetanse- og tenesteutviklingstilskot 2024

Søknadsfrist:
5. april 2024
Målgruppe:
Tilsette i omsorgstenestene, og brukarar av kommunale omsorgstenester
Ansvarleg:
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal
Kven kan søke:
Kommunar, fylkeskommune, universitet og høgskular, fagskule. Kommunar kan gjerne søke i samarbeid med andre kommunar, helseføretak, frivillig sektor, utdanningsinstitusjonar, næringsliv eller andre. Fylkeskommunar kan berre søkje om tilskot til kompetansetiltak innan psykisk helse og rusfeltet.
Rapporteringsfrist:
15. mars 2024

Tilskot til kompetansehevande tiltak og utvikling av tenestene med mål om å redusere mangelen på personell med relevant fagutdanning og legge til rette for ein bærekraftig omsorgsteneste.

Publisert 12.02.2024

Nytt søknadsskjema for 2024 finn du under «Dokument». Regelverket er det same som i 2023.

Les meir om tilskotet på heimesida til Helsedirektoratet. 

Søknader og rapportering skal gå elektronisk til vårt postmottak: sfmrpost@statsforvalteren.no 
Merk at dette ikkje skal gå direkte til kontaktpersonane.

Søknadsfrist 05.04.2024

Kva kan tilskotet gå til?

  • Grunn- og vidareutdanning, alle nivå
  • Praksisplassar i omsorgstenesten
  • Statleg ABC-opplæring
  • Opplæring brukarstyrt personleg assistanse (BPA), i tråd med kommunen sin opplæringsplan
  • Desentraliserte studier
  • Tenesteutviklingsprosjekt, inntil 5 prosjekt
  • Opprette og teste modellar for fleksible kommunale avlastingstilbod for pårørande.

Andre tildelingskriterium, prioriteringar og regelverk for ordninga kan du lese om på nettsida til Helsedirektoratet og i brevet frå Statsforvaltaren.

Rapportering for tilskot motteke i 2023

Frist for å rapportere på tilskot motteke i 2023 er sett til 15. mars 2024

Søknadsfrist:
5. april 2024
Målgruppe:
Tilsette i omsorgstenestene, og brukarar av kommunale omsorgstenester
Ansvarleg:
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal
Kven kan søke:
Kommunar, fylkeskommune, universitet og høgskular, fagskule. Kommunar kan gjerne søke i samarbeid med andre kommunar, helseføretak, frivillig sektor, utdanningsinstitusjonar, næringsliv eller andre. Fylkeskommunar kan berre søkje om tilskot til kompetansetiltak innan psykisk helse og rusfeltet.
Rapporteringsfrist:
15. mars 2024