Søknadsfrist Tittel Målgruppe
15. nov Utlysing av tilskot til regionalt Klima- og miljøprogram Utgreiings- og forskingsverksemder (institusjonar), Fag - og næringsorganisasjonar mv. eller andre føretak.
03. nov Tilskot til å inkludere barn og unge Barn og unge som står i fare for å hamne utanfor
22. sep Tilskot til rettleiing for nyutdanna lærarar Lærarar i sitt første år og andre år i skolen.
15. sep Restmidlar kommunalt rusarbeid Kommunane i Møre og Romsdal
08. sep Tilskot til tillitsreforma i barnehage og skole Tilsette i barnehagar og grunnskoler som arbeider med barn og elevar
01. jun Tilskot til bustadtiltak Kommunar
25. mai Tilskot for å styrke legevakter i små kommunar Kommunar med mindre enn 5000 innbyggarar
31. mar Tilbod til barn og unge med psykiske plager og problematisk rusmiddelbruk og behov for samansette tenester Barn og unge med psykiske- eller rusrelaterte problem som har behov for førebygging, utgreiing, behandling og oppfølging, og dei som lever med høg risiko for å utvikle alvorleg funksjonsnedsetting og deira familiar. Barn og unge med behov for langvarig oppfølging og samansette tenester. Barn og unge med psykiske plager og problematisk rusmiddelbruk.
31. mar Tilbod til vaksne med behov for langvarig oppfølging og samansette tenester Vaksne med alvorlege psykiske helseutfordringar og eller rusmiddelproblematikk og eventuell samtidig valdsproblematik, som har langvarige og samansette behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte
05. mar Tilskot kommunalt rusarbeid 2023 - ny ordning Personar med rusmiddelrelaterte problem og deira pårørande
01. mar Tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt Ledere og ansatte i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.
01. mar Klimasats 2023 Kommunar, fylkeskommunar, føretak organisert etter kommunelova kapittel 9
20. feb Utlysing av tilskot til regionalt Klima- og miljøprogram Utgreiings- og forskingsverksemder (institusjonar), Fag - og næringsorganisasjonar mv. eller andre føretak.
15. feb Tilskot konfliktdempande rovvilttiltak Husdyreigarar, reineigarar og kommunar. Lokale, regionale og landsomfattande organisasjonar og forskingsinstitusjonar kan og søke om tilskot.
15. feb Tilskot førebyggande rovvilttiltak Husdyreigarar og reineigarar, kommunar og lokale organisasjonar
01. feb Kunngjering 2023: Tilskot til utvikling av dei sosiale tenestene på NAV-kontoret Sosialt og økonomisk vanskelegstilte som treng sosiale tenester, og andre som står i fare for å kome i ein vanskeleg livssituasjon
01. feb Tilskot til utprøving av to lovande arbeidsmodeller på sosialtenesteområdet NAV-kontor
01. feb Tilskot kommunalt rusarbeid OVERGANGSORDNING Personar med rusmiddelproblem i kommunane
15. jan Tiltak for trua naturtypar Grunneigarar, privatpersonar, frivillige organisasjonar, kommunar, verksemder og institusjonar. 
15. jan Tilskot til fisketiltak Frivillige organisasjonar, forskningsinstitusjonar, kommunar og interkommunale organ.
15. jan Tilskot til tiltak for ville pollinerande insekt Grunneigarar, privatpersonar, lag og foreiningar på lokalt og regionalt nivå, landsdekkande organisasjonar, kommunar og institusjonar.
15. jan Tilskot til tiltak mot framande artar Regionale og nasjonale frivillige organisasjonar, institusjonar og private verksemder. Offentlege aktørar er ikkje i målgruppa for ordninga.
15. jan Tilskot til trua artar Grunneigarar, privatpersonar, frivillige organisasjonar, kommunar, verksemder og institusjonar.
15. jan Tiltak i kulturlandskapsområde registrert som verdifulle kulturlandskap Grunneigarar, privatpersonar, lag og foreiningar på lokalt og regionalt nivå, landsdekkjande organisasjonar, kommunar og institusjonar.
15. jan Tilskot til vilttiltak Frivillige organisasjonar, institusjonar, kommunar og enkeltpersonar.
Søknadsfrist Tittel
15. nov Utlysing av tilskot til regionalt Klima- og miljøprogram
03. nov Tilskot til å inkludere barn og unge
22. sep Tilskot til rettleiing for nyutdanna lærarar
15. sep Restmidlar kommunalt rusarbeid
08. sep Tilskot til tillitsreforma i barnehage og skole
01. jun Tilskot til bustadtiltak
25. mai Tilskot for å styrke legevakter i små kommunar
31. mar Tilbod til barn og unge med psykiske plager og problematisk rusmiddelbruk og behov for samansette tenester
31. mar Tilbod til vaksne med behov for langvarig oppfølging og samansette tenester
05. mar Tilskot kommunalt rusarbeid 2023 - ny ordning
01. mar Tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt
01. mar Klimasats 2023
20. feb Utlysing av tilskot til regionalt Klima- og miljøprogram
15. feb Tilskot konfliktdempande rovvilttiltak
15. feb Tilskot førebyggande rovvilttiltak
01. feb Kunngjering 2023: Tilskot til utvikling av dei sosiale tenestene på NAV-kontoret
01. feb Tilskot til utprøving av to lovande arbeidsmodeller på sosialtenesteområdet
01. feb Tilskot kommunalt rusarbeid OVERGANGSORDNING
15. jan Tiltak for trua naturtypar
15. jan Tilskot til fisketiltak
15. jan Tilskot til tiltak for ville pollinerande insekt
15. jan Tilskot til tiltak mot framande artar
15. jan Tilskot til trua artar
15. jan Tiltak i kulturlandskapsområde registrert som verdifulle kulturlandskap
15. jan Tilskot til vilttiltak