Tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

Søknadsfrist:
1. mars 2023 23:59
Målgruppe:
Ledere og ansatte i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.
Ansvarleg:
Statsforvalteren i Trøndelag på vegne av Helsedirektoratet
Kven kan søke:
Kommunene i Trøndelag og Møre og Romsdal
Rapporteringsfrist:
1. mars 2024 23:59

Tilskuddsordningen er etablert for å styrke kvaliteten i tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg og deres pårørende, og for å bidra til kompetanseoppbygging i kommunene.

Publisert 20.01.2023

Praktisk informasjon

 • Søknads og rapporteringsfrist er 1. mars 2023, og neste rapportering er 1.mars 2024
 • Kommuner som søker i Trøndelag og Møre og Romsdal sender søknaden til sftlpost@statsforvalteren.no  uten kopi til saksbehandler
 • Rapporteringsskjema for tilskudd tildelt i 2022 oversendes til samme epost-adresse som over
 • Skjema for søknad og rapportering er lagret i fanen til høyre 
 • Lenke til regelverk og øvrig informasjon om tilskuddsordningen er lagret i fanen til høyre.

Målgruppen er ledere og ansatte i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, som arbeider med tjenester til pasienter med behov for lindrende behandling uavhengig av diagnose. Ordningen gjelder også pårørende.

Dette må være med i søknaden:

 • Søkerens mål med tilskuddet 
 • Prosjektbeskrivelse/beskrivelse av tiltak det søkes om tilskudd til med prosjektstart og slutt
 • Budsjett (skal kunne sammenliknes på samme nivå med regnskap dersom regnskap kreves)
 • Delfinansiering/tilskudd fra andre instanser  
 • Egenfinansiering  
 • Søkerens vurdering av risiko ved prosjektet

Søknaden undertegnes av rådmann/kommunaldirektør eller den som vedkommende har delegert myndigheten til. 

Kommuner oppfordres ved utforming av prosjekt og søknad til å søke råd og veiledning hos Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester og/eller det regionale kompetansesenteret for lindrende behandling.

Det gis tilskudd til

 • kvalitetsutviklingsarbeid, inkludert kompetanseheving i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, som for eksempel implementering av nye organisasjonsformer og verktøy.
 • Det kan også gis tilskudd til samlet kompetanseheving i en region.

Det gis ikke tilskudd til drift av helse- og omsorgstjenester eller til formell videreutdanning og studier. For tilskudd til videreutdanning, se Kommunalt kompetanse- og tjenesteutviklings-tilskudd.

Statsforvalter og det regionale kompetansesenteret for lindrende behandling kan be tilskuddsmottaker dele erfaringer og resultater fra prosjektet på erfaringssamlinger, fagdager og liknende.

Søknadsfrist:
1. mars 2023 23:59
Målgruppe:
Ledere og ansatte i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.
Ansvarleg:
Statsforvalteren i Trøndelag på vegne av Helsedirektoratet
Kven kan søke:
Kommunene i Trøndelag og Møre og Romsdal
Rapporteringsfrist:
1. mars 2024 23:59