Tiltak for trua naturtypar

Søknadsfrist:
15. januar 2023 23:59
Målgruppe:
Grunneigarar, privatpersonar, frivillige organisasjonar, kommunar, verksemder og institusjonar. 
Ansvarleg:
Miljøvernavdelinga

Tilskotsordning for å ivareta trua naturtypar og utvalde naturtypar etter naturmangfaldslova.

Publisert 15.12.2022

Trua naturtypar er naturtypar som står på norsk raudliste for naturtypar (2018) og som er i kategori kritisk trua (CR), sterkt trua (EN) eller sårbar (VU).

 

Naturmangfaldslova opnar for å gje einskilde naturtypar ei særskilt sikring ved at dei får status som utvalde naturtypar. Dei åtte naturtypane som i dag har status som utvalde er kystlynghei, hule eiker, kalklindeskog, kalksjøar, slåttemark (inkludert lauveng), slåttemyr, olivinskog og open grunnlendt kalkmark i boreonemoral sone. 

 

Tiltak som kan få tilskot er:

  • Skjøtsel og vedlikehald
  • Tilpassa bruk på areal som inngår i drifta av landbruksføretak
  • Gjerding
  • Kartlegging og overvaking knytt til tiltak

 

I tillegg til tiltak i felt, kan det bli gitt tilskot til å utarbeide skjøtsels- eller tiltaksplan, nødvendig utstyr til tiltak og til informasjon om naturtypane.

 

Skatt

Vi gjer oppmerksam på at tilskot som vederlag for eigen arbeidsinnsats er å anse som skattepliktig inntekt, jf. skattelova § 5-10. Dersom du søkjer som privatperson vil den delen av tilskotet som gjeld eigen arbeidsinnsats bli utbetalt som skattepliktig lønn. Dersom du søkjer som næringsdrivande må denne delen av tilskotet førast inn i næringsoppgåva. Tilskot til dekning av dokumenterte utgifter i tilknyting til arbeidet er skattefritt, jf. skattelova § 5-11.

 

Kven kan søkje:

Grunneigarar, privatpersonar, frivillige organisasjonar, kommunar, verksemder og institusjonar. 

Kor skal søknaden sendast og krav til innhald i søknaden

Søknad om tilskot skal sendast i Miljødirektoratet sitt elektroniske søknadssenter. Søknaden skal adresserast til Statsforvaltaren i fylket der tiltaket skal gjennomførast. Rett utfylling i søknadssenteret fyller kravet til innhald i søknaden. Søknaden skal gjere greie for korleis tiltaka skal gjennomførast.

 

Gjenbruk av tidlegare innsendt søknad

Du kan bruke om att data frå tidlegare innsendt søknad. Du må framleis klikke deg gjennom søknadsvegvisaren, men dei fleste felta vil være fylt ut på førehand. Dine tidlegare innsendte søknadar finn du under menyvalet «Mine søknader». Du kan bruke om att søknaden ved å klikke på "Gjenbruk søknad".

 

Søknadsfrist:

15.januar 2023

Søknadsfrist:
15. januar 2023 23:59
Målgruppe:
Grunneigarar, privatpersonar, frivillige organisasjonar, kommunar, verksemder og institusjonar. 
Ansvarleg:
Miljøvernavdelinga