Tilskot til fisketiltak

Søknadsfrist:
15. januar 2023 23:59
Målgruppe:
Frivillige organisasjonar, forskningsinstitusjonar, kommunar og interkommunale organ.
Ansvarleg:
Miljøvernavdelinga

Tilskotsordninga skal medverke til å legge til rette for bevaring og forvaltning av ville anadrome laksefisk, samt å legge til rette for fiske etter anadrome laksefisk. 

Publisert 15.12.2022

Tiltak som kan få tilskot

Tilskotsordninga skal nyttast til tiltak knytt til bestandar av laks, sjøaure og sjørøye og som kjem samfunnet og allmenninga til gode.

 

Tilskot kan mellom anna gjevast til:

  • Laksetrapper
  • Tiltak for å betre tilgangen og moglegheita til fiske for allmenninga
  • Tiltak retta mot rekruttering eller stimulering til fiske
  • Anvendt FoU-verksemd og overvaking som grunnlag for blant anna lokal forvaltning av lakse- og sjøaurebestandar
  • Forvaltning av og informasjon om villaks, sjøaure og sjørøye.

 

Kven kan søkje:

Frivillige organisasjonar, forskningsinstitusjonar, kommunar og interkommunale organ.

 

Kor skal søknaden sendast og krav til innhald i søknaden

Søknad om tilskot skal sendast i Miljødirektoratet sitt elektroniske søknadssenter. Søknaden skal adresserast til Statsforvaltaren i fylket der tiltaket skal gjennomførast. Rett utfylling i søknadssenteret fyller kravet til innhald i søknaden. Søknaden skal gjere greie for korleis tiltaka skal gjennomførast.

 

Gjenbruk av tidlegare innsendt søknad

Du kan bruke om att data frå tidlegare innsendt søknad. Du må framleis klikke deg gjennom søknadsvegvisaren, men dei fleste felta vil være fylt ut på førehand. Dine tidlegare innsendte søknadar finn du under menyvalet «Mine søknader». Du kan bruke om att søknaden ved å klikke på "Gjenbruk søknad".

 

Søknadsfrist:

  1. januar 2023
Søknadsfrist:
15. januar 2023 23:59
Målgruppe:
Frivillige organisasjonar, forskningsinstitusjonar, kommunar og interkommunale organ.
Ansvarleg:
Miljøvernavdelinga