Kulturlandskapsprisen i Møre og Romsdal

Logo for kulturlandskapsprisen i Møre og Romsdal. Logoen består av ein spade, ein hest med plog og ein traktor, tre element som speglar utviklinga i jordbruket.
Logo for kulturlandskapsprisen i Møre og Romsdal. Logoen består av ein spade, ein hest med plog og ein traktor, tre element som speglar utviklinga i jordbruket. Foto: Statsforvaltaren i Møre og Romsdal.
Oppdatert 14.03.2024

Kvart år deler Statsforvaltaren i Møre og Romsdal ut Kulturlandskapsprisen. Prisen går til den eller dei som gjer ein særskild innsats for å ta vare på verdiane og utvikle moglegheitene i kulturlandskapet.

Prisen skal:

  • Løfte fram landbruket som forvaltar av kulturlandskapet
  • Skape merksemd og auke kunnskapen om verdiane i kulturlandskapet
  • Stimulere til å ta vare på kulturlandskapet gjennom gode eksempel

Prisen blir fortrinnsvis gitt til aktive gardbrukarar, men kan også gis til grunneigarlag, beitelag, bygdelag eller andre typar tiltak.

Prisen skal vere ei påskjøning for dei som gjer ein særskild innsats for å ta vare på verdiane og utvikle moglegheitene i kulturlandskapet, med fokus på biologisk mangfald, bygningsvern, formidling, tilrettelegging og tradisjonar knytt til kulturlandskapet.

Kandidatane til kulturlandskapsprisen vil bli vurdert etter desse kriteria:

  • At dei har gjort ein særskild innsats for kulturlandskapet gjennom skjøtsel og drift
  • At drifta brukar kulturlandskapet som ressurs for verksemd/produksjon, utvikling eller ny næring på garden
  • At drifta tek omsyn til landskap, kulturminne, kulturmiljø og biologisk mangfald
  • At drifta har produksjon som tek omsyn til miljøet på bruket og i nærområdet
  • At dei gir andre tilgang til å oppleve kvalitetar i kulturlandskapet gjennom friluftsliv og rekreasjon
  • At drifta medverkar til eit positivt fokus på dei verdiane som landbruket representerer

Alle kriteria treng ikkje å vere oppfylte, men prisvinnaren må utmerke seg på ein eller fleire av kriteria og vere ein god ambassadør for landbruket. Les om tidlegare vinnarar her

Om prisen

Prisen er delt ut sidan 2001, med unntak av 2018.  Vinnaren får eit kunstverk av biletkunstnar Lars Christian Istad, kr. 10 000 ,ein diplom og ein plakett. Prisen vert delt ut på eit arrangement heime hjå prisvinnar.

Korleis fremme forslag på kandidatar?

Alle kan fremme forslag på kandidatar. Frist til å komme med forslag på kandidatar for 2024 er 1.mai. Forslaget kan fremjast ved å fylle ut eit elektronisk forslagsskjema, som vil legges ut på denne sida i god tid før forslagsfristen. Eller så kan du ta kontakt per e-post eller telefon. 

 


Publisert 14.03.2024

Har du ein kandidat til kulturlandskapsprisen 2024?

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal inviterer alle til å kome med forslag på kandidatar til Kulturlandskapsprisen 2024 innan 1.mai.


Publisert 30.08.2023

Ivrar for villsau og kystlynghei

– Eg er takksam for at arbeidet eg legg ned blir lagt merke til og sett pris på, seier Egil Kvalsund som i dag fekk overrekt Kulturlandskapsprisen for 2023.


Publisert 25.08.2023

Kulturlandskapsprisen 2023 til Egil Kvalsund

Egil Kvalsund får kulturlandskapsprisen for 2023. Han har lagt ned ein særskilt innsats for kulturlandskapet på Nerlandsøy, og er ei drivande kraft for villsau- og beitenæringa på øyane på Ytre Sunnmøre.


Publisert 20.03.2023, Sist endra 26.04.2023

Kven fortener kulturlandskapsprisen 2023?

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal inviterer alle til å kome med forslag på kandidatar til Kulturlandskapsprisen 2023 innan 15. mai.


Publisert 06.09.2022

Kulturlandskapsprisen – ein honnør

– Det betyr utruleg mykje for oss å få denne prisen, seier Gudmund Kårvatn. Saman med kona Cathrine fekk han Kulturlandskapsprisen i dag. ­


Publisert 01.09.2022

Kulturlandskapsprisen 2022 til Gudmund og Cathrine Kårvatn

Gudmund og Cathrine Kårvatn får kulturlandskapsprisen i 2022. Garden deira, Kårvatn, ligg øvst i Todalen i Surnadal kommune. Garden vert driven imponerande allsidig og godt for folk og fe.


Publisert 28.04.2022

Kulturlandskapet - til lyst og nytte

Den siste tida har interesse for å dyrke eigen mat gitt kulturlandskapa våre ein ny verdi. Jorda kan nyttast meir intensivt når behovet melder seg – i alle fall om ho har vore godt skjøtta. I eit større perspektiv er det god matberedskap å halde jordbruksareala i hevd.


Publisert 08.03.2022

Foreslå kandidatar til kulturlandskapsprisen 2022

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal inviterer alle til å kome med forslag på kandidatar til Kulturlandskapsprisen 2022 innan 1. mai. Frem forslaget via eit elektronisk forslagsskjema eller ved å sende inn forslaget per e-post. 


Publisert 02.09.2021

Kulturlandskapsprisen 2021 til Norddal og Herdalen

Bygda Norddal (Dalsbygda) og Herdalen får kulturlandskapsprisen 2021. Bygda held det heilskaplege og tradisjonsrike kulturlandskapet frå fjord til fjell i hevd på ein eineståande måte.


Publisert 16.03.2021

Foreslå kandidatar til kulturlandskapsprisen 2021

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal inviterer alle til å kome med forslag på kandidatar til Kulturlandskapsprisen innan 31. mai 2021. Forslaget kan fremjast via eit elektronisk skjema på internett eller ved å sende inn eit forslagsskjema per e-post. 


Sist endra 27.09.2023

Tidlegare vinnarar av kulturlandskapsprisen i Møre og Romsdal

Oversikt over dei som har fått Kulturlandskapsprisen for Møre og Romsdal 2001- 2022


Publisert 07.09.2020 av Administrator

Framifrå kulturlandskap på Hoem

– Denne prisen gir oss følelsen av å bli verdsett. At det vi gjer er verdifullt, seier gardeigar og vinnar av Kulturlandskapsprisen 2020, Stein Kåre Austigard.


Publisert 07.09.2020

Kulturlandskapsprisen 2020 - Austigard, Hoem

Kristian Austigard og brorsonen Stein Kåre Austigard får Kulturlandskapsprisen 2020, for å halde i hevd kulturlandskapet på Hoem i Eikesdalen på ein framifrå måte.


Publisert 17.09.2019

Kulturlandskapsprisen 2019 til Oddmund Ansok, Liabygda

Oddmund Ansok fikk tysdag 3. september utdelt Kulturlandskapsprisen for 2019 heime på garden sin på Ansok i Liabygda. Han var beæra over prisen og brukte sin tale blant anna til å takke gode vener og naboer for hjelp med drift av garden.


Publisert 01.09.2017

Kulturlandskapsprisen 2017 til Inger Fjærli Halse og Per Halse, Smøla

Kulturlandskapsprisen for 2017 er tildelt gardbrukarane Inger Fjærli Halse og Per Halse på Edøya på Smøla. Bakgrunnen for tildelinga er deira mangeårige arbeid for kulturlandskapet på garden sin. Gardbrukarparet fekk tildelt prisen av landbruksminister Jon Georg Dale på Dyregoddagane i Gjemnes i dag.