Søknadsfrist Tittel Målgruppe
05. nov Tilskot til mellombels styrking av eksisterande behandlingstilbod innan psykisk helse- og rusarbeid barn, unge og vaksne med psykiske plager eller rusproblem som har behov for hjelp
30. okt Tilskot til kommunalt rusarbeid - ny utlysing Personar, eller grupper av personar, med rusrelaterte problem og deira pårørande.
Løpende Ekstraordinært tilskot til skogplanting våren 2021 Skogeigarar og næringsaktørar som utfører skogplanting
25. jun Tilskot til kommunalt rusarbeid Personar, eller grupper av personar, med rusrelaterte problem og deira pårørande.
01. jun Tilskot til utviklingsprosjekt i barneverntenesta Kommunale barneverntenester
10. mai Midlar frå klima- og miljøprogrammet 2021 - andre runde Føretak som arbeider med kunnskapsutvikling eller kunnskapsformidling
30. apr Tilskot til Eldre ut på middag heimebuande eldre over 65 år
15. apr Tilskot til digitalt utstyr, kompetanse og infrastruktur Målgruppa for tilskotet er elevar/lærlingar/lærekandidatar (inkludert vaksne) og lærarar i offentlege grunn- og vidaregåande skular i Noreg.
12. apr Tilskot til smitteverns- og oppfølgingsarbeid for personar med rus- og psykiske helseproblem Personar med rus- og eventuelt samtidige psykiske helseproblem
07. apr Midlar frå klima- og miljøprogrammet 2021 Føretak som arbeider med kunnskapsutvikling eller kunnskapsformidling
31. mar Tilskot til aktivitetstiltak for å motverke einsemd Eldre og seniorar som bur i eigen heim eller omsorgsbustad
31. mar Tilskot til aktivitetstilbod og besøksvert Eldre som har langtidsopphald i sjukeheim og i omsorgsbustad med heildøgns bemanning.
25. mar Opplæring til barn og unge som søkjer opphald i Noreg Barn og unge som søkjer opphald i Noreg
22. mar Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskot 2021 Tilsette i helse- og omsorgstenestene, og brukarar av kommunale helse- og omsorgstenester
12. mar Tilbod til barn og unge med behov for langvarig oppfølging og samansette tenester Barn og unge med psykiske- eller rusrelaterte problem og lidingar som treng tidleg utgreiing, behandling, oppfølging og støtte, og dei som lever med høg risiko for å utvikle psykososiale vanskar og deira familiar
12. mar Ekstra løyving: Tiltak for å avdempe konsekvensane av smitteverntiltaka for barn og unge Barn og unge med psykiske og/eller rusrelaterte problem og lidingar som treng tidleg utgreiing, behandling, oppfølging og støtte, og dei som lever med høg risiko for å utvikle psykososiale vanskar og deira familiar
12. mar Tilbod til vaksne med langvarige og samansette behov for tenester Vaksne med alvorlege psykiske helseutfordringar og eller rusmiddelproblem, valdsproblematikk og som har langvarige og samansette behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte
01. mar Tilskot til kompetansehevande tiltak for lindrande behandling og omsorg ved livets slutt Pasientar som treng lindrande behandling og omsorg ved livets slutt og deira pårørande
01. mar Tilskot til implementering av velferdsteknologiske løysingar i kommunane Brukarar av helse- og omsorgsteneter og deira pårørande
01. mar Tilskot til kommunal veterinærteneste Kommunar og vaktdistrikt
15. feb Tilskot til rovvilttiltak - Førebyggjande og konfliktdempande tiltak Husdyreigarar, kommunar og lokale organisasjonar. Lokale, regionale og landsomfattande organisasjonar og forskingsinstutisjonar kan òg søkje om tilskot
10. feb Tilskot til kommunalt rusarbeid Personar, eller grupper av personar, med rusmiddelrelaterte problem og deira pårørande
01. feb Tilskot til utvikling av sosiale tenester i Nav 2021 Nav-kontora
15. jan Tilskot til tiltak mot framande arter Regionale og nasjonale frivillige organisasjonar, institusjonar og private verksemder
15. jan Tilskot til truga artar Grunneigarar, privatpersonar, frivillige organisasjonar, kommunar, verksemder og institusjonar
15. jan Tilskot til generell vassforvaltning Vassområdeutval, interkommunale vassprosjekt, kommunar, forskingsinstitusjonar og frivillige organisasjonar
15. jan Tilskot til kalking Frivillige organisasjonar, kommunar, interkommunale organ og fiskerettshavarar
15. jan Tilskot til truga naturtypar Grunneigarar, privatpersonar, frivillige organisasjonar, kommunar, verksemder og institusjonar
15. jan Tilskot til fiskeføremål Frivillige organisasjonar, forskingsinstutitsjonar, kommunar og interkommunale organ
15. jan Tilskot til tiltak for ville pollinerande insekt Grunneigarar, privatpersonar, lag og foreiningar på lokalt og regionalt nivå, landsdekkande organisasjonar, kommunar og institusjonar
Søknadsfrist Tittel
05. nov Tilskot til mellombels styrking av eksisterande behandlingstilbod innan psykisk helse- og rusarbeid
30. okt Tilskot til kommunalt rusarbeid - ny utlysing
Løpende Ekstraordinært tilskot til skogplanting våren 2021
25. jun Tilskot til kommunalt rusarbeid
01. jun Tilskot til utviklingsprosjekt i barneverntenesta
10. mai Midlar frå klima- og miljøprogrammet 2021 - andre runde
30. apr Tilskot til Eldre ut på middag
15. apr Tilskot til digitalt utstyr, kompetanse og infrastruktur
12. apr Tilskot til smitteverns- og oppfølgingsarbeid for personar med rus- og psykiske helseproblem
07. apr Midlar frå klima- og miljøprogrammet 2021
31. mar Tilskot til aktivitetstiltak for å motverke einsemd
31. mar Tilskot til aktivitetstilbod og besøksvert
25. mar Opplæring til barn og unge som søkjer opphald i Noreg
22. mar Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskot 2021
12. mar Tilbod til barn og unge med behov for langvarig oppfølging og samansette tenester
12. mar Ekstra løyving: Tiltak for å avdempe konsekvensane av smitteverntiltaka for barn og unge
12. mar Tilbod til vaksne med langvarige og samansette behov for tenester
01. mar Tilskot til kompetansehevande tiltak for lindrande behandling og omsorg ved livets slutt
01. mar Tilskot til implementering av velferdsteknologiske løysingar i kommunane
01. mar Tilskot til kommunal veterinærteneste
15. feb Tilskot til rovvilttiltak - Førebyggjande og konfliktdempande tiltak
10. feb Tilskot til kommunalt rusarbeid
01. feb Tilskot til utvikling av sosiale tenester i Nav 2021
15. jan Tilskot til tiltak mot framande arter
15. jan Tilskot til truga artar
15. jan Tilskot til generell vassforvaltning
15. jan Tilskot til kalking
15. jan Tilskot til truga naturtypar
15. jan Tilskot til fiskeføremål
15. jan Tilskot til tiltak for ville pollinerande insekt