Klimaklokt landbruk

Kan skogen vere ein del av klimaløysinga?
Kan skogen vere ein del av klimaløysinga? Foto: Statsforvaltaren i Vestland.

På denne temasida presentarar vi fagstoff og statistikk knytt til klima og klimatilpassing. Statsforvaltaren vil som kompetansesenter samle, oppdatere og formidle noko av kunnskapen innan området.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 22.02.2022

Ny rettleiar for klimasmarte landbruksbygg

Å fornye bygningar er eit stort skritt for gardseigar og krev god planlegging. Bruk av trevirke er eit godt og klimavennleg val.


Publisert 15.12.2021

Klimakunnskap og klimaløysningar i landbruket

Det er i gang mykje forsking og arbeid for å redusere klimagassutsleppa i landbruket. Deltakarane fekk god informasjon om dette då bondelaget inviterte til webinar om nye klimaløysningar og ny klimakunnskap i næringa 6. desember.


Publisert 24.11.2021

Klimakalkulator og klimarådgjeving

Det norske landbruket er opptatt av å gjere drifta mest mogleg klimavenleg. Klimakalkulatoren og klimarådgjeving er to viktige hjelpemiddel for å redusere klimagassutslepp og binde karbon på den einskilde garden.


Publisert 12.07.2021

Landbruksdirektoratet lyser ut 17,2 mill. kroner til klima- og miljløprosjekt

Organisasjonar, forskingsinstitutt og føretak kan innan 15. september søke Landbruksdirektoratet om støtte frå Klima- og miljøprogrammet i landbruket.


Publisert 02.06.2021

Bruk av solenergi på garden

Fleire bønder på Vestlandet bør investere i solenergi. Eit webinar med dette som tema utløyste stor interesse over heile landet.


Publisert 17.03.2021

Vestland tek tak for klimaklokt landbruk

Vestland bondelag og partnarskapen i Vestland har starta eit prosjekt, der målet er å redusere klimaavtrykket frå landbruket samstundes som ein opprettheld den lokale matproduksjonen.


Publisert 01.12.2020, Sist endret 31.10.2022

Tilskot til klimatiltak i landbruket

Landbruksnæringa har forplikta seg til å redusere klimagassutsleppa og auke opptak av karbon i jorda med 5 millionar tonn CO2- ekvivalentar fram mot 2030. Det finst fleire tilskotsordningar for klimatiltak på garden.


Publisert 23.10.2020

Planting av skog på nye areal som klimatiltak

Vestlandet har rikeleg med godt eigna areal for skogplanting for auka CO2 opptak. Det nasjonale pilotprosjektet «Planting av skog på nye arealer» vart avslutta i fjor og gav mange svar.


Publisert 15.10.2020

Landbruksnæringa lanserer klimakalkulator

Landbrukets Klimaselskap SA lanserte 15.oktober «Klimakalkulatoren» for norske gardsbruk. Den gjev bonden oversikt over utslepp og kva som skal til for å redusere utslepp og binde karbon på gardsnivå.


Publisert 01.10.2020

Gloppen involverer landbruket i klimaplan

Gloppen kommune er godt i gang med arbeidet med klimaplanen sin. Landbruket var fyrst ut med å kome med innspel.