Koronaviruset

Her finn du ei oversikt over nyhendesaker om koronaviruset. Statsforvaltaren følgjer situasjonen kontinuerleg.

FREDAG 31.07.2020 11:19, SIST ENDRET 07.12.2021 10:43

For generelle råd frå helsestyresmaktene og oversikt over informasjon til publikum og helsepersonell, klikk her.

Referat frå møte med kommunane, helseføretaka, fylkeskommunen, KS og Sivilforsvaret finn du her


Publisert 07.01.2022

Tilbod i barnehage og skule for barn med foreldre som er tilsett i barnehage eller skule

Skular og barnehagar er døme på sentrale samfunnsfunksjonar som er vurdert som viktige i handteringa av pandemien. Tilsette i barnehagar og skular med barn under 12 år har rett til eit tilbod for barna i skule og barnehage.


Publisert 04.01.2022

Møte om regelverket knytt til pandemihandtering

Statsforvaltaren i Vestland hadde i dag eit møte med kommunane der vi gjorde greie for det midlertidige regelverket knytt til handtering av Covid-19 i barnehage- og skulesektoren.


Publisert 17.12.2021

Kommunane må oppretthalde eit tilbod til barn og unge i pandemien

Tenester til utsette barn og barn og unge med foreldre i samfunnskritiske funksjonar må vere opne og tilgjengelege, og fritidstilbod bør haldast opne så langt det let seg gjere.


Publisert 14.12.2021

Ivaretaking av utsette barn, unge og vaksne i ein sårbar periode

I samband med at pandemien har blussa opp att, minner Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratetet (Bufdir) om tre viktige prinsipp: Tilgjengeleg tenester, forholdsmessige tiltak og å oppretthalde prosessar for medverknad.


Publisert 14.12.2021

Auka tiltaksnivå i barnehage og skule

Frå torsdag 16. desember blir det raudt nivå for vidaregåande skular og gult nivå i barnehagar og på barne- og ungdomsskular.


Publisert 08.12.2021

Besøk etter avtale

På grunn av koronasituasjonen er mange av våre tilsette no på heimekontor. Frå 9. desember vil vi difor berre ta imot besøkande etter avtale. 


Publisert 03.12.2021

Regjeringa innfører regionale tiltak i bergensområdet

Regjeringa innfører regionale tiltak i Bergen og fleire kommunar i Vestland for å få ned smitten. Tiltaka gjeld frå kl. 21 i dag, 3. desember.


Publisert 03.12.2021

Statsforvaltaren i Vestland tilrår regional koronaforskrift i bergensområdet

Etter møte med kommunane og helseføretaka i bergensområdet i dag har vi sendt våre tilrådingar om forskrift til Helsedirektoratet for vidare vurdering.


Publisert 02.12.2021

Statsforvaltaren førebur regional forskrift i bergensområdet

Etter møte med alle kommunane og sjukehusa i Helse Bergens føretaksområde torsdag morgon, har Statsforvaltaren sett i gang arbeid med forslag til regional forskrift. Forslaget skal sendast til Helsedirektoratet, med ei oppmoding om å legge den fram for regjeringa.


Publisert 24.09.2021

Slik skal dei som slit med seinskadar etter korona få hjelp

Nasjonal plan for rehabilitering skal hjelpe dei som strevar med seinverknader etter korona å komme tilbake til kvardagen igjen.