Samfunnssikkerhet og beredskap

Oppdatert 20.12.2023

Alle har et ansvar for å forebygge uønskede hendelser og kriser, og å håndtere disse om de likevel oppstår. Vi må ta forebyggende hensyn i alt fra arealplanlegging i kommunene til HMS-tiltak på den enkelte arbeidsplass. Som innbygger kan du utruste deg til å klare deg selv i noen dager.

Statsforvalteren er et bindeledd mellom sentrale og lokale myndigheter, og har en selvstendig rolle som pådriver og veileder for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.

I en krisesituasjon er politiet, den ansvarlige fagetaten eller kommunen den viktigste informasjonskilden for innbyggerne. Statsforvalteren kan i noen tilfeller ta et samordningsansvar for krisehåndteringen på regionalt nivå, for å sikre gode og samordnede løsninger mellom aktørene. Fylkesberedskapsrådet er et viktig forum for å ivareta samordningsansvaret. I rådet deltar ledere av offentlige beredskapsetater, kommuner, næringsliv og frivillige organisasjoner. 

Råd om egenberedskap til deg som er innbygger i Norge

Du er en del av Norges beredskap. Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager. Myndighetene ber oss derfor vurdere risiko og sårbarhet i eget hjem. Du bør tenke gjennom hva som kan skje, hvilke konsekvenser det kan få, og hvordan nettopp din familie kan håndtere det. Finn gjerne også ut hvem som kan trenge din hjelp og hvordan du kan bidra. De grunnleggende behovene de tre første døgnene av en krise er varme, mat, drikke, legemidler, hygiene og tilgang til informasjon. Mange av oss har allerede en god del av det vi trenger for å klare oss selv i noen dager, så det er ofte ikke så mye som skal til for å komme helt i mål. Her får du gode ideer til hva som bør være på plass i ditt eget beredskapslager.

Vis mer

Statsforvalterens ansvar for egenberedskap

Statsforvalteren skal ha en forberedt og øvet kriseorganisasjon, som raskt kan etableres for å skaffe oversikt, vurdere situasjonen og etablere kontakt med berørte kommuner og berørte aktører.

Statsforvalteren skal støtte aktørenes håndtering av uønskede hendelser og vurdere eventuelle behov for bistand.

Les mer i Instruks for Statsforvalterens arbeid med samfunnssikkerhet, beredskap og krisehåndtering.

Hva er en krise?

En krise er en hendelse som har et potensial til å true viktige verdier og svekke en virksomhets evne til å utføre sine samfunnsfunksjoner. (St.meld. nr. 17 (2001-2002) Samfunnssikkerhet)

Hva er risiko?

Risiko handler om hva som kan skje i fremtiden og er derfor forbundet med usikkerhet. Usikkerheten knytter seg til om en bestemt uønsket hendelse vil inntreffe og hva konsekvensene av denne hendelsen vil bli. (Nasjonalt Risikobilde 2013. DSB)


Publisert 22.03.2024

Ny veileder for samfunnssikkerhet

Her er "Samfunnssikkerhetshjelperen" - en veileder for to fagområder!


Publisert 26.02.2024

Dette må du vite om Nordic Response 24

Tusenvis av norske og allierte soldater skal i mars trene på å forsvare Norden. Det betyr mye trafikk - og noen begrensninger. Her er det du må vite:


Publisert 15.12.2023

Evaluering av flere snøskredhendelser i Troms og Finnmark palmehelga 2023

Evalueringsrapport etter snøskredhendelsene i palmehelga 2023 er publisert. Les mer i denne saken.    


Publisert 29.11.2023

Sikkerhetsklarering og autorisasjon

En sikkerhetsklarering gir anledning til å handtere gradert informasjon. Les mer her om personellsikkerhet og sikkerhetsklarering.


Publisert 27.10.2023

Internasjonalt kurs om sivil beredskap

Regionale representanter fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Statsforvalteren i Nordland, Länsstyrelsene i Västerbotn og Norrbotn og de administrative regionale enhetene i henholdsvis Lapland og Nord-Finland møttes i Umeå denne uken for å lære mer om landenes ulike kriseberedskapssystem og forsterke samvirke mellom regionene. 


Publisert 13.09.2023

Øvelse skal styrke sikkerheten i nord

Krigen i Ukraina, Russlands forhold til NATO og klimaendringene har vært på agenda når representanter fra Norge, Sverige, Finland og USA møttes i Kiruna denne uken.


Publisert 28.05.2020

Forbereder seg på vårflom

Statsforvalteren i Troms og Finnmark er så langt fornøyd med kommunenes forberedelser til en mulig stor vårflom.


Publisert 20.05.2020

Fare for stor vårflom

Det er sannsynlig at det blir stor vårflom i nord. Flommen kan føre til alvorlige skader, varsler Norges vassdrag- og energidirektorat.


Publisert 16.03.2020

Melder stor snøskredfare for Finnmarkskysten

NVE melder faregrad 4 for snøskred for region Finnmarkskysten 16. mars. Vær varsom.


Publisert 26.02.2020

Melder stor snøskredfare

NVE melder faregrad 4 for snøskred for region Lyngen og Tromsø.