Beredskapsveiledere og nettressurser

Veiledere, retningslinjer og nettsteder som er relevante for deg som jobber med samfunnsikkerhet og beredskap.

Temaoversikt

Risiko- og sårbarhetsanalyser (nasjonalt og regionalt nivå)

Kommunal beredskapsplikt

Andre beredskapskrav (et utvalg)

Stortingsmeldinger og Norges offentlige utredninger

Diverse nettressurser

Risiko- og sårbarhetsanalyser (nasjonalt og regionalt nivå)

FylkesROS for Troms og Finnmark 

Analysen handler om store hendelser som kan ramme samfunnet i Troms og Finnmark, som kommuner eller etater ikke kan håndtere alene.

Risiko- og sårbarhetsanalysen forkortes til FylkesROS for Troms og Finnmark. 

Krisescenarioer

Siden 2011 har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gjort risikoanalyser av alvorlige hendelser som kan ramme det norske samfunnet. Fram til 2014 ble analysene presentert i den årlige rapporten Nasjonalt risikobilde. Siden 2014 er nye risikoanalyser presentert i egne mer omfattende delrapporter. Rapportserien skiftet i 2016 navn til Analyser av krisescenarioer (AKS).

Analyser av krisescenarioer bør inngå som en del av vurderingsgrunnlaget ved utarbeidelse av risiko- og sårbarhetsanalyser på regionalt og lokalt nivå. AKS beskriver 16 ulike risikoområder og 25 risikoanalyser av konkrete scenariobeskrivelser som kan ramme det norske samfunnet. Områdene dekker hele risikospekteret fra naturhendelser til sikkerhetspolitiske kriser. 

 


 

Kommunal beredskapsplikt

Alle uønskede hendelser skjer i en kommune og kommunen utgjør således det lokale fundamentet i den nasjonale beredskapen. Gjennom sivilbeskyttelsesloven og tilhørende forskrift pålegges kommunene en generell beredskapsplikt som skal bidra til at kommunen skal stille bedre rustet til å forebygge samt håndtere uønskede hendelser.

 

Lov, forskrift og veileder

 

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse

En helhetlig risiko - og sårbarhetsanalyse skal bidra til bevissthet og kunnskap om risiko - og sårbarhetsfaktorer. Analysen skal danne grunnlaget for kommunenes målrettede samfunnssikkerhetsarbeid. Kommunens helhetlige ROS - analyse bør  inngå som vurderingsgrunnlag ved utarbeidelse av sektorvise risiko - og sårbarhetsanalyser i kommunene. Analysen skal vurdere kommunen som geografisk område og fordrer deltakelse fra eksterne aktører.

 

Øvelser

Øvelser er sentralt element i kommunal beredskapsplikt og et viktig virkemiddel for å øke krisehåndteringskompetanse samt teste eget planverk. Videre kan øvelser bidra til å styrke samarbeid med andre aktører. Det finnes flere former for øvelser, fra enkle skrivebordsøvelser til omfattende fullskalaøvelser. Hvilke som er den rette formen avhenger i stor grad av hva en ønsker å øve og hvilke mål en har satt seg for øvelsen.

 


 

Andre beredskapskrav (et utvalg)

Kommunal beredskapsplikt erstatter ikke beredskapsplikter fastsatt i sektorregelverket, men komplementerer disse. Disse skal alle samordnes gjennom kommunens overordnede beredskapsplan. Nedenfor følger noen av beredskapspliktene fastsatt i sektorlovgivning:

 

Atomberedskap

Atomberedskapen i Norge er bygget opp rundt Kriseutvalget for atomberedskap. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet er leder og sekretariat for Kriseutvalget. Her kan du lese mer om atomberedskap.

 

Helse- og sosialberedskap

Kommunene plikter å ha en helse- og sosialberedskap. Det er utarbeidet en nasjonal helseberedskapsplan som skal gi en samlet oversikt over helse - og omsorgsektorens beredskap. Aktører skal ta utgangspunkt i denne når de utarbeider egne beredskapsplaner.

 

Skoler og barnehager

Rundskriv I-6/2015 presiserer at virksomheter i henhold til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. skal gjennomføre helhetlig risiko - og sårbarhetsanalyse for å kartlegge egne risikosituasjoner. Det er videre krav til at barnehager og utdanningsinstitusjoner, ved leder av virksomheten skal vurdere risiko for alvorlige tilsiktede hendelelser samt planlegge beredskap i virksomheten i henhold til risikobildet.

 

Krisekommunikasjon og varsling

Forberedelser til hvordan man skal håndtere kommunikasjonsbehovet som oppstår i en krisesituasjon. Beredskapsplanen skal inneholde planer for krisekommunikasjon med befolkningen, media og egne ansatte.

 

Infrastruktur og diverse veiledere

Natur, miljø og klima

  • Flom og skred (NVE). Nve har det overordnede ansvaret for statlige forvaltningsoppgaver innen forebygging av flomskader og skredulykker.
  • Klimatilpasning Norge: Regjeringens nasjonale informasjonsplattform. Her er det samle aktuell kunnskap og informasjon om klimatilpasning på ett sted.
  • Klimahjelperen - en veileder i hvordan ivareta samfunnssikkerhet og klimatilpasning i planlegging etter plan- og bygningsloven (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap - pdf). 
  • Radon (DSA). Radon forårsaker lungekreft, og risikoen øker med radonkonsentrasjonen i inneluften og med oppholdstiden.
  • Sehavnivå.no: Informasjon om vannstand, tidevann, landheving og framtidig havnivå.
  • Temaveileder - Havnivåstigning og stormflo: Utgitt av DSB i 2016 og erstatter rapport fra 2011

 

Planlegging


Stortingsmeldinger og Norges offentlige utredninger

 


Diverse nettressurser


 

Til toppen av siden.