Arealforvaltning

Oppdatert 20.02.2023

Det er i utgangspunktet kommunen selv som bestemmer hvordan arealene skal brukes, så lenge arealbruken er innenfor rammene av nasjonal politikk. Statsforvalteren er fagmyndighet innen landbruk, miljøvern, helse og samfunnssikkerhet, og skal sørge for at nasjonale interesser blir ivaretatt. I tillegg skal vi sikre at kommunale vedtak i plan- og byggesaker er i samsvar med gjeldende lovverk.

Nasjonale retningslinjer må følges

Stortinget og regjeringen gir retningslinjer og rammer som kommunene skal legge til grunn i arealforvaltningen. Statsforvalterens oppgave er å sørge for at kommunene ivaretar nasjonale interesser innenfor miljøvern, landbruk, helse og samfunnssikkerhet. Vi skal også se til at barn og unges interesser blir tatt vare på i planleggingen. Dersom den kommunale arealforvaltningen er i strid med nasjonale interesser, kan Statsforvalteren gripe inn.

Statsforvalteren kan gripe inn ved å fremme innsigelser til arealplaner eller klage på vedtak i byggesaker (dispensasjonsvedtak) som er i strid med arealplanen. Dersom kommunen velger å ikke ta innsigelsen til følge, går saken til mekling mellom partene. Hvis meklingen ikke fører fram, kan kommunen be om at saken oversendes til Kommunal- og distriktsdepartementet for endelig avgjørelse. 

Statsforvalteren er klageinstans

De som er berørt av kommunale vedtak i reguleringsplaner og byggesaker, og av vedtak etter jordloven, konsesjonsloven og odelsloven, kan klage til Statsforvalteren. Statsforvalteren behandler også klagesaker etter matrikkelloven, eierseksjonsloven, veiloven, tomtefesteloven og lov om kommunal forkjøpsrett. Statsforvalteren er i tillegg klageinstans i saker der det offentlige overtar privat eiendom etter plan- og bygningsloven (ekspropriasjon). Denne typen klager behandles først av kommunen. Dersom kommunen ikke gir klageren medhold, sender kommunen klagen til Statsforvalteren for endelig avgjørelse. 

Vis mer


Publisert 17.03.2023

Høringsuttalelse med innsigelse til Kristiansands forslag til ny arealplan

Kristiansands arealstrategi var i utgangspunktet en god og ambisiøs strategi. Planforslaget trekker imidlertid i motsatt retning.


Publisert 03.10.2022

Statsforvalterens høringsuttalelse til arealdelen av Arendals kommuneplan

Planforslaget er ryddig, oversiktlig og lett tilgjengelig og det er positivt at kommunen har startet miljørevisjon av kommuneplanen. Vi mener allikevel at deler av planen er i strid med nasjonale myndigheters føringer for arealbruk, og har innsigelser til noen av nærings- og boligområdene i planen.


Publisert 07.06.2022

Statsforvalterens praksis som høringsinstans for dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven

Statsforvalteren ønsker å få oversendt færre dispensasjonssaker til uttalelse. Kopi av vedtak i slike saker skal fremdeles oversendes til oss.


Publisert 27.01.2022

Opptak av webinar om kunnskapsgrunnlag for jordvern

Kartløysinga Kilden – arealinformasjon, databasar og statistikk – nyttig i kommunane sitt arbeid med arealforvaltning.


Publisert 11.10.2019

Fylkesmannen har innsigelse til deler av reguleringsplan for Hamrevann i Kristiansand

Fylkesmannen mener forslaget ikke er i tråd med nasjonale føringer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. I tillegg er forslaget i konflikt med dokumentert naturmangfold.


Publisert 12.06.2019

Fylkesmannen har 13 innsigelser til kommunedelplanen for E 18 Dørdal – Grimstad

Fylkesmannens samlede vurdering er at vurderingene av konsekvens er mangelfull for flere temaer som er beslutningsrelevant i denne fasen, og at flere av de interesser vi er satt til å ivareta ikke er tilstrekkelig sikret i planforslaget. Fylkesmannen reiser derfor tilsammen 13 innsigelser til planen.


Publisert 12.10.2017

Innsigelser til kommunedelplan for havneområde nord - Kongsgård - Vige

Bane NOR og Fylkesmannen har reist innsigelser mot forslaget til kommunedelplan for havneområde nord, Kongsgård-Vige i Kristiansand. Innsigelsene gjelder henholdsvis manglende tilknytning til jernbane og at forslaget ikke er i tråd med nasjonale føringer for barn og unges interesser i planleggingen.


Publisert 24.02.2017

Detaljreguleringsplanen for Marviksletta godkjent

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjente i dag reguleringsplanen for Marviksletta i Kristiansand. Området blir en ny bydel med 515 leiligheter. Innsigelsen til Kystverket ble ikke tatt til følge.


Publisert 16.12.2016

Foredrag fra fagsamling på Båly 29-30. nov. for planleggere

Foredragene fra fagsamlingen for planleggere i Aust-Agder og Vest-Agder, holdt på Båly 29-30. nov. er nå tilgjengelige.


Publisert 27.04.2016

Mer effektiv dispensasjonsbehandling

Fylkesmannen har laget ny veiledning til kommunene for effektiv behandling av saker som gjelder dispensasjon fra gjeldende kommunale arealplaner. Det omfatter kriterier for hvilke saker som skal sendes til Fylkesmannen, og skjema for opplysninger som skal følge sakene.