Plansaker etter plan- og bygningsloven – høringsfrister i sommerferien

Vi oppfordrer kommunene om å sette lengre høringsfrist i plansaker etter plan- og bygningsloven som legges ut til høring/offentlig ettersyn i sommer, enn det som er minimumskrav etter loven.

Publisert 24.05.2024

Det er et viktig prinsipp å legge til rette for medvirkning ved utarbeidelse av  planer. Vi viser også til at det i departementets veiledningsmateriell fremgår  at man ved fastsetting av høringsfrister skal ta hensyn til ferieavvikling og  høytider.

Vi har tidligere erfaring med at det behandles en del plansaker i slutten av juni som legges ut til offentlig ettersyn med frist i august. Dette medfører store problemer for høringsinstansene da de fleste avvikler sommerferie i juli. Det kan også redusere mulighetene for allmenn medvirkning.

Vi håper kommunene har forståelse for dette og ber om at det settes  høringsfrister der juli måned ikke regnes med ved fastsettelse av fristen. Vi ber også kommunene i sin dialog med forslagsstillere og plankonsulenter videreformidle dette slik at det også ved varsel om oppstart av  reguleringsplaner gis lengre innspillsfrister.

Kontaktpersoner

Høringsfrister - veiledning fra KDD

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) sier i blant annet sine veiledere om kommuneplanens arealdel og om reguleringsplaner at høringsfristen bør vurderes satt lenger enn minimumskravet når planforslag legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring i ferietiden eller over offentlige høytider.