Innsigelser til kommuneplanens arealdel for Lindesnes kommune

Statsforvalteren har innsigelse til seks forslag til ny arealbruk. Vi gir flere faglige råd og kommentarer til planarbeidet og vi forventer en full revisjon av kommuneplanens arealdel innen kort tid.

Publisert 16.05.2023

Statsforvalteren har behandlet forslaget til kommuneplanens arealdel for Lindesnes kommune. Revisjonen av arealdelen er begrenset og skal først og fremst tilrettelegge for næringsutvikling og sammenstille bestemmelsene fra de tre tidligere kommunene Lindesnes, Marnardal og Mandal.

Spangereid camping

Den foreslåtte utvidelsen av campingplassen i Spangereid er etter Statsforvalteren vurdering i klar strid med nasjonalt jordvern, truede arter og deres leveområder samt nasjonalt viktige naturtyper med sentral økosystemfunksjon. To av de viktigste er strandeng og strandsump.

Forslaget om ny arealbruk vil medføre omdisponering av 28 daa fulldyrka jord og 3,8 daa overflatedyrka jord. Området er også tett på naturvernområdet Kjerkevågen som er et av de viktigste trekkområdene for vadefugl i Agder. Landbruksarealene er en viktig buffer til rundt reservatet og matsøkeområdene for vadefugl.

Deler av området ligger også innenfor hensynssone brann og eksplosjonsfare knyttet til GE Healthcare uten at det foreligger tilstrekkelig risikovurdering.

Boligområde Tyttebærbakken

Statsforvalteren vurderer det foreslåtte boligområdet Tyttebærbakken i Spangereid til å være i strid med nasjonalt jordvern.- Begrunnelsen er at adkomsten må legges på fulldyrka jord. Videre vurderes boligformål å være i strid med flere av de hensyn som Statlig planretningslinje for samordning bolig-, areal- og transportplanlegging er ment å ivareta. Lokaliseringen medfører boligspredning og dermed svekker den sentrum av Spangereid og vil bidra til å øke personbiltrafikken fremfor å styrke sykkel og gange som transportform.

Det foreslåtte boligområdet ligger tett på GE Healthcare. Det er fare for giftig lufttransportert forurensning fra bedriften. Dette er ikke vurdert for det foreslåtte boligområdet, og vi anser dette som en vesentlig mangel ved planforslaget.

Arealbruken er også i konflikt med truede arter og deres leveområder.

På bakgrunn av overnevnte fremmer Statsforvalteren innsigelsen til foreslått boligformål.

GE Healthcare

Statsforvalteren har fremmet innsigelse til den foreslåtte utvidelsen i sjø tilknyttet GE Healthcare. Det foreligger en reell sannsynlighet for negative konsekvenser for nasjonale og/eller viktige regionale miljøverdier, og kunnskapsgrunnlaget er ikke tilstrekkelig for å kunne ta stilling til og avveie disse konsekvensene.

Blant annet mangler det konkrete vurderinger av vannforskriften § 12. I tillegg er det ikke foretatt vurderinger av hvor vidt hensynsonen for brann- og eksplosjonsfare, endres som følge av foreslått utvidelse.

Havn i Dyrstadvågen

Det er foreslått et nytt havneområdet i Dyrstadvågen. Den foreslåtte arealbruken er stor og vil kunne åpne opp for en større utbygging i store deler av bukta. Statsforvalteren fremmer innsigelse som følge av at foreslått ny arealbruk vil komme i konflikt med de hensyn som Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen legger til grunn.

Masseuttak i Bjelland

I planforslaget er det lagt inn et forslag til nytt masseuttak på Bjelland. Masseuttaket ligger tett på Mandalselva. Mandalselva er et nasjonalt laksevassdrag med rødlista arter som laks (nært truet, NT) og ål (sterkt truet, EN). Vi fremmer innsigelse da det er overveiende sannsynlig at et masseuttak her vil forurense elva og påvirke vannkvaliteten slik at fisken blir skadet.

Annet

Vi har innsigelse til bestemmelsene 3.1 første og andre ledd samt 3.5 a) første og andre kulepunkt. Begrunnelsen for det er at det mangler redegjørelse, kunnskapsgrunnlag og vurderinger som kan avkrefte konflikt med de hensyn Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen legger til grunn.

Vi gir også en rekke faglige råd til de øvrige endringene i planforslaget.