Arealforvaltning

Oppdatert 20.02.2023

Det er i utgangspunktet kommunen sjølv som avgjer korleis areala skal brukast, så lenge arealbruken er innanfor rammene av nasjonal politikk. Statsforvaltaren er fagstyresmakt innan landbruk, miljøvern, helse og samfunnstryggleik, og skal syte for at nasjonale interesser blir sikra. I tillegg skal vi sjå til at kommunale vedtak i plan- og byggjesaker er i samsvar med gjeldande lovverk.

Nasjonale retningslinjer må følgjast

Stortinget og regjeringa gir retningslinjer og rammer som kommunane skal leggje til grunn i arealforvaltninga. Statsforvaltaren skal sørgje for at kommunane sikrar nasjonale interesser innanfor miljøvern, landbruk, helse og samfunnstryggleik. Vi skal også sjå til at planlegginga er i tråd med interessene til barn og unge. Dersom den kommunale arealforvaltninga er i strid med nasjonale interesser, kan Statsforvaltaren gripe inn.

Statsforvaltaren kan gripe inn ved å fremje motsegn til arealplanar eller klage på vedtak i byggjesaker (dispensasjonsvedtak) som er i strid med arealplanen. Dersom kommunen vel ikkje å ta omsyn til motsegna, går saka til mekling mellom partane. Om meklinga ikkje fører fram, kan kommunen be om at saka blir send til Kommunal- og distriktsdepartementet for endeleg avgjerd.

Statsforvaltaren er klageinstans

Dei som blir påverka av kommunale vedtak i reguleringsplanar og byggjesaker, og av vedtak etter jordlova, konsesjonslova og odelslova, kan klage til Statsforvaltaren. Statsforvaltaren behandlar også klagesaker etter matrikkellova, eigarseksjonslova, veglova, tomtefestelova og lov om kommunal forkjøpsrett. Statsforvaltaren er i tillegg klageinstans i saker der det offentlege overtek privat eigedom etter plan- og bygningslova (ekspropriasjon). Denne typen klager blir først behandla av kommunen. Dersom kommunen ikkje gir klagaren medhald, sender kommunen klagen til Statsforvaltaren for endeleg avgjerd. 

Vis meir


Publisert 26.05.2023

Innsigelser til to planer for sjørettet industri i Lindesnes

Fem innsigelser til Sodevika havn og industriområde og innsigelse til planforslaget for Jåbekk sør industriområde.


Publisert 16.05.2023

Innsigelser til kommuneplanens arealdel for Lindesnes kommune

Statsforvalteren har innsigelse til seks forslag til ny arealbruk. Vi gir flere faglige råd og kommentarer til planarbeidet og vi forventer en full revisjon av kommuneplanens arealdel innen kort tid.


Publisert 17.03.2023

Høringsuttalelse med innsigelse til Kristiansands forslag til ny arealplan

Kristiansands arealstrategi var i utgangspunktet en god og ambisiøs strategi. Planforslaget trekker imidlertid i motsatt retning.


Publisert 03.10.2022

Statsforvalterens høringsuttalelse til arealdelen av Arendals kommuneplan

Planforslaget er ryddig, oversiktlig og lett tilgjengelig og det er positivt at kommunen har startet miljørevisjon av kommuneplanen. Vi mener allikevel at deler av planen er i strid med nasjonale myndigheters føringer for arealbruk, og har innsigelser til noen av nærings- og boligområdene i planen.


Publisert 07.06.2022

Statsforvalterens praksis som høringsinstans for dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven

Statsforvalteren ønsker å få oversendt færre dispensasjonssaker til uttalelse. Kopi av vedtak i slike saker skal fremdeles oversendes til oss.


Publisert 27.01.2022

Opptak av webinar om kunnskapsgrunnlag for jordvern

Kartløysinga Kilden – arealinformasjon, databasar og statistikk – nyttig i kommunane sitt arbeid med arealforvaltning.


Publisert 11.10.2019

Fylkesmannen har innsigelse til deler av reguleringsplan for Hamrevann i Kristiansand

Fylkesmannen mener forslaget ikke er i tråd med nasjonale føringer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. I tillegg er forslaget i konflikt med dokumentert naturmangfold.


Publisert 12.06.2019

Fylkesmannen har 13 innsigelser til kommunedelplanen for E 18 Dørdal – Grimstad

Fylkesmannens samlede vurdering er at vurderingene av konsekvens er mangelfull for flere temaer som er beslutningsrelevant i denne fasen, og at flere av de interesser vi er satt til å ivareta ikke er tilstrekkelig sikret i planforslaget. Fylkesmannen reiser derfor tilsammen 13 innsigelser til planen.


Publisert 12.10.2017

Innsigelser til kommunedelplan for havneområde nord - Kongsgård - Vige

Bane NOR og Fylkesmannen har reist innsigelser mot forslaget til kommunedelplan for havneområde nord, Kongsgård-Vige i Kristiansand. Innsigelsene gjelder henholdsvis manglende tilknytning til jernbane og at forslaget ikke er i tråd med nasjonale føringer for barn og unges interesser i planleggingen.


Publisert 24.02.2017

Detaljreguleringsplanen for Marviksletta godkjent

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjente i dag reguleringsplanen for Marviksletta i Kristiansand. Området blir en ny bydel med 515 leiligheter. Innsigelsen til Kystverket ble ikke tatt til følge.