Plan og bygg

Oppdatert 20.12.2023

Planlegging og arealforvaltning er ein føresetnad for god samfunnsutvikling. Regjeringa og Stortinget fastset dei nasjonale måla, og kommunar og fylkeskommunen har ansvaret for planlegginga på kommune- og fylkesnivå. 

Etter plan- og bygningslova skal kommunane samordne den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklinga på sine område gjennom samanhengande kommuneplanlegging. Fylkeskommunen skal gjennom si planlegging samordne verksemda til staten, fylkeskommunen og kommunen i fylket.

Statsforvaltaren har to sentrale oppgåver i arealforvaltninga:

  • Som fagstyresmakt innan landbruk, miljøvern, helse og samfunnstryggleik skal vi sørgje for at nasjonale interesser blir sikra.
  • Statsforvaltaren skal sikre at kommunale vedtak i plan- og byggjesaker er i samsvar med gjeldande lovverk. 

Vis meir


19.06.2024

Resultater fra folkehelsetilsynet 2024

De nasjonale og regionale funnene fra folkehelsetilsynet presenteres fredag 29. november 2024

I samarbeid med Agder fylkeskommune planlegger Statsforvalteren i Agder en fysisk heldagssamling for alle kommunene i Agder.


24.05.2024

Plansaker etter plan- og bygningsloven – høringsfrister i sommerferien

Vi oppfordrer kommunene om å sette lengre høringsfrist i plansaker etter plan- og bygningsloven som legges ut til høring/offentlig ettersyn i sommer, enn det som er minimumskrav etter loven.


19.03.2024

Etablering og vedlikehold av kunstige sandstrender

Etablering og vedlikehold av kunstige sandstrender er tiltak som kan kreve tillatelse etter blant annet plan- og bygningsloven og forurensningsloven. Kommunen kan gi innbyggerne informasjon om gjeldende regelverk. 


30.08.2023

Temadag om kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner - økt robusthet, samhandling og muligheter i Setesdal – 23. oktober 2023

KIKS i Setesdal gror noen steder under i skog – noen steder henger trærne over linjene og fiber – resultatene etter kraftige snøvintrer er enda ikke ryddet opp i og det øker sanseligheten for nye brudd.


26.05.2023

Innsigelser til to planer for sjørettet industri i Lindesnes

Fem innsigelser til Sodevika havn og industriområde og innsigelse til planforslaget for Jåbekk sør industriområde.


14.04.2023

Tilskuddsordning til kommunal jordvernstrategi

Kommuner kan også i år søke midler til å utarbeide egne jordvernstrategier – frist 31. mai. Potten er økt.


17.03.2023

Høringsuttalelse med innsigelse til Kristiansands forslag til ny arealplan

Kristiansands arealstrategi var i utgangspunktet en god og ambisiøs strategi. Planforslaget trekker imidlertid i motsatt retning.


12.01.2023

Boligsosial konferanse 2023

Statsforvalteren i Agder inviterer til boligsosial konferanse i Arendal 15-16.mars 2023, sammen med Husbanken Sør og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Påmeldingsfrist er 9.februar.2023


11.01.2023

Temadag skogrydding langs kritisk infrastruktur i Agder 7. februar 2023

Vegetasjon som kommer i berøring med luftledninger er et stort og økende problem for kraft og ekom. Trefall på luftledninger utgjør en stor andel av langvarige avbrudd, og medfører store kostnader.


04.01.2023

Kommunene kan søke tilskudd til kommuneplan for naturmangfold

Miljødirektoratet viderefører ordningen der kommunene kan søke om midler for å styrke ivaretakelsen av naturmangfoldet i sitt planarbeid.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel