Innsigelser til to planer for sjørettet industri i Lindesnes

Fem innsigelser til Sodevika havn og industriområde og innsigelse til planforslaget for Jåbekk sør industriområde.

Publisert 26.05.2023

Statsforvalteren har gitt høringsuttalelse med innsigelser til to tilgrensende industriplaner sør for Jåbekk, i gamle Mandal kommune: Sodevika havn og industriområde og Jåbekk sør industriområde.

I begge planområdene, på henholdsvis 830 og 442 dekar, planlegges sjørettet industri. Visjonen er å tilrettelegge for fremtidig landbasert base for havvindturbiner i Sodevika og støtteindustri for dette på Jåbekk sør. Før den sjøretta industrivirksomheten, planlegges en lengre anleggsperiode med utsprenging og salg av store mengder stein fra begge områdene.

Fem innsigelser til foreslått havn og industriområde i Sodevika

I høringsuttalelsen til planforslag for sjørettet industri på Sodevika fremmer Statsforvalteren innsigelser innenfor temaene støy, luftkvalitet, naturmangfold, jordvern og mobilitet.

Statsforvalteren mener lokaliseringen i Sodevika er egnet for sjørettet industri med havn. Vi legger blant annet til grunn at planforslaget er i tråd med overordna planer i kommunen og at det er tilgjengelig transportinfrastruktur til området.

Samtidig vurderer vi at planen får store virkninger, blant annet i form av støy og omfattende natur- og terrenginngrep både på land og i sjø. Planområdet består av relativt intakt og verdifull natur. Det stilles derfor store krav til kunnskapsgrunnlaget for å finne de beste løsningene som kan redusere uheldige konsekvenser så mye som mulig. I tillegg må de beste løsningene som gir minst skade for natur og samfunn bindes i planens bestemmelser. Selv om mange av fagrapportene som utgjør konsekvensutredningen er gode, mener vi det fortsatt er viktige mangler i kunnskapsgrunnlaget. Statsforvalteren fremmer derfor følgende fem innsigelser:

  • Overskridelse av grenseverdiene for støy – med negative konsekvenser for bebyggelse og friluftsområder – uten at skadereduserende tiltak er tilstrekkelig innarbeidet og sikret gjennom planen. I tillegg må støyutredningen inkludere flere forhold i vurderingene.
  • Manglende vurderinger i fagrapport utslipp til luft og manglende sikring av støv-avbøtende tiltak.
  • Manglende geotekniske avklaringer knyttet til utfylling i sjø og til manglende avklaringer av konkrete konsekvenser for marint naturmangfold knyttet til utfylling og fjerning av grunner i sjø.
  • Omdisponering av betydelige arealer fulldyrka jord uten at matjordplan foreligger.
  • Planens bestemmelser om parkering: manglende begrensning på parkeringsplasser.

Vi gir også en rekke faglige råd til planforslaget. For eksempel tilråder vi at planen stiller krav til økologisk kompensasjon og naturrestaurering, som i så stor grad som mulig kan bidra til å nulle ut naturskadene.

Jåbekk sør – innsigelse til planforslaget som helhet

Som for Sodevika-planen planlegges det i Jåbekk sør omfattende terrenginngrep i relativt intakt natur samt støyende steinuttaksvirksomhet i anleggsperioden.

Statsforvalteren vurderer at planforslaget ikke fremstår som åpenbart egnet for tilrettelegging av sjørettet industri. Vi legger blant annet til grunn at foreslåtte industriområde ikke er i tråd med overordna kommunale planer, da området ligger inne som LNF-område i kommuneplanen.

Det mest sentrale ankepunktet vårt er imidlertid knyttet til kunnskapsgrunnlaget, som vurderes å være meget mangelfullt i forhold til nasjonale krav. Statsforvalteren fremmer på grunnlag av dette innsigelse til planforslaget som helhet.

For blant annet følgende temaer mener vi kunnskapsgrunnlaget er så mangelfullt at det ikke er mulig å vurdere konsekvensene for nasjonale og vesentlige regionale verdier: Naturmangfold, vannmiljø, støy og støv, naturfare, landskap og samlet belastning.

For eksempel er vi kritiske til at planen legger opp til deponering av store jord- og skrotmasser (500 000 m3) på blant annet jordbruksarealer i drift, hvor også viktig natur som edelløvskog berøres. Manglende drøfting av samla konsekvenser fra ulike eksisterende og planlagte tiltak, som støy fra Sodevika og Strømsvika, er også et eksempel på kritiske mangler i planforslaget.