Jordbruk

Oppdatert 02.01.2023

Jordbruk omfatter dyrking av planter og husdyrhold. Jordbruksarealet i Norge utgjør omtrent tre prosent av landarealet, og det er store variasjoner mellom fylkene.

Statsforvalteren skal bidra til at jordbrukspolitikken blir realisert

Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale jordbrukspolitikken blir gjennomført ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalterens oppgaver innen jordbruk er i hovedsak knyttet til forvaltning av tilskudds- og erstatningsordninger. Statsforvalteren er også klageinstans for søknader om løyve til nydyrking og planering, samt for kommunale vedtak som gjelder husdyrgjødsel og forurensning. 

Statsforvalteren gir råd og informerer om virkemiddelbruk overfor kommunene, landbruksrådgivningen og næringsutøvere innen jord- og hagebruk. Statsforvalteren skal fungere som initiativtaker og pådriver for verdiskapning og utvikling innen sektoren. 

Vis mer


Publisert 20.11.2020

Mentorordninga i landbruket

Ferske bønder kan få en erfaren kollega som diskusjonspartner i drifta gjennom ett år.


Publisert 22.06.2020

Endra krav til avstand fra vann ved bruk av plantevernmidler

Kravene er nå mer differensiert etter plantevernmiddel, utstyr og teknikk.


Publisert 14.04.2020

Utvikling og status i jordbruket i Agderfylkene 2019

Etter høy aktivitet i 2018, er bildet mer sammensatt for 2019.


Publisert 12.02.2020

Beredskapsplan for jordbruket i Agder

Etter tørkesommeren 2018 dannet Fylkesmannen og næringen Jordbrukets beredskapsforum.


Publisert 05.06.2019

Hvordan klassifiseres jordbruksarealene?

Viktig for korrekte arealtilskudd! Kommunene har vært på kurs.


Publisert 30.04.2019

Utvikling og status i jordbruket i Agderfylkene 2018

Kurvene for jordbruket i Agderfylkene peker oppover.


Publisert 10.07.2018

Plante som er giftig for storfe og hest funnet i Arendal

Landøyda har i flere år vært et problem langs kysten av Vest-Agder.


Publisert 04.10.2017

Naturskadeerstatning kan dekke flomskader

Du kan søke erstatning for skader på veier, jordbruksarealer, murer, gjerder og annet som ikke private forsikringer dekker.


Publisert 26.04.2017

Spreieareal for husdyrgjødsel

Her finn du diverse skjema og malar for spreieareal og bruk av husdyrgjødsel.


Publisert 13.03.2017

Vil redde vipa i jordbruksområder

Med enkle tiltak kan bønder ta vare på reir og vipeunger – Norsk ornitologisk forening ønsker samarbeid.