Grunnskole og videregående opplæring

Oppdatert 20.11.2023

Grunnopplæringen består av grunnskole og videregående opplæring. Opplæring på grunnskolenivå er et kommunalt ansvar. Fylkeskommunen har ansvar for opplæring på videregående nivå. Private skoler godkjent etter privatskoleloven kan også tilby grunnopplæring.

Statsforvalteren har ansvaret for at eksamen i grunnskolen og på videregående skole, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomført etter gjeldende lover og retningslinjer.

Statsforvalteren veileder fylkeskommunale, kommunale og private skoleeiere etter opplæringsloven og privatskoleloven. Vi skal også føre tilsyn med at skoleeierne driver i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Mobbing og andre former for krenkende ord og handlinger

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Hvis du som elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til. Hvis skolen ikke hjelper til, kan du ta kontakt med oss hos Statsforvalteren. Vi har mer informasjon om hvordan du får en trygg skoledag uten mobbing. 

Klage til Statsforvalteren

Statsforvalteren behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i opplæringsloven og privatskoleloven med tilhørende forskrifter. Hvis du ønsker å klage på et enkeltvedtak, sender du klagen til den instansen som har truffet vedtaket. Dersom denne instansen ikke gir medhold i klagen din, blir klagen automatisk sendt til Statsforvalteren for endelig behandling.

Vis mer


Publisert 17.02.2016

Klargjøring av reglene for kompetansekrav

Regelverket krever at lærere i grunnskolen må ha fordypning i matematikk, norsk og engelsk, men i ti år kan lærere få dispensasjon fra dette kravet. Et rundskriv som i fjor ble sendt ut til kommuner og skoler, har skapt misforståelser om hvordan unntaksbestemmelsen kan brukes. Det er derfor nå sendt ut et revidert rundskriv.


Publisert 11.02.2016

Nå kan asylbarn lære norsk på nett

En ny nettportal skal gjøre det enklere for asylbarn å lære norsk og andre skolefag. Skolekassa.no er oversatt til flere språk slik at det blir lettere å tilby opplæring der lærerne ikke snakker barnas morsmål.


Publisert 03.02.2016

Forsøk med programmering som valgfag

Kommuner og friskoleeiere inviteres til å delta i et treårig forsøk med programmering som valgfag på ungdomstrinnet.


Publisert 03.02.2016

Videreutdanning for lærere

5050 lærere kan få tilbud om videreutdanning studieåret 2016-2017. Søknadsfrist er 1. mars!


Publisert 28.01.2016

Veileder for barn og unge med behov for ekstra oppfølging

Veilederen skal legge grunnlag for bedre samarbeid mellom helse- og omsorgssektoren og utdanningssektoren.


Publisert 21.01.2016

Ny Eksamensadministrasjon

Fylkesmannen i Aust- og Vest - Agder har gitt opplæring i NY eksamensadministrasjon. Tjenesten erstatter Prøvedministrasjonssystemet (PAS) som tidligere ble brukt til eksamen i grunnskole og videregående skole. Fylkeskommunene og kommunene har ansvar opplæring i egne kommuner. 


Publisert 15.01.2016

Utlysning av midler til språkkommuner

Utdanningsdirektoratet inviterer kommuner og fylkeskommuner til å søke om økonomisk tilskudd for å bli språkkommuner


Publisert 14.01.2016

Utlysning av midler til nye realfagskommuner

Utdanningsdirektoratet inviterer kommuner til å søke om økonomisk tilskudd for å bli realfagskommune.


Publisert 08.01.2016

Lærerpool for flyktninger

Mange av flyktningene som kom i 2015 er barn og har rett på grunnskoleopplæring. For noen kommuner og fylkeskommuner er det utfordrende å skaffe nok lærere til å arbeide med asylsøkende barn og unge. Utdanningsdirektoratet har derfor opprettet en lærerpool for lærerkrefter som vil melde seg til å arbeide med asylsøkende barn og unge.

Les mer om lærerpoolen her: http://www.udir.no/Spesielt-for/Minoritetsspraklige-elever/flyktninger/skole-og-opplaring/larerpool/


Publisert 17.12.2015

Nytt system for å administrere eksamen

Utdanningsdirektoratet innfører en ny tjeneste for å administrere eksamen. Tjenesten erstatter PAS (Prøveadministrasjonssystemet). Den nye tjenesten åpner for påmelding av kandidater til grunnskoleeksamen 11. januar 2016. Tjenesten er kalt "Eksamensadministrasjon (NY)" på Udirs hjemmesider. Her skal skolene melde på kandidater, oppnevne sensorer, behandle klager og gjøre andre oppgaver som før ble gjort i PAS.