Grunnskole og videregående opplæring

Oppdatert 20.11.2023

Grunnopplæringen består av grunnskole og videregående opplæring. Opplæring på grunnskolenivå er et kommunalt ansvar. Fylkeskommunen har ansvar for opplæring på videregående nivå. Private skoler godkjent etter privatskoleloven kan også tilby grunnopplæring.

Statsforvalteren har ansvaret for at eksamen i grunnskolen og på videregående skole, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomført etter gjeldende lover og retningslinjer.

Statsforvalteren veileder fylkeskommunale, kommunale og private skoleeiere etter opplæringsloven og privatskoleloven. Vi skal også føre tilsyn med at skoleeierne driver i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Mobbing og andre former for krenkende ord og handlinger

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Hvis du som elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til. Hvis skolen ikke hjelper til, kan du ta kontakt med oss hos Statsforvalteren. Vi har mer informasjon om hvordan du får en trygg skoledag uten mobbing. 

Klage til Statsforvalteren

Statsforvalteren behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i opplæringsloven og privatskoleloven med tilhørende forskrifter. Hvis du ønsker å klage på et enkeltvedtak, sender du klagen til den instansen som har truffet vedtaket. Dersom denne instansen ikke gir medhold i klagen din, blir klagen automatisk sendt til Statsforvalteren for endelig behandling.

Vis mer


Publisert 13.03.2022

Flyktninger fra Ukraina - Retten og plikten til opplæring

Spørsmål: Har personer fra Ukraina som oppholder seg på turistvisum i Norge rett til opplæring etter opplæringsloven?


Publisert 08.03.2022

Krigen i Ukrania

Hvordan påvirker denne krigen barn og ansatte i barnehager og skoler? Hvordan snakke med barn om krigen?


Publisert 01.11.2021

Fagopplæring og lærekandidatordninga

Opplæringslova seier at ungdom som har fullført grunnskule har rett til vidaregåande opplæring, jf. opplæringslova (oppll.) § 3-1. Denne artikkelen beskriv nokre sentrale avgjerder i lovverket for fagopplæring, og særleg på lærekandidatordninga.


Publisert 10.05.2021

Har elever rett til gratis skoleskyss når de går på annen skole enn nærskolen?

Etter opplæringsloven § 7-1 gjelder retten gratis skoleskyss for elever som bor lenger enn 2 km (i 1. klasse) eller 4 km fra skolen de går på (i 2.-10.klasse). Retten gjelder fra elevens hjem og til skolen.

Dersom eleven har delt bosted (to faste bosteder), skal skyssretten vurderes fra hvert av hjemmene.


Publisert 05.05.2021

Klage på karakter i grunnskolen

Elevar har rett til å klage på  standpunktkarakter og eksamenskarakter. Er du elev i grunnskolen finn du her informasjon om korleis du kan klage, kva du kan klage på og kven som kan klage


Publisert 04.03.2021

Dronning Sonjas skolepris 2021

Statsforvalteren i Agder søker kandidatar til Dronning Sonjas skolepris 2021. Det hadde vært flott om prisen kunne gå til en skole fra Agder i år. Skolene velger selv å lansere seg som kandidater til prisen via sin skoleeier til Statsforvalteren.

Fristen for å levere inn nominasjoner til Statsforvalteren i Agder er utvidet til 15 august.

 

 


Publisert 14.08.2019

Foreslå din skole til Benjaminprisen 2019

Tilhører du en skole som jobber aktivt mot rasistiske kommentarer og holdninger blant
norske elever? Har dere god undervisning som utfordrer stereotypier og fordommer?
Jobber skolen systematisk for å skape likeverd og samhold?


Publisert 14.08.2019

Årets ungdomskommune 2019

Invitasjon til å nominere kandidatar til prisen Årets ungdomskommune 2019


Publisert 24.06.2019

Evaluering av nytt kapittel 9A i opplæringsloven

Deloitte har på vegne av Utdanningsdirektoratet utarbeidet evalueringsrapporten om nytt kapittel 9 A i opplæringsloven. Rapporten viser blant annet at flere elever blir hørt og får hjelp, men det er fortsatt ulik praktisering av regelverket og utfordringer i dokumentasjonsarbeidet på skolene. 


Publisert 12.06.2019

Ny film: Sosial læring og inkluderende læringsmiljø

Som en del av den nye lærerplanen lages det nå mange støttefilmer til bruk i skole og hjem. 3 minutter med gode tips til lærere og foreldre.