Kompetanse for mangfold i Agder

Gjennom en nasjonal femårig satsing skal barnehager og skoler få tilbud om å øke kompetansen på utfordringer som minoritetsspråklige barn, unge og voksne møter i opplæringen. Målet med satsingen er at ansatte i barnehager og skoler skal være i stand til å støtte barn, elever og voksne med minoritetsbakgrunn på en måte som fører til at disse i størst mulig grad fullfører og består utdanningsløpet.

Følgende prinsipper ligger til grunn for arbeidet med satsningen:

  • Mangfold og flerspråklighet er ressurser i det norske samfunnet og skal verdsettes i utdanningsløpet.
  • Verdier som demokrati og toleranse skal formidles av barnehagen, skolen, voksenopplæring og høyere utdanning. Det er et mål i hele utdanningen at alle skal føle seg sett, inkludert og verdsatt.
  • Tidlig innsats innebærer blant annet at barn tilbys et barnehagetilbud tilpasset sine behov. Det betyr også at nyankomne elever får kartlagt sine språkferdigheter og får et tilpasset opplæringstilbud i grunnskolen og videregående opplæring, og at nyankomne voksne som mangler grunnleggende ferdigheter og/eller norskferdigheter, og som har rett til slik opplæring, får tilbud om dette.
  • Langvarig andrespråksopplæring: Det tar tid å lære norsk så godt at språket fungerer som et opplæringsspråk, og barnehager og skoler må derfor arbeide systematisk med barnas språklæring og språkutvikling. Dette betyr at barnehagepersonalet bør ha nødvendig kompetanse i språkstimulering i en flerspråklig barnehagehverdag, og lærere bør ha innsikt i hva det vil si å ha norsk som andrespråk og tilpasse opplæringen i alle fag.
  • Alle generelle tiltak i utdanningsløpet skal ta hensyn til det flerkulturelle mangfoldet i befolkningen og ivareta minoritetsperspektivet.

Aust-Agder og Vest-Agder er med med i satsingen fra 2016-18. Statsforvalteren har fått i oppdrag å koordinere satsingen i fylket og velge ut 4 kommuner med 5 enheter hver som skal delta. Satsingen går over to semestre. Universitetet i Agder deltar og vil være ansvarlige for kompetanseutviklingen i den enkelte enhet og kommune, mens Statsforvalteren i Aust- og Vest-Agder vil bidra med opplæring i regelverk for barnehage- og skoleeiere, rektorer og styrere.

 

Deltakere i Aust-Agder:

Aust-Agder fylkeskommune (2016/17, 2017/18)

Grimstad kommune (2017/18)

Bygland kommune (2016/17)

Åmli kommune (2017/18)

 

Deltakere i Vest-Agder:

Vest-Agder fylkeskommune (2016/17, 2017/18)

Lyngdal kommune (2016/17)

Mandal kommune (2016/17)

Kristiansand kommune (2017/18)