Grunnskole og videregående opplæring

Oppdatert 01.07.2024

Grunnopplæringen består av grunnskole og videregående opplæring. Opplæring på grunnskolenivå er et kommunalt ansvar. Fylkeskommunen har ansvar for opplæring på videregående nivå. Private skoler godkjent etter privatskoleloven kan også tilby grunnopplæring.

Statsforvalteren har ansvaret for at eksamen i grunnskolen og på videregående skole, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomført etter gjeldende lover og retningslinjer.

Statsforvalteren veileder fylkeskommunale, kommunale og private skoleeiere etter opplæringsloven og privatskoleloven. Vi skal også føre tilsyn med at de offentlige skoleeierne driver i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Mobbing og andre former for krenkende ord og handlinger

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, inkludering, trivsel og læring. Hvis du som elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til. Hvis skolen ikke hjelper til, kan du ta kontakt med oss hos Statsforvalteren. Vi har mer informasjon om hvordan du får en trygg skoledag uten mobbing.

Klage til Statsforvalteren

Statsforvalteren behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i opplæringsloven og privatskoleloven med tilhørende forskrifter. Hvis du ønsker å klage på et enkeltvedtak, sender du klagen til den instansen som har truffet vedtaket. Dersom denne instansen ikke gir medhold i klagen din, blir klagen automatisk sendt til Statsforvalteren for endelig behandling.

Vis mer

Utdanningsdirektoratet har samlet kunnskap og utviklet støtte til skoler og skoleeiere i arbeidet med kunstig intelligens (KI). Under finner du lenke til deres nettside.

Råd om kunstig intelligens i skolen | udir.no


Publisert 04.07.2024

Tilbud om fjernundervisning i samisk for elever som ønsker og har rett til opplæring i samisk, skoleåret 2024-25

Mange av elevene som har rett til opplæring i samisk, bor på steder der det ikke er tilgang på lærere med nødvendig kompetanse. Elevene har da rett til alternative opplæringsformer som fjernundervisning, intensivopplæring, hospitering eller andre egnede undervisningsformer. 


Publisert 07.05.2024

Statsforvalteren i Agder inviterer fylkets voksenopplæringer til en digital samling 24. mai 2024

Tilskudd til kompetanseutviklingstiltak for lærere og ledere i norskopplæringen for voksne innvandrere, grunnskoleopplæring og videregående opplæring for voksne


Publisert 16.04.2024

Forsering i matematikk

Påmelding er åpnet for skoleåret 24-25.

Ungdomsskoleelever som trenger større utfordringer i matematikk, kan delta i det nettbaserte tilbudet Forsering matematikk 1T. Lærer vurderer om tilbudet vil være riktig for eleven.


Publisert 12.04.2024

Erfaringssamling SFO

Statsforvalteren i Agder inviterer til erfaringssamling for SFO 30. mai 2024

Invitasjonen rettes mot skoleeier og SFO-ledere i kommunene samt privatskoler. 

Det er holdt av 90 plasser så "første mann til mølla - prinsippet" gjelder. 

 


Publisert 01.03.2024

Søk om tilskudd til skolebibliotek 2024

Kommuner kan søke om tilskudd til å styrke skolebibliotekenes arbeid med lesestimulering.


Publisert 10.01.2024

Ungdom som nylig har kommet til Norge skal søke videregående opplæring innen 1. februar

Elever med individuelle behov skal søke videregående opplæring innen 1. februar.


Publisert 29.11.2023

Jeg vet

«Jeg vet» er en gratis læringsressurs for barnehager og skoler om mobbing, vold, overgrep og barns rettigheter. Innholdet er knyttet til rammeplan for barnehagen og læreplan for skolen.


Publisert 29.11.2023

SFO-eiere bør oppdatere i enhetsregisteret

Utdanningsdirektoratet oppfordrer SFO-eiere om å oppdatere enhetsregisteret i Brønnøysund.


Publisert 24.08.2023

Hos oss kan alle mestre – Hvordan kan det aktive landbruket bidra til å minske utenforskapet i dagens Norge?

Inn på tunet Norge SA, Norges Bondelag og Statsforvalteren i Agder inviterte til ettermiddagsseminar 14. august, og kunne tilby publikum et godt sammensatt program med «nogo attåt» i form av matpakker og juice og smaksprøver på lokalt tillaget saft fra Skråstad gårdsutsalg.


Publisert 24.08.2023

Nasjonale prøver 2023 – påmeldingen er åpen

Utdanningsdirektoratet har sendt ut informasjon om at påmelding til nasjonale prøver 2023 er åpen. Gjennomføringsperioden er fra 4. til 29. september.