Dispensasjon fra kravet om vurdering med karakter i  fremmedspråk

Elever på studieforberedende utdanningsprogram som er sterkt rammet av dysleksi eller har spesifikke språkvansker, kan søke Statsforvalteren om dispensasjon (fritak) fra vurdering med karakter i fremmedspråk, dersom individuell tilrettelegging ikke er mulig. 

Krav for å få dispensasjon
Vi viser til vilkårene for å innvilge dispensasjon som fremgår av saksbehandlingsinstruks fra Kunnskapsdepartementet datert 03.04.17. Det følger av instruksen at fritak fra vurdering med karakter i fremmedspråk kun kan innvilges for personer som oppfyller følgende vilkår:

  1. Den som søker må være eller ha vært elev i videregående opplæring.
  2. Personen har dysleksi eller spesifikke språkvansker i en slik grad at individuell tilrettelegging ikke er tilstrekkelig for å sikre likeverdige opplæringsmuligheter

Personer som ikke lenger er elev i faget fremmedspråk fellesfag, men har vært heltids- eller deltidselev i videregående opplæring (se vilkår 1 ovenfor), kan også innvilges fritak for vurdering i faget. Dette gjelder både elever som tidligere har fullført fremmedspråk (nivå I, nivå II eller nivå I+II), og elever som har valgt å avslutte faget. Sistnevnte gruppe må, i tillegg til å dokumentere vilkår 1 og 2 ovenfor, sannsynliggjøre at han eller hun på grunn av funksjonsnedsettelsen ikke var i stand til å følge faget.

Utdanningsdirektoratet har i brev av 16.05.17 presisert følgende (med vår understreking):

Dokumentasjonen fra sakkyndig må konstatere at eleven har dysleksi og si noe om graden av dysleksi/spesifikke vansker, mens dokumentasjonen fra skolen må si noe om den individuelle tilretteleggingen.

(…)

I instruksen vises det til individuell tilrettelegging; altså ikke bare tilpasset opplæring, men også spesialundervisning. Dette betyr at eleven enten må ha:

- et vedtak om spesialundervisning i fremmedspråk fra grunnskolen fordi eleven er så sterkt rammet av dysleksi eller spesifikke språkvansker

- et vedtak om spesialundervisning i fremmedspråk fra videregående opplæring fordi eleven er så sterkt rammet av dysleksi eller spesifikke språkvansker

eller

-en uttalelse fra sakkyndig om at det er åpenbart at tiltak gjennom spesialundervisning i fremmedspråk ikke vil føre til at eleven får et tilfredsstillende utbytte av opplæringen fordi eleven er så sterkt rammet av dysleksi eller spesifikke språkvansker.

En sakkyndig her kan være PPT, logoped eller privatpraktiserende spesialpedagog/firma. For at vi skal innvilge en søknad om fritak må dette foreligge fra elev i samarbeid med skole.

Hvordan søke
Søknad sendes via sikker melding til Statsforvalteren på vår nettside: Statsforvalteren i Agder

Det er fint om elev selv skriver søknaden og at skolen sender inn dokumentasjonen samlet. Dette for å kvalitetssikre søknadene og gi skolen en oversikt over antallet elever som søker. Skolen legger ved evt. sakkyndig vurdering samt en bekreftelse fra skolen om at elev har/ikke har fått individuell tilrettelegging eller spesialundervisning, og om denne tilretteleggingen har gitt ønsket resultat.

Det må opplyses om det er fattet enkeltvedtak om eventuell spesialundervisning, og om dette er/ikke er tilstrekkelig for å sikre likeverdige opplæringsmuligheter. Skolen bør også utdype hvilke tilrettelegginger som har vært forsøkt.

Dersom dispensasjon innvilges
Elever som får innvilget dispensasjon vil få fritak fra underveisvurdering, halvårsvurdering og standpunktvurdering med karakter.

På elevens vitnemål skal skolen føre FAM02 (Fritatt for vurdering med karakter).

Eleven skal ikke være med i eksamenstrekket for fremmedspråk. Dersom eleven har gjennomført eksamen og/eller fått standpunktkarakter i faget før dispensasjonen ble innvilget, skal skoleeier stryke standpunktskarakteren og eksamenskarakteren. Statsforvalteren skal i de tilfeller hvor eleven får eksamen annullert, innvilge dispensasjon fra kravet om antall eksamener.

Dispensasjonen gir ikke fritak for opplæring i fremmedspråk.