Barnehage og opplæring

Oppdatert 17.03.2023

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Statsforvalteren gjennomfører tilsyn og behandler klager

Statsforvalteren informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Statsforvalteren er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Statsforvalteren har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer


21.03.2023

Åpningstider i påsken 2023

Mandag 03.04: 08:00-15:30

Tirsdag 04.04: 08:00-15:30

Onsdag 05.04: 08:00-12:00

22.03.2023

Webinar om "de nye samarbeidslovene" 18.april 2023

Barn- og ungegruppa hos Statsforvalteren i Agder skal i 2023 ha særlig fokus på tverrsektorielt samarbeid rundt utsatte barn, unge og familier. Første del er webinar 18. april 2023 som tar for seg: regelverksendringer i 14 lover, veilederen "Samarbeid om tjenester til barn, unge og deres familier" og mer om retten til barnekoordinator.


07.03.2023

Taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt i forvaltningen – en veileder

Mange som jobber i forvaltningen, opplever reglene om taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt som kompliserte, og det kan være vanskelig å finne ut hvilke regler som gjelder for dem, og hvordan reglene skal anvendes.


10.02.2023

Endringer i forvaltningen av tilskuddsordninger knyttet til samisk språkopplæring f.o.m 2023

Varslede endringer i forvaltningen av tilskuddsordningene til samisk språkopplæring er nå vedtatt.


12.01.2023

Tilskudd til svømmeopplæring i barnehage 2023

Kommuner og frivillige organisasjoner som ønsker å drive svømmeopplæring i barnehage, kan søke Statsforvalter om tilskudd. Søknadsfrist er 15.mars 2023.


12.01.2023

Nasjonalt nettseminar om samisk språk i barnehage og skole- for foresatte

Statsforvalterne i Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag inviterer foresatte til nettseminar om samisk språk i barnehage og skole torsdag 2.februar kl 19.00-20.30.


12.01.2023

Nasjonalt nettseminar for skoleeiere utenfor de samiske kjerneområdene

Statsforvalterne i Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag inviterer til nettseminar om samisk språkopplæring onsdag 1. februar kl 09.00-11.00.


09.01.2023

Oppmelding til eksamen 2023

Statsforvalteren i Agder minner om at fristen for å melde på kandidater og fagpersoner i PAS (Eksamenstjenesten) er 1. mars 2023.


19.12.2022

GSI er publisert: Flere elever, større skoler og økt deltakelse på SFO

Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) samler inn en omfattende mengde data om grunnskolen i Norge. Fakta om grunnskolen består denne gang av fire deler, generelt om tjenestedata i grunnskolen, voksne i grunnskolen, lærertetthet og skolefritidsordningen (SFO)

Les mer om GSI resultatene her


12.12.2022

Kompetanse for fremtidens barnehage

Regjeringen har kommet med en revidert kompetansestrategi for fremtidens barnehage. Strategien er en videreføring og videreutvikling av Kompetanse for fremtidens barnehage 2018 – 2022.

 

Flere nyheter Få nyhetsvarsel