Barnehage og opplæring

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Statsforvalteren gjennomfører tilsyn og behandler klager

Statsforvalteren informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Statsforvalteren er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Statsforvalteren har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer


14.01.2022

Anbefalinger til kommunene om jevnlig testing for SARS-CoV-2-viruset i barnehager, skoler, høgskoler og universiteter

Helsedirektoratet ber om at Statsforvalteren informerer om  at i kommuner med høyt smittenivå vil jevnlig testing av barn og ungdommer redusere spredningen av SARS-CoV-2-viruset i barnehager, skoler, høgskoler og universiteter.


14.01.2022

Tilskudd til svømmeopplæring i barnehage 2022

Kommuner og frivillige organisasjoner som ønsker å drive svømmeopplæring i barnehage, kan søke Statsforvalter om tilskudd. Søknadsfrist er 15.mars 2022.


06.01.2022

Eksamen - justerte eksempeloppgaver

Utdanningsdirektoratet har publisert justerte eksempeloppgaver i en rekke fag. Direktoratet har også publisert nye eksempeloppgaver i enkelte fag. Statsforvalteren publiserer her endringer for grunnskolen.


03.01.2022

Statsforvalteren i Agder inviterer til fagdag med Matematikksenteret om eksamen i matematikk 26. januar

Overordnet tema for dagene er læreplanforståelse og eksamen.


27.12.2021

Ansatte i skoler og barnehager får unntak fra smittekarantene i arbeidstiden

Fra 1. januar 2022 får ansatte i skoler og barnehager unntak fra smittekarantene i arbeidstiden.


16.12.2021

GSI-tall for skoleåret 2021-22

I dag offentliggjøres de nyeste tallene fra grunnskolens informasjonssystem (GSI).


13.12.2021

Hvem kan barn og unge henvende seg til hvis de trenger hjelp i julen?

Statsforvalteren i Agder anbefaler alle som jobber med barn og unge om å opplyse om hvilke hjelpetilbud som er åpne gjennom jul og nyttår. 


10.12.2021

Rammene i regelverket for barnehage- og skoletilbudet under koronapandemien

Her finner man lenke til rammene  i regelverket for barnehage- og skoletilbudet under koronapandemien


08.12.2021

Korona: Grønt nivå i barnehager og skoler

Regjeringen har besluttet at trafikklysmodellen gjeninnføres fra og med 9. desember 2021. 


25.11.2021

Fritak for taushetsplikt

Ansatte i forvaltningen kan ha taushetsplikt om forhold som de får vite om i forbindelse med jobben sin. For å kunne vitne om slike forhold i en rettssak, eller forklare seg om slike forhold til politiet under etterforskningen av et straffbart forhold, må de derfor fritas fra taushetsplikten.

 


Flere nyheter Få nyhetsvarsel