Barnehage og opplæring

Oppdatert 20.12.2023

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Statsforvalteren gjennomfører tilsyn og behandler klager

Statsforvalteren informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Statsforvalteren er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Statsforvalteren har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer


15.05.2024

Viktige meldinger om eksamen

Statsforvalteren i Agder minner om Utdanningsdirektoratets side om Viktige meldinger om eksamen | udir.no.


07.05.2024

Statsforvalteren i Agder inviterer fylkets voksenopplæringer til en digital samling 24. mai 2024

Tilskudd til kompetanseutviklingstiltak for lærere og ledere i norskopplæringen for voksne innvandrere, grunnskoleopplæring og videregående opplæring for voksne


18.04.2024

Oppsummering: Spørretime om integreringsloven og voksenopplæring etter ny opplæringslov

I dag, 18. april, arrangerte seksjon for utdanning spørretime for flyktningtjenesten og voksenopplæringene om ny opplæringslov og integreringsloven.


16.04.2024

Forsering i matematikk

Påmelding er åpnet for skoleåret 24-25.

Ungdomsskoleelever som trenger større utfordringer i matematikk, kan delta i det nettbaserte tilbudet Forsering matematikk 1T. Lærer vurderer om tilbudet vil være riktig for eleven.


15.04.2024

Digitaliseringskonferansen 2024

Dato: 18. og 19. juni, enten fysisk i Oslo eller digitalt.

Målgruppe: Skoleeiere, skoleledere og ledere fra pedagogisk-psykologisk tjenester (PPT) i kommuner, fylkeskommuner og private virksomheter.

Hvordan kan digital transformasjon støtte utdanning for alle?

 


15.04.2024

Nye støtteressurser til modulstrukturert opplæring for voksne

HK-dir har utviklet filmer og andre ressurser til støtte for innføring av de modulstrukturerte læreplanene for voksne til høsten.


12.04.2024

Informasjon til sensorer i matematikk og engelsk i grunnskolen

I dag har vi sendt ut e-post til sensorer i matematikk og engelsk med informasjon om blant annet sensorskolering og fellessensur.

 


12.04.2024

Statsforvalteren i Agder inviterer til erfaringssamling for SFO

Statsforvalteren i Agder inviterer til erfaringssamling for SFO 30. mai 2024

Invitasjonen rettes mot skoleeier og SFO-ledere i kommunene samt privatskoler. 

Det er holdt av 90 plasser så "første mann til mølla - prinsippet" gjelder. 


12.04.2024

Erfaringssamling SFO

Statsforvalteren i Agder inviterer til erfaringssamling for SFO 30. mai 2024

Invitasjonen rettes mot skoleeier og SFO-ledere i kommunene samt privatskoler. 

Det er holdt av 90 plasser så "første mann til mølla - prinsippet" gjelder. 

 


20.03.2024

Elevundersøkelsen våren 2024

Elevundersøkelsen åpner 8. april 2024


Flere nyheter Få nyhetsvarsel