Barnehage

Oppdatert 06.09.2022

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Alle kommuner har en lovfestet plikt til å tilby nok barnehageplasser. Ut over foreldrebetalingen er det kommunene som er ansvarlige for å finansiere barnehagene.

Statsforvalteren veileder kommuner og ikke-kommunale barnehageeiere etter barnehageloven og fører tilsyn med at kommunene utfører de oppgavene de skal etter barnehageloven og tilhørende forskrifter.

Barnehagen skal sørge for at barna har det trygt og godt

Alle ansatte i barnehagen har en plikt til å følge med på hvordan alle barna i barnehagen har det. De skal gripe inn hvis barn utsettes for krenkelser. Dette kan være for eksempel utestenging fra lek, plaging, mobbing, vold eller diskriminering.

Hvis du oppdager at et barn ikke har det bra, må du melde fra til styrer i barnehagen. I alvorlige tilfeller må styrer melde fra til barnehageeier.  

Statsforvalteren er klageinstans

Statsforvalteren behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i barnehageloven og tilhørende forskrifter. Hvis du ønsker å klage på et enkeltvedtak, sender du klagen til den instansen som har truffet vedtaket. Dersom denne instansen ikke gir deg medhold i klagen din, blir klagen automatisk sendt til Statsforvalteren for endelig behandling.

Vis mer

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 31.10.2022

Høring om helhetlig system for kompetanse- og karriereutvikling i barnehage og skole

Nå kan du si din mening om NOU 2022:13 fra utvalget for etter- og videreutdanning i barnehage og skole.


Publisert 26.10.2022

Kompetanse for fremtidens barnehage

Regjeringen har kommet med en revidert kompetansestrategi for fremtidens barnehage. Strategien er en videreføring og videreutvikling av Kompetanse for fremtidens barnehage 2018 – 2022.

 

Publisert 14.09.2022

Private barnehager og krav om selvstendig rettssubjekt

Fra 1. januar 2023 blir det innført et krav i barnehageloven om at hver private barnehage skal være et selvstendig rettssubjekt. Kommunen blir tilsynsmyndighet.


Publisert 11.07.2022

Nytt til barnehagestart høsten 2022

Utdaningsdirektoratet har lagd en oversikt over endringer og nyheter for barnehager. 


Publisert 23.06.2022

Informert samtykke ved tverrfaglig samarbeid

Alle i den offentlige forvaltningen er underlagt taushetsplikt. Dette følger av forvaltningslov og eventuell særlovgivning for den enkelte profesjon. Ulike faggrupper vil ha behov for å samarbeide for å ivareta barn, unge og deres familier på best måte.  


Publisert 14.06.2022

Nettsider og kompetansepakke om personvern

Barnehager og skoler behandler personopplysninger om barn og elever hver dag, og det er viktig at alle ansatte vet hvordan de skal behandle personopplysninger på en trygg og lovlig måte. 


Publisert 18.03.2022

SFAG UTBA Snakke med barn i enkeltsaker


Publisert 20.01.2022

Statsforvalterens Fagdag for barnehageansatte

Første torsdagen i februar har statsforvalteren i flere år invitert barnehageansatte i Agder til fagdag.


Publisert 24.11.2020

BASIL-veiledningen 2020

Fylkesmannen i Agder har i år valgt å gjøre BASIL-veiledningen i opptak på youtube.


Publisert 11.11.2019

Rapportering 2019 - tilskudd for svømming i barnehager

Kunnskapsdepartementet tildeler midler for å stimulere kommunene til å gjøre en ekstra innsats rettet mot barns svømmeferdigheter. Tilskuddet skal bidra til at kommuner og frivillige organisasjoner kan gjennomføre tiltak for å gi barn i barnehage tilstrekkelig svømmeopplæring slik at barna blir trygge i vann.