Barnehage

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som gir barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Alle kommuner har en lovfestet plikt til å tilby nok barnehageplasser. Ut over foreldrebetalingen er det kommunene som er ansvarlige for å finansiere barnehagene.

Statsforvalteren veileder kommuner og ikke-kommunale barnehageeiere etter barnehageloven og fører tilsyn med at kommunene utfører de oppgavene de skal etter barnehageloven og tilhørende forskrifter.

Statsforvalteren behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i barnehageloven og tilhørende forskrifter. Hvis du ønsker å klage på et enkeltvedtak, sender du klagen til den instansen som har truffet vedtaket. Dersom denne instansen ikke gir deg medhold i klagen din, blir klagen automatisk sendt til Statsforvalteren for endelig behandling.

Vis mer

 

 


Publisert 20.01.2022

Statsforvalterens Fagdag for barnehageansatte

Første torsdagen i februar har statsforvalteren i flere år invitert barnehageansatte i Agder til fagdag.


Publisert 24.11.2020

BASIL-veiledningen 2020

Fylkesmannen i Agder har i år valgt å gjøre BASIL-veiledningen i opptak på youtube.


Publisert 11.11.2019

Rapportering 2019 - tilskudd for svømming i barnehager

Kunnskapsdepartementet tildeler midler for å stimulere kommunene til å gjøre en ekstra innsats rettet mot barns svømmeferdigheter. Tilskuddet skal bidra til at kommuner og frivillige organisasjoner kan gjennomføre tiltak for å gi barn i barnehage tilstrekkelig svømmeopplæring slik at barna blir trygge i vann.


Publisert 12.06.2019

Bærekraft - Fylkesmannens junimøte med barnehagemyndigheten

Bærekraftig utvikling som barnehagens verdigrunnlag, var hovedtema på Fylkesmannens fagsamling med barnehagemyndighetens i juni på Strand hotell, Fevik.


Publisert 27.03.2019

«Ledelse for læring i praksis»

Fylkesmannen i Agder arrangerte «Styrerkonferansen» den 27. mars 2019. 200 styrere fra hele Agder var samlet til en dag der ledelse i barnehagene var satt på dagsorden.


Publisert 21.02.2019

Nettkurs om barnehage-, skolemiljø og mobbing

Fylkesmannen i Agder oppfordrer barnehager og skoler som ønsker å videreutvikle kompetansen i å fremme gode og trygge miljø og forebygge mobbing og andre krenkelser om å søke på nettkurset om barnehage-, skolemiljø og mobbing. Søknadsfristen er 1. mars 2019.


Publisert 21.02.2019

3000 måltider før skolestart.

Mange barn spiser flere måltider i barnehagen enn de gjør hjemme, et barn som går i barnehage fra etterårsalderen vil rekke å spise 3000 måltider før skolestart. Derfor er bra mat i barnehagen avgjørende. 6.desember 2018 sendte Helsedirektoratet ut revidert utgave av Nasjonale faglige retningslinjer for mat og måltider i barnehagen.


Publisert 20.02.2019

Utlysning av tilretteleggingsmidler etter lokale prioriteringer - våren 2019

Barnehageeiere i Aust- og Vest-Agder kan søke Fylkesmannen i Agder om tilretteleggingsmidler for ansatte som tar ABLU eller deltid barnehagelærerutdanning, studieåret 2018/19.

Søknad sendes digitalt. Søknadsfrist: 1. april 2019. Bruk postadressen til barnehagen, så søknaden kommer til Fylkesmannen i ditt fylke.


Publisert 07.02.2019

Fylkesmannens Fagdag for barnehageansatte

Torsdag 7. februar hadde Fylkesmannen i Agder fagdag for barnehageansatte på Agder. Det samlet 500 ansatte om et aktuelt tema «Trygt og godt barnehagemiljø».


Publisert 14.11.2018

Rapportering 2018 - tilskudd for svømming i barnehager

Kunnskapsdepartementet tildeler midler for å stimulere kommunene til å gjøre en ekstra innsats rettet mot barns svømmeferdigheter. Tilskuddet skal bidra til at kommuner og frivillige organisasjoner kan gjennomføre tiltak for å gi barn i barnehage tilstrekkelig svømmeopplæring slik at barna blir trygge i vann.