Barnehage og opplæring

Oppdatert 10.12.2021

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Statsforvalteren gjennomfører tilsyn og behandler klager

Statsforvalteren informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Statsforvalteren er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Statsforvalteren har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

13.07.2022

Tilstandsrapport viser: Fastlegesituasjonen på Agder er alvorlig!

Statsforvalteren vurderer at det haster med ytterligere nasjonale tiltak for å imøtegå dagens utfordringsbilde i fastlegeordningen.


13.07.2022

Orientering om nasjonale prøver høsten 2022

Nasjonale prøver er obligatorisk. Formålet med prøvene er å gi skolene kunnskap om elevene sine grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og engelsk. Informasjonen fra prøvene skal danne grunnlag for underveisvurdering og kvalitets utvikling på alle nivåer i skolesystemet. 

 


11.07.2022

Nytt til skolestart høsten 2022

Utdaningsdirektoratet har lagd en oversikt over endringer og nyheter for skolestart høsten 2022. 

 

11.07.2022

Nytt til barnehagestart høsten 2022

Utdaningsdirektoratet har lagd en oversikt over endringer og nyheter for barnehager. 


06.07.2022

Fritak for opplæring i fag

Alle elevar skal i utgangspunktet ha opplæring i samsvar med læreplanverket. 


30.06.2022

Når går bussen?

- en debatt om betydningen av et godt kollektivtilbud for barn og unge.


23.06.2022

Informert samtykke ved tverrfaglig samarbeid

Alle i den offentlige forvaltningen er underlagt taushetsplikt. Dette følger av forvaltningslov og eventuell særlovgivning for den enkelte profesjon. Ulike faggrupper vil ha behov for å samarbeide for å ivareta barn, unge og deres familier på best måte.  


23.06.2022

Informert samtykke ved tverrfaglig samarbeid

Alle i den offentlige forvaltningen er underlagt taushetsplikt. Dette følger av forvaltningslov og eventuell særlovgivning for den enkelte profesjon. Ulike faggrupper vil ha behov for å samarbeide for å ivareta barn, unge og deres familier på best måte.  


21.06.2022

Om styrken i fellesskapet - barn og ungeseminar

Årets seminar ønsker å løfte fram verdien av, og styrken i våre fellesskap. 


21.06.2022

Ungdatakonferansen 2022

9. til 10. november arrangeres Ungdatakonferansen, "Ung i Agder 2022", på Scandic Sørlandet i Kristiansand.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel