Barnehage og opplæring

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Statsforvalteren gjennomfører tilsyn og behandler klager

Statsforvalteren informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Statsforvalteren er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Statsforvalteren har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis meir


12.10.2021

Tilskudd til opplæring i og på samisk

Alle samiske elever har rett til opplæring i samisk, uavhengig av hvor de bor i landet. Søk om tilskudd til å gi skoleelever opplæring i og/eller på samisk skoleåret 2021/2022. Søk innen 15. november.


24.09.2021

Nytt i ståstedsanalysen for skole og ny mal for tilstandsrapport

Ståstedsanalysen for skole har blitt oppdatert og tilstandsrapporten har fått en ny mal.


24.09.2021

Nasjonale prøver i lesing for 5. trinn - Feil i én av oppgavene

Det er en feil i fasiten for én av oppgavene i nasjonale prøver i lesing for 5. trinn. Feilen fører til at eleven får 0 poeng på denne oppgaven uansett hva eleven svarer.


21.09.2021

Ståstedsanalysen for barnehage er lagt ned

Utdanningsdirektoratet er i stedet i gang med å utvikle et nytt verktøy som barnehagene kan bruke i sitt refleksjons- og utviklingsarbeid


20.09.2021

Oppstartssamling - kompetanseløftet i spesialpedagogikk og inkluderende praksis

Oppstartssamlingen er for kommuner og private eiere som er i gang med kompetanseløftet. 


15.09.2021

Kompetansepakker om barnehage- og skolemiljø

Utdanningsirektoratetet har utvikler kompetansepakker om trygt og godt miljø i barnehage, skole og SFO.


15.09.2021

Snart åpnes Elevundersøkelsen

I fjor svarte over 29 000 elever i Agder på spørsmål om hvordan de har det på skolen. Resultatene om læring og trivsel skal brukes for å gjøre skolen bedre. I år er det også spørsmål om hvordan elevenes opplever skolehverdagen i koronapandemien.


07.09.2021

Tv-Aksjonen NRK 2021: Barn, ikke brud

I mer enn 80 år har Plan jobbet for at alle barn skal ha like rettigheter. Organisasjonen jobber med de mest marginaliserte barna i verden. Der barn ikke har det bra, har jenter det verst. Derfor setter Plan jenter først.

 


06.09.2021

Nominasjon av kandidat til Dronning Sonjas skolepris 2021 fra Statsforvalteren i Agder

Statsforvalteren i Agder nominerer én skole i år. Den nominerte skolen er Arendal voksenopplæring. 


30.08.2021

Eksempeloppgaver til eksamen etter nye læreplaner

Utdanningsdirektoratet har publisert nye eksempeloppgaver for flere fag og trinn. 


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel