Grunnskole og videregående opplæring

Oppdatert 20.11.2023

Grunnopplæringen består av grunnskole og videregående opplæring. Opplæring på grunnskolenivå er et kommunalt ansvar. Fylkeskommunen har ansvar for opplæring på videregående nivå. Private skoler godkjent etter privatskoleloven kan også tilby grunnopplæring.

Statsforvalteren har ansvaret for at eksamen i grunnskolen og på videregående skole, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomført etter gjeldende lover og retningslinjer.

Statsforvalteren veileder fylkeskommunale, kommunale og private skoleeiere etter opplæringsloven og privatskoleloven. Vi skal også føre tilsyn med at skoleeierne driver i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Mobbing og andre former for krenkende ord og handlinger

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Hvis du som elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til. Hvis skolen ikke hjelper til, kan du ta kontakt med oss hos Statsforvalteren. Vi har mer informasjon om hvordan du får en trygg skoledag uten mobbing. 

Klage til Statsforvalteren

Statsforvalteren behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i opplæringsloven og privatskoleloven med tilhørende forskrifter. Hvis du ønsker å klage på et enkeltvedtak, sender du klagen til den instansen som har truffet vedtaket. Dersom denne instansen ikke gir medhold i klagen din, blir klagen automatisk sendt til Statsforvalteren for endelig behandling.

Vis mer


Publisert 05.10.2022

Kartleggingsprøver i lesing og regning for 3. trinn – Gjennomføringen er i gang

Gjennomføringsperioden for de obligatoriske kartleggingsprøvene i lesing og regning for 3. trinn er fra 3. oktober – 28. oktober 2022 (uke 40 – 43). Det er ikke mulig å gjennomføre kartleggingsprøver etter 28. oktober.


Publisert 28.09.2022

Statsforvalteren minner om Benjaminprisen 2022

Benjaminprisen er en skolepris. Prisen deles ut hvert år til en skole som arbeider godt mot rasisme og diskriminering.

 

Publisert 23.08.2022

Nasjonale prøver 2022

Formålet med nasjonale prøver er å gi skolene kunnskap om elevene sine grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk. 


Publisert 13.07.2022

Orientering om nasjonale prøver høsten 2022

Nasjonale prøver er obligatorisk. Formålet med prøvene er å gi skolene kunnskap om elevene sine grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og engelsk. Informasjonen fra prøvene skal danne grunnlag for underveisvurdering og kvalitets utvikling på alle nivåer i skolesystemet. 

 


Publisert 11.07.2022

Nytt til skolestart høsten 2022

Utdaningsdirektoratet har lagd en oversikt over endringer og nyheter for skolestart høsten 2022. 

 

Publisert 06.07.2022

Fritak for opplæring i fag

Alle elevar skal i utgangspunktet ha opplæring i samsvar med læreplanverket. 


Publisert 23.06.2022

Informert samtykke ved tverrfaglig samarbeid

Alle i den offentlige forvaltningen er underlagt taushetsplikt. Dette følger av forvaltningslov og eventuell særlovgivning for den enkelte profesjon. Ulike faggrupper vil ha behov for å samarbeide for å ivareta barn, unge og deres familier på best måte.  


Publisert 14.06.2022

Nettsider og kompetansepakke om personvern

Barnehager og skoler behandler personopplysninger om barn og elever hver dag, og det er viktig at alle ansatte vet hvordan de skal behandle personopplysninger på en trygg og lovlig måte. 


Publisert 30.05.2022

Gjeninnfører fraværsregler til høsten

Etter sommerferien gjeninnfører regjeringen de vanlige fraværsreglene på ungdomsskolen og i videregående skole. 


Publisert 18.03.2022

SFAG UTBA Snakke med barn i enkeltsaker