Grunnskole og videregående opplæring

Oppdatert 20.11.2023

Grunnopplæringen består av grunnskole og videregående opplæring. Opplæring på grunnskolenivå er et kommunalt ansvar. Fylkeskommunen har ansvar for opplæring på videregående nivå. Private skoler godkjent etter privatskoleloven kan også tilby grunnopplæring.

Statsforvalteren har ansvaret for at eksamen i grunnskolen og på videregående skole, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomført etter gjeldende lover og retningslinjer.

Statsforvalteren veileder fylkeskommunale, kommunale og private skoleeiere etter opplæringsloven og privatskoleloven. Vi skal også føre tilsyn med at skoleeierne driver i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Mobbing og andre former for krenkende ord og handlinger

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Hvis du som elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til. Hvis skolen ikke hjelper til, kan du ta kontakt med oss hos Statsforvalteren. Vi har mer informasjon om hvordan du får en trygg skoledag uten mobbing. 

Klage til Statsforvalteren

Statsforvalteren behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i opplæringsloven og privatskoleloven med tilhørende forskrifter. Hvis du ønsker å klage på et enkeltvedtak, sender du klagen til den instansen som har truffet vedtaket. Dersom denne instansen ikke gir medhold i klagen din, blir klagen automatisk sendt til Statsforvalteren for endelig behandling.

Vis mer


Publisert 02.02.2017

Søk videreutdanning!

Søknadsportalen for videreutdanning innen opplæringssektoren er nå åpen.


Publisert 23.01.2017

Forskjeller mellom skoler også i Agder

Kunnskapsdepartementet (KD) presenterte torsdag 20. januar en ny undersøkelse, som viser at det er store forskjeller nasjonalt når det gjelder hvor mye den enkelte skole bidrar til elevens læring. Denne forskjellen ser vi også blant skolene i kommunene i Aust- og Vest-Agder.


Publisert 06.09.2016

Sunde skole er nominert til Dronning Sonjas skolepris 2016!

Sunde skole i Flekkefjord har i flere år arbeidet målrettet for å bli en skole som praktiserer likeverd og inkludering. Fylkesmannen mener skolen har en praksis i overensstemmelse med kriteriene for prisen.


Publisert 18.08.2016

Foreslå din skole til Benjaminprisen 2016!

Benjaminprisen deles ut til en skole som arbeider aktivt mot rasisme og diskriminering. Prisen er på kr 100 000 og overrekkes av kunnskapsministeren i januar 2017.


Publisert 08.06.2016

Veiledning av nyutdannede lærere og barnehagelærere

Delta på Mentor A-samlingene på Universitetet i Agder og/eller få veiledning på jobben.


Publisert 24.05.2016

Dato for fellessensur 2016

Fylkesmannen i Aust - og Vest - Agder har i 2016 ansvar for sensureringen av eksamen i norsk og matematikk. Fylkesmannen i Rogaland har sensuransvar i engelsk. Fristen for å foreslå fagpersoner og å melde på kandidater er 1. mars 2016. Vi minner om at dette skal gjøres i Eksamensadministrasjon ( NY). Fellessensuren er satt til 15. juni 2016, sted: Gimlekollen mediesenter.


Publisert 13.04.2016

Vil fornye og forbedre fagene i skolen

Regjeringen vil fornye fagene i skolen for å gi elevene mer dybdelæring og bedre forståelse. I tillegg vil den gi skolens brede dannelsesoppdrag en tydeligere plass i skolehverdagen.


Publisert 13.04.2016

Se frokostseminaret: Identitetsbasert mobbing og arbeid med inkludering

14. mars arrangerte Utdanningsdirektoratet et frokostseminar om identitetsbasert mobbing og arbeid med inkludering. Du finner opptak av foredragene her.


Publisert 10.03.2016

Frokostseminar: Gode strategier og utfordringer i antimobbearbeid 5.februar

Fredag 5. februar arrangerte Utdanningsdirektoratet et frokostseminar om gode strategier, «blinde flekker» og utfordringer i læringsmiljø- og antimobbearbeidet. Her kan du se seminaret i opptak:  http://www.udir.no/Artikler/frokostseminar-blinde-flekker-i-antimobbearbeidet/


Publisert 18.02.2016

Obligatoriske kartleggingsprøver i grunnskolen

Kartleggingsprøvene skal brukes av skolen og lærerne til å finne ut hvilke elever som trenger ekstra hjelp. Det er kartleggingsprøver i lesing, regning, engelsk og digitale ferdigheter.