Grunnskole og videregående opplæring

Oppdatert 20.11.2023

Grunnopplæringen består av grunnskole og videregående opplæring. Opplæring på grunnskolenivå er et kommunalt ansvar. Fylkeskommunen har ansvar for opplæring på videregående nivå. Private skoler godkjent etter privatskoleloven kan også tilby grunnopplæring.

Statsforvalteren har ansvaret for at eksamen i grunnskolen og på videregående skole, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomført etter gjeldende lover og retningslinjer.

Statsforvalteren veileder fylkeskommunale, kommunale og private skoleeiere etter opplæringsloven og privatskoleloven. Vi skal også føre tilsyn med at skoleeierne driver i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Mobbing og andre former for krenkende ord og handlinger

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Hvis du som elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til. Hvis skolen ikke hjelper til, kan du ta kontakt med oss hos Statsforvalteren. Vi har mer informasjon om hvordan du får en trygg skoledag uten mobbing. 

Klage til Statsforvalteren

Statsforvalteren behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i opplæringsloven og privatskoleloven med tilhørende forskrifter. Hvis du ønsker å klage på et enkeltvedtak, sender du klagen til den instansen som har truffet vedtaket. Dersom denne instansen ikke gir medhold i klagen din, blir klagen automatisk sendt til Statsforvalteren for endelig behandling.

Vis mer


Publisert 02.02.2018

Søk videreutdanning!

Søknadsperioden for videreutdanning for lærere, lærerspesialistutdanning, rektorutdanning barnehagelærere og styrerutdanning er i gang. Søknadsfrist er 1. mars.


Publisert 23.01.2018

Kompetanseutviklingsmidler i skolen – hva er hva?

Vi har flere statlige ordninger for kompetanseutvikling i skolen. Disse henger sammen og griper langt på vei inn i hverandre. Samtidig er ordningene ulike og det kan være utfordrende å holde styr på hva som er hva. Utdannings- og barnevernsavdelingen hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder ønsker derfor med denne artikkelen å gi en enkel oversikt over de tre tiltakene:

  • Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen
  • Kompetanse for kvalitet – videreutdanning for lærere
  • Kompetanse for kvalitet - regionale tilbud om videreutdanning for lærere.

Publisert 14.12.2017

Tall som teller - Statistikk om grunnskolen

I dag publiseres nye tall om statistikk for grunnskolen for skoleåret 2017-18 i GSI. Tallene viser oss at det i begge fylkene er mer enn dobbelt så mange gutter enn jenter som får spesialundervisning.


Publisert 27.10.2017

Hør på elevene!

Nå har skolene en mulighet til å høre hvordan elevene har det. Elevundersøkelsen åpnet 2.oktober. Fylkesmannen anbefaler alle skolene å la alle elevene fra 5. til og med 10. trinn ta Elevundersøkelsen.


Publisert 04.10.2017

Nettkurs i Inkluderende barnehage- og skolemiljø

Høgskolen i Innlandet tilbyr nettkurs som har som formål å utvikle kompetansen på skoler og hos skoleeier slik at elevene får oppfylt sin rett til et trygt og godt skolemiljø. Utdanningsdirektoratet betaler deltakeravgiften og det er plasser tilgjengelig!

 


Publisert 30.09.2017

Konferanse om psykisk helse og livsmestring i skolen

Fylkesmannen vil anbefale denne konferansen som arrangeres av Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet.

 


Publisert 26.09.2017

Nasjonal undersøkelse om samhandling rundt utsatte barn og unge

Fylkesmannen oppfordrer aktuelle offentlige instanser på Agder til å bli med i den nasjonale kartleggingen som gjelder barn og unge 0 til 24 år.


Publisert 25.09.2017

Utval skal sjå på opplæringslova

Regjeringa har sett ned eit offentleg utval som skal sjå på regelverket for grunnopplæringa og foreslå ei ny opplæringslov.


Publisert 17.09.2017

Opplæringsvinduet

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder har også i år utarbeidet en publikasjon med statistikk fra barnehage- og opplæringsområdet i landsdelen. Her vil du finne tallmateriale fra i alt 30 kommuner og to fylkeskommuner samt private skoler.»

 


Publisert 06.09.2017

Kvalifiserer din kommune til skoleeierprisen 2018?

Fylkesmannen oppfordrer kommuner og fylkeskommuner om å sende inn en begrunnet søknad for hvorfor nettopp din kommune bør få Skoleeierprisen.