Reinbeitedistrikt og tamreinlag i vårt forvaltningsområde

Statsforvalteren i Trøndelag har fag- og forvaltningsansvar for Nord-Trøndelag reinbeiteområde og Sør-Trøndelag/Hedmark reinbeiteområde. I tillegg har vi ansvar for den samiske reindriften i Trollheimen og den ikke-samiske reindriften i Sør-Norge. Kart over vårt forvaltningsområde finner du i høyre marg. Kontaktinfo og oversikt over arbeidsoppgaver til reindriftsavdelinga finner du her

 

Reindriftsretten reguleres av reindriftsloven, som blant annet omhandler beite- og flytterett, retten til gjerder og anlegg, krav til intern organisering og forholdet til andre brukere av utmarka.

Det drives fire typer reindrift i vårt forvaltningsområde:

Ordinær sørsamisk reindrift

Dette er tradisjonell sør-samisk reindrift som drives innenfor det samiske reinbeiteområdet. Hos oss er dette 10 reinbeitedistrikt, hvorav det er 9 helårsdistrikt (alle årstidsbeiter innenfor samme geografiske område) og et vinterbeitedistrikt (Fæmund sijte). Det samiske reinbeiteområdet strekker seg ned til Svakhen sijte (Elgå reinbeitedistrikt) i Engerdal kommune, som er det sørligste samiske reinbeitedistriktet i Norge.

Konsesjonsavhengig samisk reindrift

Tradisjonell samisk reindrift utenfor det samiske reinbeiteområdet (Egen særlov, Trollheimenloven fra 1987). Dette gjelder Trollheimen sijte.

Konsesjonsavhengig ikke-samisk reindrift

Tradisjonell reindrift som drives av ”bygdefolk” i Sør-Norge. Til sammen er det 4 tamreinlag; Vågå Tamreinlag AS, Fram Reinlag DA, Lom Tamrein AS og Filefjell Reinlag ANS.

Konsesjonsavhengig ikke-samisk reindrift uten merkeplikt

En særegen driftsform med avskyting av privateid rein. Dette gjelder Rendal Renselskap med beiteområde hovedsakelig i Rendalen kommune, og Hardanger og Voss Reinsdyrlag.


Statistikk

Det er Landbruksdirektoratet som utarbeider statistikk for reindriftsnæringa i Norge. Ressursregnskapet viser reintall, flokkstruktur, slakteuttak mv. nasjonalt og regionalt ned på distriktsnivå.

Totalregnskapet viser den økonomiske situasjonen i reindriftsnæringa, og danner utgangspunktet for næringsavtalen mellom staten (Landbruks- og Matdepartementet) og reindriftsnæringen (Norske Reindriftssamers landsforbund). Både total- og ressursregnskapet publiseres årlig.

Siste publiserte ressursregnskap, totalregnskap og andre relevante publikasjoner finner du her.

Reinbeiteområde

Sijteandeler/ reinlag

Personer i sijteandelene

Reintall 2021/2022

Nord-Trøndelag

39

210

13 990

Sør-Trøndelag/Hedmark

30

165

13 920

Tamreinlagene

5

-

11 796

Totalt reintall  

 

39 706

 


Reindrift og arealplanlegging

For konkrete spørsmål om reindriftens bruk av sine områder anbefales det å ta direkte kontakt med distriktets leder. Distriktene har distriktsplaner med informasjon til nytte for den offentlige planleggingen med bl.a. informasjon om beitebruk, gjerdeanlegg og motorferdsel innad i distriktet. Disse finnes på nettsidens høyre side. Åarjel-Njaarke sijte (Vestre Namdal rbd) mangler distriktsplan. 

I forbindelse med planarbeid som berører reindriftsområdet se egne sider om reindrift- og arealplanlegging. 

            

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.