Landbruk og reindrift

Oppdatert 02.01.2023

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalteren skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Statsforvalteren veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Statsforvalteren støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

28.03.2023

Regionale miljøtilskudd til jordbruket i Trøndelag 2023

Statsforvaltaren har vedteke ordningane for Regionale miljøtilskot til jordbruket for 2023.

På denne sida kan du lese meir om bakgrunn for dette og endringar som er vedteke. Sjå også veileder for ordningane i høgrehandsmenyen.


28.03.2023

Verdensarven Røros bergstad og Circumferensen innlemmes i Landbrukets verdensarvordning fra og med 1. april 2023

Statsforvalteren i Trøndelag har mottatt informasjon fra landbruksdirektoratet om endringer i forskrift om tilskudd til utvalgte kulturlandskap og verdensarvområdene. Endringene medfører at Røros bergstad og Circumferensen innlemmes i Landbrukets verdensarvordning fra og med 1. april.


28.03.2023

Reindriftkonferansen i Trøndelag 2023

Konferansen er et viktig møtepunkt mellom reindriftsnæringen og forvaltningen. Hovedmålet er å skape en arena for dialog om aktuelle tema, samt å inspirere til videre næringsutøvelse gjennom kunnskapspåfyll. Konferansen er også viktig for nettverksbygging og sosialt samvær mellom reindriftsutøverne i Trøndelag og sørover.


23.03.2023

Fylkesnytt fra Trøndelag på Regjeringen.no

Landbruksavdelingen hos Statsforvalteren i Trøndelag har utarbeidet "Fylkesnytt fra Trøndelag" som nå er publisert på Regjeringen.no.


21.03.2023

Kulturlandskapsprisen for Trøndelag 2022 til Birgit og Einar Myhr

Kulturlandskapsprisen 2022 for Trøndelag er tildelt Birgit og Einar Myhr fra Skogn i Levanger kommune. Prisen ble delt ut under Landbrukskonferansen 2023 som Statsforvalteren i Trøndelag arrangerer i Stjørdal 21. og 22. mars.


21.03.2023

Torbjørn Støre årets økobonde Trøndelag 2022

Prisen Årets Økobonde 2022 ble i dag, 21. mars, tildelt Torbjørn Støre på Støre gård i Skogn i Levanger kommune. Prisen ble delt ut under Landbrukskonferansen 2023 som arrangeres av Statsforvalteren i Trøndelag 21. og 22. mars i Stjørdal.


20.03.2023

Ny direktør for statsforvalterens landbruksavdeling

Audhild Slapgård (39) er ansatt som ny direktør for landbruksavdelingen hos Statsforvalteren i Trøndelag. Hun tiltrer stillingen i juli.


17.03.2023

Reindriftas arealbruk er ikke 40 % av landets areal

 

14.03.2023

Nasjonal jordvernpris 2023 - kandidater fra Trøndelag?

Statsforvalteren ønsker forslag til kandidater fra Trøndelag til nasjonal jordvernpris innen 24. mars. Den nasjonale jordvernprisen er et tiltak for å styrke jordvernet.


08.03.2023

Utlysning av kystskogmidler 2023

Utlysning av årets kystskogmidler er publisert.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel