Landbruk og reindrift

Oppdatert 09.05.2022

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalteren skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Statsforvalteren veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Statsforvalteren støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

17.11.2022

Trøndersk Matmanifest revideres, nå kan du si din mening!

Trøndersk mat gir bedre folkehelse, spennende opplevelser og viktige arbeidsplasser, sier statsforvalter Frank Jenssen. Fram til 1. desember kan du sin din mening om hva som bør med når Trøndersk Matmanifest nå formes i ny utgave.


15.11.2022

Utsatt frist for søknad om tilskudd til drift av beitelag

Landbruksdirektoratet har meldt om problemer med eStil-server denne uka.

Søknadsfristen for å søke tilskudd til regionale miljøtilskudd, drift av beitelag (OBB) er derfor utsatt til 17. november.

 


25.10.2022

Regional jordvernkonferanse 2022

Hvordan skal vi vekte jordvernet opp mot andre samfunnsinteresser. Er tida inne for en ny tankegang?


13.10.2022

Åpen dag for nytilsatte i kommunal landbruksforvaltning

Landbruksavdelinga inviterer nyansatte i kommunal landbruksforvaltning til åpen dag på Statens Hus i Steinkjer.


12.10.2022

Fagsamling skogbruk

Velkommen til nettverkssamling for skognettverkene


28.09.2022

Ørland kommune er Norges kandidat til Europarådets landskapspris

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik har offentliggjort at Ørland kommune med Rusaset-prosjektet og Austråttlandskapet er utpekt som norsk kandidat til Europarådets landskapspris i 2022-2023. Prisen deles ut til tiltak som sikrer gode landskapskvaliteter og styrker vern, forvaltning eller planlegging av landskap.


20.09.2022

Økouka 2022 - mange arrangementer i Trøndelag

Vi er ved oppstarten av årets Økouke i Trøndelag!

I løpet av oktober, vil det være rundt 40 ulike arrangement rundt om i fylket i regi av Økouka 2022.


06.09.2022

Kandidater til kulturlandskapsprisen 2022 - fornyet utlysning

Landbruksavdelingen hos Statsforvalteren i Trøndelag ønsker kandidater til "Kulturlandskapsprisen 2022".  

Kulturlandskapsprisen 2022 deles ut til den eller de som gjør en ekstraordinær innsats for jordbrukets kulturlandskap i Trøndelag.  


02.09.2022

Sperregjerdet i Tufsingdal i ferd med å bli ferdigstilt

Forespørsel om å endre gjerdetraseen i Tufsingdal ble godkjent av Landbruks- og matdepartementet. Sperregjerdet ferdigstilles i løpet av kort tid.


23.08.2022

Bærekraftig og lokalt - ved Mære landbruksskole

Gjennom prosjektet Bærekraftige offentlige kantiner viderefører Trøndelag satsingen på offentlige måltid. Mære landbruksskole er en av pilotene i satsingen og tirsdag 23. august er det avspark sammen med elever og lærere på Mære.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel