Landbruk og reindrift

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalteren skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Statsforvalteren veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Statsforvalteren støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer


21.12.2021

Kulturlandskapsprisen 2021 tildelt Siri Sagvold Værdal og Tor Værdal

Statsforvalteren i Trøndelag har tildelt Siri Sagvold Værdal og Tor Værdal, i Verdalsgrenda i Inderøy kommune, kulturlandskapsprisen for 2021.


19.12.2021

Søknadsplikt for hogst av kantsoner langs vassdrag

Landbruksdirektoratet slår fast at vannressursloven § 11 (om kantvegetasjon) også gjelder skogbruksaktivitet, noe som innebærer at hogst langs vassdrag er søknadspliktig.


16.12.2021

Smøremåltid kan være like bra som varmmåltid

Gjennom prosjektet skolemåltid i Trøndelag har åtte kommuner i fylket testet ut ulike modeller for skolemåltid. Erfaringene viser at det ikke finnes en oppskrift for innføring av skolemåltid, men at det er fullt mulig. 


14.12.2021

Derfor teller vi rein

For å sikre en bærekraftig utnyttelse av reinbeitene er det satt en grense på hvor mange rein man kan ha på beite. Gjennom tellinger kan man kontrollere at antall rein er innenfor det som er fastsatt.


07.12.2021

Hvem blir årets økobonde?

Nå jakter Statsforvalteren på gode kandidater til prisen Årets Økobonde 2021.


06.12.2021

Alle reineiere må ha et eget reinmerke

Et reinmerke viser hvem som har eierskapet til reinen. Men før et reinmerke kan tas i bruk, må det godkjennes av en egen merkenemnd.


03.12.2021

Slik er ståa i trøndersk landbruk i 2021

Tore Bjørkli er landbruksdirektør i Trøndelag. Han ble selv gårdbruker i en alder av 50 år, og nå gjør han opp status for ståa i landbruket i 2021.


02.12.2021

Ny giv for småskala grønnsaksproduksjon

Småskala grønnsaksproduksjon har lang tradisjon i Norge. Med nye metoder skal grønnsaksproduksjonen på mindre arealer bli mer næringsrettet.


30.11.2021

Handlingsplan for landbruket i Trøndelag 2022-2025

Landbruksforum Trøndelag har vedtatt Handlingsplan for landbruket i Trøndelag 2022-2025. Handlingsplanen viser retning og prioriteringer for ønsket utvikling i landbruket for kommende fireårsperiode. Den erstatter Regionalt bygdeutviklingsprogram og  gir føringer for Regionalt miljøprogram, Regionalt skog og klimaprogram og for arbeidet med næringsutvikling innenfor landbruket i Trøndelag.

 


29.11.2021

Resultater fra overvåkninga av stor granbarkbille 2021

Kommuner i hele Norge fanger barkbiller i feller etter et standardisert opplegg og melder inn fangstene til NIBIO. Slik får vi verdifull informasjon om hvordan bestanden av stor granbarkbille (Ips typographus) utvikler seg. Denne arten er en naturlig del av økosystemet i skogen, men om bestandsstørrelsen blir veldig stor, kan friske grantrær angripes, noe som påfører skogeierne store økonomiske tap. Nå er rapporten fra barkbilleovervåkninga 2021 klar.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel