Landbruk og reindrift

Oppdatert 09.05.2022

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalteren skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Statsforvalteren veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Statsforvalteren støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

28.06.2022

Nedadgående trend for omdisponering av dyrka jord - også i Trøndelag

I 2021 ble det vedtatt omdisponert 2 968 dekar dyrka jord til andre formål enn landbruk. Dermed ble jordvernmålet på maks 3000 daa, som ble vedtatt av Stortinget 16. juni 2021, nådd allerede første året. I Trøndelag er trenden også nedadgående, men det er fremdeles behov for å holde trykket på jordvern oppe.


21.06.2022

Bærekraftige menyer i offentlige kantiner i Trøndelag

Trøndelag er i gang med et forprosjekt som skal bidra til økt kunnskap om bærekraftige måltider og hvordan offentlige kjøkken i Trøndelag fylkeskommune og i trønderske kommuner kan legge om til bærekraftige menyer. Formålet er å øke andelen økologiske og lokale råvarer, sesongråvarer og grønt.  


21.06.2022

Rusaset-prosjektet foreslått som kandidat til Europarådets landskapspris

Prosjektet gikk ut på reetablering av Rusasetvatnet på ca. 250 daa og tilrettelegging for fugle- og dyreliv, samt friluftsliv i perioden 2014-2017. I norsk sammenheng er dette et svært stort naturrestaureringsprosjekt, og erfaringene er videreformidlet rundt om i landet. Prosjektet har også skapt internasjonal interesse.


13.06.2022

Avholdt møte i kriseberedskapsutvalget

Det ble avholdt møte i kriseberedskapsutvalget for Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag/Hedmark og tamreinlagene 13.05.2022. 

Protokollen og presentasjonen fra møtet finner du til høyre i margen. 


31.05.2022

Håper på trønderske søknader om jordvernstrategi-midler

Landbruksdirektoratet har lyst ut midler for utarbeidelse av kommunale jordvernstrategier. Å ivareta jordvernet har lenge vært en viktig oppgave for kommunene, og dette ansvaret aktualiseres nå ytterligere med bakgrunn i den urolige verdenssituasjonen. Statsforvalteren vil derfor oppfordre kommunene til å benytte denne muligheten.


25.05.2022

Ja til dyrkajord sentralt i Rissa

Statsforvalteren i Trøndelag som landbruksmyndighet fremmet i 2020 innsigelse til omdisponering av fulldyrka jord til næring/tjenesteyting i områdereguleringsplan for Rissa sentrum. Nå har Kommunal- og distriktsdepartementet fattet vedtak i saken, og sagt nei til omdisponeringen. Arealet reguleres til landbruksformål.


13.05.2022

Pålegges å flytte rein

Statsforvalteren i Trøndelag pålegger den svenske samebyen Ruhvten sitje å flytte rein fra norsk side av grensen tilbake til Sverige.


10.05.2022

Digital møteplass - landbruksbasert næringsutvikling

Velkommen til digital møteplass fredag 13.mai, kl.9.00 til 10.00.

Temaet denne fredagen er Bondens nettverk – en systematisk arbeidsmetode for å forebygge psykisk uhelse i landbruket og et sikkerhetsnett hvis en ulykke rammer en bonde.

Vi får en orientering fra Indre Fosen som har jobbet med dette gjennom et treårig prosjekt.


27.04.2022

Vil du prøve ut tilskudd for "Karbon i jord 2022"

 

Prosjektet «Karbon i jord» skal også i 2022 prøve ut tilskuddsordninger som skal stimulere til økt fangst av karbon i jord og/eller redusere tap av karbon fra jord. Utprøvinga skal gjøres på inntil 20 utvalgte kornbruk i Trøndelag. Målet med utprøvinga er å utvikle og finne ut om det er interesse for nye målretta klimapositive tilskuddsordninger i jordbruket.


20.04.2022

Webinar med Christian Anton Smedshaug

Statsforvalteren i Trøndelag inviterer til digitalt møte 21. april med daglig leder i Agri Analyse, Christian Anton Smedshaug.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel