Reindrift og arealplanlegging

Foto: Aina Bye .

For konkrete spørsmål om reindriftens bruk av sine områder anbefales det å ta direkte kontakt med distriktets leder. Distriktene har distriktsplaner med informasjon til nytte for den offentlige planleggingen med bl.a. informasjon om beitebruk, gjerdeanlegg og motorferdsel innad i distriktet. Link til side om reinbeitedistriktene og tamreinlagene i vårt forvaltningsområde her.

Link til reindriftas arealbrukskart her: Kilden - Reindrift (nibio.no)

Kommuner og fylkeskommuner har konsultasjonsplikt i alle saker som berører samiske interesser etter Samelovens kapittel 4. Se blokk i margen eller Veileder om konsultasjonsplikten hos Kommunal- og distriktsdepartementet.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Konsultasjonsplikt i alle samiske saker

Kommuner og fylkeskommuner har konsultasjonsplikt i alle saker og alle fagområder som berører samiske interesser etter Samelovens kapittel 4, som går utover kravene til medvirkning etter annet lovverk. Dette er også omtalt i Regional plan for arealbruk, kapittel 5.2 Reindrift. Konsultasjonsplikten innebærer et krav om involvering og reell dialog med samiske interesser tidlig i saksbehandlingen, og formålet er å oppnå enighet om saken. Gode konsultasjoner gir raskere og smidigere prosesser som betyr bedre grunnlag for beslutninger, og forebygger  konflikter og klager i planprosessen. Manglende oppfølging av konsultasjonsplikten kan bety at vedtak i enkelte tilfeller kan bli ugyldig. Veileder om konsultasjonsplikten finnes hos Kommunal- og distriktsdepartementet. Her ligger også et tolkningsnotat fra KDD på spørsmål fra Statsforvalterne