Reindrift

Reindrifta i Norge har sitt opphav hos den samiske befolkningen, og utøves hovedsakelig i Troms og Finnmark, Nordland, Trøndelag, Møre og Romsdal og Innlandet fylke. Reindriftsforvaltningens arbeidsoppgaver omfatter ressurs- og arealforvaltning, tilskuddsforvaltning og reindriftsbasert næringsutvikling.

Nær 140 av landets kommuner har reindrift. Totalt innebærer det 240 000 tamrein i vårflokk, hvor 180 000 er i Finnmark. Reindriften lengre sør har små variasjoner fra år til år. Kalvetilgang, tap og slakteuttak er årsaker til variasjonene. I underkant av 3 000 personer er tilknyttet samisk reindrift.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

08.09.2023

Førslaktemøter gjennomført på Røros og Snåsa

Reindriftsavdelinga hos Statsforvalteren i Trøndelag har også i år avholdt førslaktemøter med reindriftsnæringa i Trøndelag og sørover. Disse møtene avholdes årlig, og i samarbeid med lokallagene for Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL). Mange interessante tema og problemstillinger ble drøftet, og reindriftsavdelingen er godt fornøyd med gjennomføring av møtene.


15.06.2023

Reindriftskonferansen 2023

- Går du alene, ender du opp alene!
- De gode gamle dager finnes ikke mer. De tok slutt i 2019, senest. Ikke desto mindre – og nettopp derfor – med alt det vi har opplevd gjennom de siste tre årene, er det viktig at vi evner å lære.

-At vi ser fremover og dyrker dialogen mer enn noen gang før. I lys av diverse hendelser i nær fortid vet jeg at dette er vanskelig, men har vi noe valg? Går du alene, ender du opp alene, og du når antakelig ikke målene dine, var blant ordene assisterende statsforvalter Øystein Johannessen, som også er leder for Statsforvalterens interne Sørsamiske forum, brukte da han torsdag 8. juni åpnet reindriftskonferansen i Stjørdal.

 


15.05.2023

Svensk rein beiter på norsk vinterbeite - reineiere ilagt tvangsmulkt

Statsforvalteren er førstelinjetjeneste for reindriften i Norge og det er blant våre oppgaver å sørge for at reindriftslovens bestemmelser blir ivaretatt og at den samiske reindriften er bærekraftig.


28.03.2023

Reindriftkonferansen i Trøndelag 2023

Konferansen er et viktig møtepunkt mellom reindriftsnæringen og forvaltningen. Hovedmålet er å skape en arena for dialog om aktuelle tema, samt å inspirere til videre næringsutøvelse gjennom kunnskapspåfyll. Konferansen er også viktig for nettverksbygging og sosialt samvær mellom reindriftsutøverne i Trøndelag og sørover.


24.03.2023

Konsultasjonsplikt for kommuner med utgangspunkt i arealsaker

Reindriftsavdelingen arrangerte 27.april et webinar om konsultasjonsplikten. Målgruppen er kommunene, og primært de som jobber med plan- og arealsaker og reindrift. Vi tok en gjennomgang av regelverket, og hvordan konsultasjoner kan gjennomføres for ulike sakstyper.


17.03.2023

Reindriftas arealbruk er ikke 40 % av landets areal

 

13.03.2023

Vis hensyn til rein og vilt i en tøff periode

Vinteren er tøff både for tam og vill rein og annet hjortevilt. Og de er svært sårbare i tiden som kommer utover seinvinteren og våren. Nå kommer skisesongen for fullt framover, og mye folk som drar til fjells. Vis hensyn og hold hunder i bånd. Hvis du ser rein bør du holde lang avstand, snu, eller gå langt utenom dem.


08.03.2023

Ledig stilling på reindriftsavdelinga

Ledig stilling på reindriftsavdelinga med kontorsted på Røros, se annonsen her: 

 


06.02.2023

NIBIO anbefaler innmarksgjerder

På oppdrag fra Statsforvalterne i Trøndelag og Innlandet har Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) utført en kunnskapskartlegging av sperregjerder og innmarksgjerder som tiltak for å hindre rein i å komme inn på innmarksarealer.


19.12.2022

Møte i kriseberedskapsutvalgene

Det ble avholdt møte i kriseberedskapsutvalgene for Trøndelag/Hedmark og reinlagene 7.11.22. Hovedtemaer var rapport om «forbedret kriseberedskap i reindriften», ny avtale om helikopterbruk under beitekrise og habilitet og taushetsplikt for utvalgenes medlemmer. Se referat under dokumenter til høyre. 


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Konsultasjonsplikt i alle samiske saker

Kommuner og fylkeskommuner har konsultasjonsplikt i alle saker og alle fagområder som berører samiske interesser etter Samelovens kapittel 4, som går utover kravene til medvirkning etter annet lovverk. Dette er også omtalt i Regional plan for arealbruk, kapittel 5.2 Reindrift. Konsultasjonsplikten innebærer et krav om involvering og reell dialog med samiske interesser tidlig i saksbehandlingen, og formålet er å oppnå enighet om saken. Gode konsultasjoner gir raskere og smidigere prosesser som betyr bedre grunnlag for beslutninger, og forebygger  konflikter og klager i planprosessen. Manglende oppfølging av konsultasjonsplikten kan bety at vedtak i enkelte tilfeller kan bli ugyldig. Veileder om konsultasjonsplikten finnes hos Kommunal- og distriktsdepartementet. Her ligger også et tolkningsnotat fra KDD på spørsmål fra Statsforvalterne