Sjøfugl i Rogaland

Lunde er en pelagisk, dykkende sjøfugl som har en nedgang i sjøfugltellingene.  Foto: Endre Grüner Ofstad
Lunde er en pelagisk, dykkende sjøfugl som har en nedgang i sjøfugltellingene. Foto: Endre Grüner Ofstad

Med noen års mellomrom gjøres det tellinger av sjøfugl i sjøfuglverneområder i Rogaland. Nå har vi sammenstilt tellingene i fjor med tidligere år for å gi dere et innblikk i naturmangfoldet i sjøfuglverneområdene i Rogaland.

Publisert 17.09.2021

Denne rapporten viser noen resultater fra overvåking av sjøfuglbestander i Rogaland over tid. Sjøfugl er i denne sammenheng ender, måkefugl, alkefugl, skarver og vadefugl som primært henter føden fra sjøen og er dermed registrert i våre tellinger. Langs kysten av fastlands-Norge finnes omtrent 2 milloner hekkende par, hvor de norske bestandene utgjør 20-25 % av all sjøfugl som hekker i Europe. Statusen for sjøfugl generelt i Norge kan du lese mer om på Miljøstatus. Utviklingen i denne rapporten tar utgangspunkt i fuglearter som har tilhold i sjøfuglreservatene langs kysten fra Fokksteinene (Sokndal kommune) i sør til Illholmane (Vindafjord kommune) i nord.

Av alle mulige sammenhenger som kan belyses så henter vi fram trendene for artsgrupper og rødlistestatus basert på enkelte verneområder men også for systemet som helhet. Videre vil vi forsøke å vise sammenhenger mellom artsmangfold og forhold som verneområdestørrelse. I vedleggene finnes det figurer som viser trender for de enkelte artene, både for Rogaland som helhet og for de enkelte  verneområde. Disse utgjør såpass mange figurer at de av praktiske grunner ble lagt til vedlegg og nettbasert løsning. Hensikten med rapporten er derfor to-delt: 1) gi publikum et innblikk i arbeidet, og 2) vurdere hvordan trender og status er i sjøfuglverneområdene med tanke på arter og bestandsstørrelser.

I kolonnen til høyre finner en lenker til rapporten i sin helhet samt vedlegg som viser trender for den enkelte art i Rogaland som helhet. Der er det også en lenke for artspesifikke trender per verneområde, og en lenke til kartportal for sjøfugl. Hvis du har noen spørsmål eller merknader så ta kontakt med Statsforvalteren i Rogaland v/ Endre Grüner Ofstad engof@statsforvalteren.no