Plan og bygg

Planlegging og arealforvaltning er en forutsetning for god samfunnsutvikling. Regjeringen og Stortinget fastsetter de nasjonale målene, og kommuner og fylkeskommunen har ansvaret for planleggingen på kommune- og fylkesnivå. 

Etter plan- og bygningsloven skal kommunene samordne den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen på sine områder gjennom løpende kommuneplanlegging. Fylkeskommunen skal gjennom sin planlegging samordne statens, fylkeskommunens og kommunens virksomhet i fylket.

Statsforvalteren har to sentrale oppgaver i arealforvaltningen:

  • Som fagmyndighet innen landbruk, miljøvern, helse og samfunnssikkerhet skal vi sørge for at nasjonale interesser blir ivaretatt.
  • Statsforvalteren skal sikre at kommunale vedtak i plan- og byggesaker er i samsvar med gjeldende lovverk.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

28.10.2022

Konsultasjonsplikt i samiske saker

Kommuner og fylkeskommuner har konsultasjonsplikt i saker som berører samiske interesser. Formålet med konsultasjoner er å sikre at berørte samiske interesser kommer tidlig inn i prosessene, og at de har en mulighet til å påvirke beslutningene.


06.10.2022

3D i kommunal arealplanlegging - Nordland

Kurskomitéen for arealplandata i Nordland avholder kurs om «3D i kommunal arealplanlegging» 27. oktober og 1. november 2022. Påmeldingsfrist 19. oktober 2022


26.01.2022

Prosjektskjønnsmidler 2022

Prosjektskjønnsmidlene skal bidra til nye løsninger, fornying og innovasjon. Det kan søkes om tilskudd til prosjekter som styrker kommunen som tjenesteprodusent, myndighetsorgan, lokaldemokratisk arena eller som samfunnsutvikler


26.01.2022

Ivareta naturmangfold i kommuneplanleggingen

Målet for ordningen er at kommunene skal øke sin kunnskap om egne naturverdier, slik at de kan gjøre politiske valg på et bedre kunnskapsgrunnlag tidlig i planprosessene.


26.01.2022, Oppdatert 02.02.2022

Klimasats 2022

Det er satt av 250 millioner kroner til Klimasats-ordningen i statsbudsjettet for 2022. Mange nordlandskommuner har mye å gå på!


18.01.2022

Arealregnskap - nødvendig begrunnelse for ny arealbruk

Statsforvalteren forventer at kommuner som vil legge ut nye arealer til utbyggingsformål kan legge fram et arealregnskap som viser at det ikke er tilstrekkelige muligheter i eksisterende planavklarte områder.


02.11.2021

Stanser kystsoneplan i Narvik, Evenes og Hamarøy

Statsforvalteren sier nei til alle forslag om nye områder for oppdrett av matfisk i Ofotfjorden og Tysfjorden. Også Avinor, Forsvarsbygg, Fiskeridirektoratet og Kystverket har omfattende innsigelser til kystsoneplanen.


15.02.2021

Prosjektskjønnsmidler

Statsforvalteren i Nordland har for 2021 satt av ca. 40 millioner kroner av skjønnsmiddelpotten til prosjekter, hovedsakelig knyttet til fornying og innovasjon i kommunesektoren. 


06.02.2021

KLIMASATS

Ordningen er for lokale og regionale klimatiltak, for at kommunene og Fylkeskommunen skal integrere kimatiltak i virksomheten sin, samt for å styrke interkommunalt samarbeid og kommunenes rolle som samfunnsutvikler i samarbeid med andre aktører.


02.12.2020

Støtte til kommuner som vil bygge bærekraft i plan og forvaltning

Kommuner som tar ansvar for klima og miljø i planlegging og forvaltning har gode muligheter for å få statlig støtte. For 2021 er det også mulig å søke særskilte midler for å ivareta hensynet til naturmangfold i planleggingen, i tillegg til at både skjønnsmidler og Klimasats-midler høyst sannsynlig videreføres. 


Flere nyheter Få nyhetsvarsel