Matjord og arealplanlegging - brev fra regjeringen til kommunene

Illustrasjonsfoto fra Rønvikjordene i Bodø kommune
Rønvikjordene Bodø kommune Foto: Toril Austvik.

Kommunene må øke innsatsen for å ta vare på matjorda. 

Publisert 31.01.2024

Stortinget har vedtatt en ny nasjonal jordvernstrategi med et nytt og skjerpet mål for omdisponering av dyrka jord. 

I brevet fra landbruks- og matministrer Geir Pollestad og kommunal- og distriktsminister Erling Sande ber de kommunene om å vurdere nøye om det er viktig samfunnshensyn som ligger til grunn når matjord omdisponeres til utbygging, og om alle alternativ er vurdert. 

Gjennomgang av eldre planer og tilbakeføring av areal

Pollestad og Sande viser til resultat fra en undersøkelse fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) om at minst 140 000 dekar dyrka mark er avsatt til utbyggingsformål i kommunale planer som ennå ikke er realisert. Det er derfor et stort potensial for å spare dyrka mark ved å tilbakeføre områder fra utbyggingsformål til landbruks-, natur-, frilufts- og reindriftsformål (LNFR).

Kommunen kan endre arealformål uten å bli erstatningspliktig

Utgangspunktet er at en kommune ikke plikter til å betale erstatning når kommunen endrer arealformål fra utbyggingsformål til LNFR-formål. Så lenge det er gjort en saklig og forsvarlig planvurdering ligger valget mellom ulike arealformål til det lokale selvstyret. 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.