Arealforvaltning

Oppdatert 07.11.2023

Det er i utgangspunktet kommunen selv som bestemmer hvordan arealene skal brukes, så lenge arealbruken er innenfor rammene av nasjonal politikk. Statsforvalteren er fagmyndighet innen landbruk, miljøvern, helse og samfunnssikkerhet, og skal sørge for at nasjonale interesser blir ivaretatt. I tillegg skal vi sikre at kommunale vedtak i plan- og byggesaker er i samsvar med gjeldende lovverk.

Nasjonale retningslinjer må følges

Stortinget og regjeringen gir retningslinjer og rammer som kommunene skal legge til grunn i arealforvaltningen. Statsforvalterens oppgave er å sørge for at kommunene ivaretar nasjonale interesser innenfor miljøvern, landbruk, helse og samfunnssikkerhet. Vi skal også se til at barn og unges interesser blir tatt vare på i planleggingen. Dersom den kommunale arealforvaltningen er i strid med nasjonale interesser, kan Statsforvalteren gripe inn.

Statsforvalteren kan gripe inn ved å fremme innsigelser til arealplaner eller klage på vedtak i byggesaker (dispensasjonsvedtak) som er i strid med arealplanen. Dersom kommunen velger å ikke ta innsigelsen til følge, går saken til mekling mellom partene. Hvis meklingen ikke fører fram, kan kommunen be om at saken oversendes til Kommunal- og distriktsdepartementet for endelig avgjørelse. 

Statsforvalteren er klageinstans

De som er berørt av kommunale vedtak i reguleringsplaner og byggesaker, og av vedtak etter jordloven, konsesjonsloven og odelsloven, kan klage til Statsforvalteren. Statsforvalteren behandler også klagesaker etter matrikkelloven, eierseksjonsloven, veiloven, tomtefesteloven og lov om kommunal forkjøpsrett. Statsforvalteren er i tillegg klageinstans i saker der det offentlige overtar privat eiendom etter plan- og bygningsloven (ekspropriasjon). Denne typen klager behandles først av kommunen. Dersom kommunen ikke gir klageren medhold, sender kommunen klagen til Statsforvalteren for endelig avgjørelse. 

Vis mer

FOSIN: Fast ordning med samordning av statlige innsigelser. Les mer om ordningen her. 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 28.10.2022

Konsultasjonsplikt i samiske saker

Kommuner og fylkeskommuner har konsultasjonsplikt i saker som berører samiske interesser. Formålet med konsultasjoner er å sikre at berørte samiske interesser kommer tidlig inn i prosessene, og at de har en mulighet til å påvirke beslutningene.


Publisert 18.01.2022, Sist endret 28.04.2023

Arealregnskap - nødvendig begrunnelse for ny arealbruk

Statsforvalteren forventer at kommuner som vil legge ut nye arealer til utbyggingsformål kan legge fram et arealregnskap som viser at det ikke er tilstrekkelige muligheter i eksisterende planavklarte områder.


Publisert 20.04.2020

Søk støtte til plan som kan sikre naturmangfoldet

Miljødirektoratet viderefører ordningen med støtte til kommuner som vil utarbeide kommunedelplan for naturmangfold. Søknadsfristen er 6. mai 2020


Publisert 18.11.2019

Innsigelse til reguleringsplan for Verholmen i Meløy

Fylkesmannen har fremmet innsigelse til forslag til regulering av Verholmen ved Bolga i Meløy til område for landbasert oppdrett av laks.


Publisert 18.11.2019

Fortsatt innsigelse til Byplan Svolvær

Fylkesmannen i Nordland opprettholder tidligere innsigelse til boligområde ved innfallsporten til Svolværmarka. I tillegg kommer innsigelser til to nye områder fremmet ved andre gangs høring. 


Publisert 28.06.2019

Fylkesmannen opprettholder innsigelsen til reguleringsplan for havn på Fiskøya

Innsigelsen opprettholdes fordi tilleggsutredning viser at lokalisering av ny havn på Fiskøya vil være mer konfliktfylt enn å videreutvikle området ved Kåringen som regional havn.


Publisert 28.06.2019

Fylkesmannen med innsigelse til Byplan Svolvær

Innsigelsen gjelder lokalisering av to områder til boligformål ved innfallsporten til Svolværmarka.


Publisert 01.03.2019 av Administrator

Fylkesmannen har ikke gitt tillatelse til uttak av is fra Svartisen

I dag demonstrerte Bodø AUF utenfor Statens Hus mot uttak av is fra Svartisen. Fylkesmannen i Nordland synes det er flott med engasjement. Fylkesmannen ser det som nødvendig å komme med noen presiseringer.


Publisert 22.02.2019

Plankonferansen 2019 – hold av dagene 26. – 27. november

Årets plankonferanse blir 26. - 27. november på Radisson Blu i Bodø.


Publisert 22.08.2018

Veileder for fastsetting av byggegrense i strandsonen

Fylkeskommunen har gitt ut en veileder som viser hvordan kart, flybilder og lokalkunnskap kan brukes for å finne grensa for lokalisering av nye bygg og anlegg i 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag.