Plan og bygg

Planlegging og arealforvaltning er ein føresetnad for god samfunnsutvikling. Regjeringa og Stortinget fastset dei nasjonale måla, og kommunar og fylkeskommunen har ansvaret for planlegginga på kommune- og fylkesnivå. 

Etter plan- og bygningslova skal kommunane samordne den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklinga på sine område gjennom samanhengande kommuneplanlegging. Fylkeskommunen skal gjennom si planlegging samordne verksemda til staten, fylkeskommunen og kommunen i fylket.

Statsforvaltaren har to sentrale oppgåver i arealforvaltninga:

  • Som fagstyresmakt innan landbruk, miljøvern, helse og samfunnstryggleik skal vi sørgje for at nasjonale interesser blir sikra.
  • Statsforvaltaren skal sikre at kommunale vedtak i plan- og byggjesaker er i samsvar med gjeldande lovverk. 

Vis meir


15.02.2021

Prosjektskjønnsmidler

Statsforvalteren i Nordland har for 2021 satt av ca. 40 millioner kroner av skjønnsmiddelpotten til prosjekter, hovedsakelig knyttet til fornying og innovasjon i kommunesektoren. 


06.02.2021

KLIMASATS

Ordningen er for lokale og regionale klimatiltak, for at kommunene og Fylkeskommunen skal integrere kimatiltak i virksomheten sin, samt for å styrke interkommunalt samarbeid og kommunenes rolle som samfunnsutvikler i samarbeid med andre aktører.


02.12.2020

Støtte til kommuner som vil bygge bærekraft i plan og forvaltning

Kommuner som tar ansvar for klima og miljø i planlegging og forvaltning har gode muligheter for å få statlig støtte. For 2021 er det også mulig å søke særskilte midler for å ivareta hensynet til naturmangfold i planleggingen, i tillegg til at både skjønnsmidler og Klimasats-midler høyst sannsynlig videreføres. 


12.11.2020

Digital samling om tilskuddsordninger 2021

Fylkesmannen i Nordland inviterer, i samarbeid med Husbanken, til informasjonswebinar om tilskuddsordninger i 2021


26.10.2020

Fylkesmannen blir statsforvalteren fra nyttår

Fra 1. januar skal fylkesmennene ha tittelen statsforvalter.


01.07.2020

Løft for bærekraft i kommunal planlegging

FN's bærekraftsmål skal ligge til grunn for kommunal planlegging. Fylkesmannen har i år prioritert å bruke prosjektskjønnsmidler til dette. Flakstad, Vestvågøy og Vågan har også fått midler fra Miljødirektoratet for å gi naturmangfoldet et planmessig løft.

 


15.05.2020

Kommunekonferansen 2020

Kommunekonferansen 2020 - for ordførere, rådmenn, kommunedirektører, politisk- og administrativ ledelse i Nordland - ble gjennomført på digital plattform den 2. og 3. juni. Her finner du opptak og presentasjoner fra konferansen.


20.04.2020

Søk støtte til plan som kan sikre naturmangfoldet

Miljødirektoratet viderefører ordningen med støtte til kommuner som vil utarbeide kommunedelplan for naturmangfold. Søknadsfristen er 6. mai 2020


01.04.2020

Koronaloven er forlenget til 27. mai

(Oppdatert 27. april) Koronaloven gir regjeringen (Kongen i statsråd) fullmakt til å lage nye midlertidige regler for å håndtere koronakrisen. Stortinget har vedtatt å forlenge varigheten av loven til 27. mai.


27.01.2020

AVLYST: Klimatilpasning - Vær smart!

«VÆR SMART!» er Miljødirektoratets kursopplegg om klimatilpasning for kommunene. Målgruppene er kommunale saksbehandlere og ansvarlige innen kommunalteknikk, landbruk, plan, byggesak, miljø, beredskap og jurister, samt private konsulenter.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel