Rovvilt

Oppdatert 08.04.2024

Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn regnes som rovvilt. Det er et hovedmål å sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrartene og av kongeørn. Samtidig er det et mål å opprettholde et aktivt landbruk for å utnytte beiteressursene for sau og rein i utmark. For å nå dette todelte målet må vi forvalte rovviltbestanden, samtidig som landbruket må tilpasse seg noe i kjerneområdene for rovvilt.

Dette er noen av Statsforvalterens oppgaver i forvaltningen av rovvilt:

  • tildele midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og behandle søknader om erstatning for skader på bufe som er forårsaket av fredet rovvilt
  • behandle søknader om båsfangst av jerv og gaupe
  • gi tillatelse til skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn innenfor tildelt kvote fra rovviltnemnda
  • stå for forvaltningen av kongeørn, mellom anna å vurdere søknader om skadefelling
  • være sekretariat for den regionale rovviltnemnda, som skal sørge for at rovdyrstammene forvaltes slik at antallet dyr er så nært bestandsmålet i regionen som mulig 

Vis mer

Velg tema du er interessert i ved å trykke på ett av bildene over

Nedenfor finner du aktuelle nyheter om Statsforvalterens arbeid med rovvilt.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 08.08.2016

Bjørn skutt på skadefelling i Grane

Grane kommunale skadefellingslag felte søndag kveld en bjørn ved Store Hjortskardet. Tidligere på dagen hadde Fylkesmannen fattet vedtak om skadefelling etter funn av flere sauer drept av bjørn i området.


Publisert 09.06.2016

Redusert jervebestand kan redusere tapene av beitedyr til rovvilt

I disse dager slippes i overkant av 200 000 sau og lam på utmarksbeite i Nordland. Erfaring tilsier at 7-8 % av disse blir borte. Tapene til rovvilt har gått markant ned de siste par årene. Likevel er fortsatt rovvilt den største årsaken til at sau og lam forsvinner i mange områder. Enkelte beiteområder opplever årlig store tap til rovvilt. Her oppsummerer vi noe av det som er gjort for å begrense rovdyrtapene.


Publisert 07.06.2016

Fordeling av midler mot rovviltskader for 2016

Fylkesmannen har fordelt 7 mill. kroner til tapsforebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak (FKT-tiltak). Det meste av midlene går til sauenæringa og reindriftsnæringa i fylket.


Publisert 02.04.2016

Årets gaupejakt er avsluttet

Nest siste jaktdag ble siste dyret på kvota felt og jakta dermed avsluttet. Det ble felt seks gauper innenfor jaktperioden som varte fra 1. februar til og med 31. mars, fem av disse på ordinær kvotejakt og en på skadefelling.


Publisert 19.01.2016

Færre sau drept av fredet rovvilt

Til sammen blir det i år utbetalt erstatning for 2869 sau og lam som sannsynligvis er drept av fredet rovvilt. Dette er en reduksjon på 22 % fra i fjor, og tredje året på rad med nedgang i rovvilttapene.


Publisert 12.01.2016

Kvotejakt på gaupe i Nordland

Årets gaupekvote er på 6 gauper, hvorav inntil 3 hunngauper over ett år. Kvotejakta på gaupe starter 1. februar og varer til og med 31. mars.


Publisert 17.12.2015

Tilskudd til tiltak for å redusere tap av sau og rein til freda rovvilt

Fristen for å søke om tilskudd til tiltak i 2016 er 15. januar.


Publisert 04.09.2015

Lisensfelling på jerv i Nordland 2015/2016

Rovviltnemnda i Nordland har fastsatt en kvote på 16 jerv under lisensfellinga for 2015/2016. Jakta starter 10. september.


Publisert 21.08.2015

En bjørn kan felles under lisensfelling i Nordland

Miljødirektoratet åpner for felling av én bjørn under årets lisensfelling i Nordland som starter 21. august.


Publisert 29.07.2015

Rovdyrtap halvveis i beitesesongen

Så lang i sommer har Statens naturoppsyn undersøkt ca 150 kadaver av sau og lam. Av disse er 44 påvist drept av freda rovvilt. Antallet rovviltskader er om lag på samme nivå som de siste årene.


Aktuelt

Vakttelefon for rovvilt i Nordland

Ved hastesaker kan Statsforvalteren nås på telefon 47829091 innenfor følgende åpningstider:

  • 2. januar-14. mai: hver dag kl 09:00-19:00
  • 15. mai-30. september: hver dag kl 08:00-22:00
  • 1. oktober-23. desember: hver dag kl 09:00-19:00
  • 23. desember-1. januar: hver dag kl 10:00-14:00

NB! Vi tar ikke imot SMS/MMS, legg igjen melding på telefonsvar eller send e-post til rovvilt.nordland@statsforvalteren.no.

Kvotetelefon for lisensfelling og kvotejakt

Ring telefon 70310034 for å få lest opp tilgjengelige kvoter for lisensfelling og kvotejakt i Nordland.