Forvaltning av jerv i Nordland

Jerv
Jerv Foto: Carl Nordberg, Statens naturoppsyn.

Årets lisensfelling på jerv, gjennomførte skadefellinger og hiuttak har resultert i uttak av et betydelig antall jerv i fylket. Dette er en aktiv forvaltning fra myndighetenes side for å balansere den todelte målsettingen om å ivareta både rovvilt og beitedyr. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 09.06.2017

I siste uka i mai ble det publisert en sak i flere nyhetsmedier i landsdelen om en rein som var alvorlig skadet av jerv på Saltfjellet. Bildene som fulgte saken var dramatiske, av en skadet reinsimle hvor begge øynene var ødelagte. 

Fylkesmannen har stor forståelse for at slike funn gjør både dyreeier og dyrevenner frustrerte. Det er imidlertid politisk bestemt at rovviltforvaltningen har en todelt målsetting om at det både skal være levedyktige bestander av de ulike rovviltartene, og at det skal tas hensyn til beitenæringene. Dette er en krevende oppgave i Nordland, fordi vi både har klare mål for bestander av jerv, gaupe, bjørn og kongeørn, og samtidig aktivt beitebruk over det meste av fylket.

Det er i denne sammenhengen viktig at diskusjoner og vurderinger gjøres på et faktisk riktig grunnlag. Reinen som det vises til i nettsaken ble funnet drept av jerv 27. januar i år. Denne episoden, sammen med funn av flere andre rein drept av jerv i det samme området i månedsskiftet januar/februar, medførte at det først ble gitt tillatelse til skadefellingsforsøk i regi av det kommunale skadefellingslaget i Saltdal. Ettersom de ikke lyktes, og det ble oppdaget flere skadetilfeller, satte Miljødirektoratet i gang skadefelling med bruk av helikopter i området. Statens naturoppsyn felte to jerv med helikopter den 3. mars. Ytterligere en jerv ble skutt fra helikopter i det samme området i slutten av april. 

Det er skutt et betydelig antall jerv i Nordland denne vinteren, til sammen 19 voksne jerv og 4 valper. De fleste (13) er felt under lisensfelling. I tillegg har Statens naturoppsyn på oppdrag fra Miljødirektoratet skutt flere jerv i områder med stor tapsproblematikk, hvorav altså tre jerv på Saltfjellet. Det er også avlivet valper i to hi i Salten. I Saltdal, Bodø og Beiarn er det tatt ut totalt 18 jerv gjennom lisensjakt, skadefelling og hiuttak.

Fylkesmannen mener dette viser at myndighetene driver en aktiv forvaltning av jerven i fylket. Uttakene er gjort for å forebygge tap av sau og rein, og for å forvalte bestanden nærmest mulig bestandsmålet på 10 årlige ynglinger. Foreløpige tall fra vinterens jerveregistrering tyder på at vi havner omkring bestandsmålet i år.

I Nordland har vi både klare mål for bestander av jerv, gaupe, bjørn og kongeørn, og aktivt beitebruk over det meste av fylket. Dette gjør forvaltningen av rovvilt krevende, og det er ikke mulig å helt unngå konflikter og tap. Målrettede uttak av jerv i områder med stor skadeproblematikk er et viktig virkemiddel for å redusere tapene. I tillegg er det viktig at beitebrukere som har rovvilt i sine beiteområder gjennomfører tapsforebyggende tiltak.

Til sammen 19 voksne jerv og 4 valper er skutt i Nordland i vinter og vår. De fleste (13) er felt under lisensfelling. I tillegg har Statens naturoppsyn på oppdrag fra Miljødirektoratet skutt flere jerv i områder med stor tapsproblematikk. Det er også avlivet valper i to hi i Salten. I indre Salten, hvor det i flere områder har vært betydelige tap av både sau og rein, er det skutt totalt 18 jerv gjennom lisensjakt, skadefelling og hiuttak. Uttakene er gjort for å forebygge tap av sau og rein, og for å forvalte bestanden nærmest mulig bestandsmålet på 10 årlige ynglinger. Foreløpige tall fra vinterens jerveregistrering tyder på at vi havner omkring bestandsmålet i år.

Fylkesmannen har stor forståelse for dyreeiers frustrasjon når man opplever store rovvilttap, og vi tar sammen med andre myndigheter i rovviltforvaltningen slike situasjoner på alvor. Vi mener at vinterens uttak av jerv i fylket viser dette.

Ett eksempel er situasjonen på Saltfjellet i månedsskiftet januar/februar da det ble oppdaget flere rein drept av jerv. Dette resulterte i at Fylkesmannen først ga tillatelse til skadefellingsforsøk i regi av det kommunale skadefellingslaget i Saltdal. Ettersom de ikke lyktes, og det ble oppdaget flere skadetilfeller, satte Miljødirektoratet i gang skadefelling med bruk av helikopter i området. Statens naturoppsyn felte to jerv med helikopter den 3. mars. Ytterligere én jerv ble skutt fra helikopter i det samme området i slutten av april. Vi registrerer at bilder av en av reinene som ble skadet i januar fikk mye fokus i flere medier i slutten av mai, da omtalt som en fersk nyhet hvor forvaltningen var ute av kontroll. Vi mener dette er uheldig og gir et unyansert bilde av den faktiske situasjonen der det fra myndighetens sider var iverksatt flere grep for å hjelpe reindrifta i en vanskelig situasjon, uten at dette kom fram i nyhetsbildet.  

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.