Rovvilt

Oppdatert 08.04.2024

Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn regnes som rovvilt. Det er et hovedmål å sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrartene og av kongeørn. Samtidig er det et mål å opprettholde et aktivt landbruk for å utnytte beiteressursene for sau og rein i utmark. For å nå dette todelte målet må vi forvalte rovviltbestanden, samtidig som landbruket må tilpasse seg noe i kjerneområdene for rovvilt.

Dette er noen av Statsforvalterens oppgaver i forvaltningen av rovvilt:

  • tildele midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og behandle søknader om erstatning for skader på bufe som er forårsaket av fredet rovvilt
  • behandle søknader om båsfangst av jerv og gaupe
  • gi tillatelse til skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn innenfor tildelt kvote fra rovviltnemnda
  • stå for forvaltningen av kongeørn, mellom anna å vurdere søknader om skadefelling
  • være sekretariat for den regionale rovviltnemnda, som skal sørge for at rovdyrstammene forvaltes slik at antallet dyr er så nært bestandsmålet i regionen som mulig 

Vis mer

Velg tema du er interessert i ved å trykke på ett av bildene over

Nedenfor finner du aktuelle nyheter om Statsforvalterens arbeid med rovvilt.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 09.06.2017

Forvaltning av jerv i Nordland

Årets lisensfelling på jerv, gjennomførte skadefellinger og hiuttak har resultert i uttak av et betydelig antall jerv i fylket. Dette er en aktiv forvaltning fra myndighetenes side for å balansere den todelte målsettingen om å ivareta både rovvilt og beitedyr. 


Publisert 29.05.2017

Tapsforebyggende tiltak mot rovviltskader

I 2017 er det fordelt kr 7 millioner til iverksetting av tapsforebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak. Tilskuddsordningen er et viktig virkemiddel i for å redusere tap av sau og rein i fylket.


Publisert 18.04.2017

Få bjørner i Nordland i 2016

DNA-analyser av ekskrementer og hår viser at det var tre ulike hannbjørner i fylket i 2016. De siste to årene har det vært en betydelig nedgang i antall registrerte bjørner.


Publisert 01.02.2017

Forebyggende tiltak mot rovviltskader 2017

Rovviltnemnda har vedtatt rammevilkår, føringer og satser for årets FKT-tildelinger i Nordland. Fristen for å søke om tilskudd til er utsatt til 15. februar 2017.


Publisert 05.01.2017

Kvotejakt på gaupe i Nordland

Årets gaupekvote er på 6 gauper, hvorav inntil 3 hunngauper over ett år. Kvotejakta på gaupe starter 1. februar og varer til og med 31. mars.


Publisert 22.12.2016

Færre sau drept av fredet rovvilt

Til sammen blir det i år utbetalt erstatning for 2453 sau og lam som sannsynligvis er drept av fredet rovvilt. Dette er en reduksjon på 14 % fra i fjor, og fjerde året på rad med nedgang i rovvilttapene.


Publisert 20.12.2016

Utsatt søknadsfrist for å søke om rovvilttiltak

Fristen for å søke om tilskudd til tapsforebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak (FKT) er utsatt til 15. februar 2017.


Publisert 26.09.2016

Seminar om forvaltning av rovvilt i Nordland

I forbindelse med revisjon av forvaltningsplan for rovvilt i Nordland avholder Fylkesmannen, på oppdrag fra Rovviltnemnda, seminar om rovviltforvaltning i Nordland.


Publisert 30.08.2016

Lisensfelling på jerv i Nordland 2016/2017

Rovviltnemnda i Nordland har fastsatt en kvote på 16 jerv under lisensfellinga for 2016/2017. Jakta starter 10. september.


Publisert 11.08.2016

Ingen lisensfelling på bjørn i Nordland i høst

Miljødirektoratet åpnet i utgangspunktet for felling av én bjørn under årets lisensfelling i Nordland. Den 7. august ble det felt en bjørn på skadefelling i Grane kommune. Denne blir trukket av lisensfellingskvota, noe som innebærer at årets lisensfelling er avlyst.


Aktuelt

Vakttelefon for rovvilt i Nordland

Ved hastesaker kan Statsforvalteren nås på telefon 47829091 innenfor følgende åpningstider:

  • 2. januar-14. mai: hver dag kl 09:00-19:00
  • 15. mai-30. september: hver dag kl 08:00-22:00
  • 1. oktober-23. desember: hver dag kl 09:00-19:00
  • 23. desember-1. januar: hver dag kl 10:00-14:00

NB! Vi tar ikke imot SMS/MMS, legg igjen melding på telefonsvar eller send e-post til rovvilt.nordland@statsforvalteren.no.

Kvotetelefon for lisensfelling og kvotejakt

Ring telefon 70310034 for å få lest opp tilgjengelige kvoter for lisensfelling og kvotejakt i Nordland.