Rovvilt

Oppdatert 08.04.2024

Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn regnes som rovvilt. Det er et hovedmål å sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrartene og av kongeørn. Samtidig er det et mål å opprettholde et aktivt landbruk for å utnytte beiteressursene for sau og rein i utmark. For å nå dette todelte målet må vi forvalte rovviltbestanden, samtidig som landbruket må tilpasse seg noe i kjerneområdene for rovvilt.

Dette er noen av Statsforvalterens oppgaver i forvaltningen av rovvilt:

  • tildele midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og behandle søknader om erstatning for skader på bufe som er forårsaket av fredet rovvilt
  • behandle søknader om båsfangst av jerv og gaupe
  • gi tillatelse til skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn innenfor tildelt kvote fra rovviltnemnda
  • stå for forvaltningen av kongeørn, mellom anna å vurdere søknader om skadefelling
  • være sekretariat for den regionale rovviltnemnda, som skal sørge for at rovdyrstammene forvaltes slik at antallet dyr er så nært bestandsmålet i regionen som mulig 

Vis mer

Velg tema du er interessert i ved å trykke på ett av bildene over

Nedenfor finner du aktuelle nyheter om Statsforvalterens arbeid med rovvilt.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 09.07.2015

Ønsker bedre dyrevelferd

Klima- og Miljødepartementet har bedt Fylkesmannen i Nordland om å følge opp bøndene i Saltdal Øst med ytterligere tiltak for å redusere tap av sau og forbedre dyrevelferden, inklusive vurdering av driftsomstilling.


Publisert 10.06.2015

Flere registrerte bjørner i Nordland

Antallet bjørn som er registrert ved DNA-analyse i Nordland har økt de siste årene, men bestandsmålet på én årlig yngling av bjørn er ikke oppnådd. I all hovedsak er det snakk om hannbjørner som i kortere eller lengre tid oppholder seg i fylket. Kun to binner er så langt påvist ved hjelp av DNA i Nordland. Sommeren 2014 ble det påvist 10 ulike hannbjørner og ei binne i fylket.


Publisert 10.06.2015

Rovvilt og beitesesongen 2015

Fylkesmannen har høy beredskap for å besvare henvendelser i forbindelse med tap av sau og rein forårsaket av rovvilt. Vi har også laget en brosjyre med informasjon om ulike tema knyttet til rovdyr og beitedyr.


Publisert 24.03.2015

Revisjon av forvaltningsplan for rovvilt i Nordland

Rovviltnemnda i Nordland tar sikte på å revidere forvaltningsplanen i løpet av 2015, med mål om at revidert plan kan vedtas seinest på nyåret 2016. Som start på dette arbeidet ønsker nemnda innspill til revisjonen og erfaringer med gjeldende plan.


Publisert 08.01.2015

Kvotejakt på gaupe i Nordland

Årets gaupekvote er på 6 gauper, hvorav inntil 3 hunngauper over ett år. Kvotejakta på gaupe starter 1. februar og varer til og med 31. mars.


Publisert 18.12.2014

Tilskudd til tiltak for å redusere tap av sau og rein til freda rovvilt

Fristen for å søke om tilskudd til tiltak i 2015 er 15. januar.


Publisert 18.12.2014

Erstatning for sau drept av fredet rovvilt i Nordland 2014

Til sammen er det utbetalt ca.10,4 millioner kr i erstatning for 3678 sau og lam som sannsynligvis er drept av fredet rovvilt. Dette utgjør 70 % av antall dyr som maksimalt kan erstattes.


Publisert 24.10.2014

Har du sett spor etter gaupe?

I så fall kan det lønne seg å melde fra om dette, særlig dersom det er spor etter flere dyr i følge. Fylkesmannen og Rovviltnemnda utlover nemlig dusør på kr 3000,- for dokumenterte spor etter familiegrupper av gaupe.


Publisert 09.10.2014

Erstatning for rein tapt til freda rovvilt

Fylkesmannen har utbetalt erstatning for 3100 rein drept av fredet rovvilt i driftsåret 2013/2014.


Publisert 01.09.2014

Lisensfelling på jerv i Nordland 2014/2015

Rovviltnemnda i Nordland har fastsatt en kvote på 24 jerv under lisensfellinga for 2014/2015. Jakta starter 10. september.


Aktuelt

Vakttelefon for rovvilt i Nordland

Ved hastesaker kan Statsforvalteren nås på telefon 47829091 innenfor følgende åpningstider:

  • 2. januar-14. mai: hver dag kl 09:00-19:00
  • 15. mai-30. september: hver dag kl 08:00-22:00
  • 1. oktober-23. desember: hver dag kl 09:00-19:00
  • 23. desember-1. januar: hver dag kl 10:00-14:00

NB! Vi tar ikke imot SMS/MMS, legg igjen melding på telefonsvar eller send e-post til rovvilt.nordland@statsforvalteren.no.

Kvotetelefon for lisensfelling og kvotejakt

Ring telefon 70310034 for å få lest opp tilgjengelige kvoter for lisensfelling og kvotejakt i Nordland.