Kongens fortjenstmedalje

Foto: Marianne Bakos / Statsforvalteren i Nordland.
Oppdatert 05.01.2024

Kongens fortjenstmedalje ble stiftet av H.M. Kong Haakon VII 1. februar 1908. Den deles ut som belønning for innsats av særlig samfunnsgagnlig natur.

Fortjenstmedaljen utdeles som belønning for:

  • pionerinnsats eller annen spesiell innsats av særlig samfunnsgagnlig natur på områder som kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt og humanitært arbeid
  • særlig fortjenstfull ulønnet innsats over lengre tid i samfunnslivet, i offentlige eller private verv, i frivillige organisasjoner eller i annen virksomhet av samfunnsnyttig betydning
  • særlig fortjenstfullt arbeid gjennom lang tid i privat eller offentlig tjeneste, der innsatsen har ligget betydelig over det normale, og der ved­kommende også har vist aktivt samfunnsengasjement utover sin arbeidsinnsats
  • en livsinnsats som kan stå som eksempel for andre

Statuttene for tildeling av Kongens fortjenstmedalje endres i tråd med samfunnsutviklingen. Den siste endringen ble gjort 30. mars 2012. Etter de nye statuttene blir det ved vurderingen av kandidater lagt avgjørende vekt på samfunnsnyttig innsats over lengre tid, inkludert frivillig arbeid og engasjement. Samtidig legges det ikke lenger vekt på tjenestetid på 40 år eller mer.

Endringen innebærer også at benevningen «Kongens fortjenstmedalje i sølv» faller bort og blir erstattet av "Kongens fortjenstmedalje". Kongens fortjenstmedalje i gull blir heretter bare tildelt i helt ekstraordinære tilfeller og kan ikke søkes om.

St. Olavs orden

St. Olavs orden ble stiftet av Kong Oscar I 21. august 1847 og ble sist revidert 19. juni 2015. Ordenen tildeles som belønning for ”utmerkede fortjenester av fedrelandet og menneskeheten”.

Søknad om tildeling av Kongens fortjenstmedalje og St. Olavs orden stiles til H.M. Kongen og sendes via Statsforvalteren i det fylket der kandidaten bor.

Vis mer

Trykk på vis mer for å lese hele saken

Kongelig påskjønnelse

Forslag til kandidat for kongelig påskjønnelse i form av Kongens fortjenstmedalje eller St. Olavs orden stiles til H.M. Kongen og sendes via Statsforvalteren i det fylket kandidaten bor. Statsforvalteren gjennomgår søknadene og oversender dem til Ordenskanselliet med sin anbefaling.

Hva bør søknaden inneholde

Det norske kongehus har satt opp en oversikt over hva de ønsker et forslagsbrev om kandidat til kongelig påskjønnelse bør inneholde. Uttalelser/anbefalinger fra personer eller organisasjoner som kjenner til kandidaten bør vedlegges søknaden. Ved å legge ved flere relevante uttalelser/anbefalinger vil det være enklere å danne seg et bilde av kandidaten og søknaden vil kunne stille sterkere.

Dersom forslagstiller ikke allerede har innhentet uttalelse/anbefaling fra ordfører i kommunen og dette anses som relevant, vil uttalelse bli innhentet av Statsforvalteren.

Les mer om oppsett av søknad

Statutter

Det er satt opp statutter (vedtekter) for de forskjellige påskjønnelsene. Det bør komme frem i søknaden hva som gjør kandidaten verdig utfra statuttene. Statuttene endres i tråd med samfunnsutviklinga.

Statutter Kongens fortjenstmedalje

Statutter St. Olavs orden

Unntatt offentlighet - ikke omfattet av offentlighetsloven

Forarbeidet med tildeling av Kongens fortjenstmedalje og St. Olavs orden kommer inn under de personlige prerogativene til H.M. Kongen og er ikke omfattet av offentlighetsloven.

Søknader og uttalelser/anbefalinger i forbindelse med en kandidat til kongelig påskjønnelse merkes med: unntatt offentlighet - ikke omfattet av offentlighetsloven. Det er ikke innsynsrett i saker knyttet til Kongen personlig.

Tildelinger offentliggjøres

Etter at en kandidat er blitt tildelt kongelig påskjønnelse vil dette bli offentliggjort på Kongehuset sin nettside.

Les mer om tildelinger

Les mer i grunnloven §23

Oversendelse av søknader og/eller uttalelser

Når du skal sende en søknad eller en uttalelse i forbindelse med kongelig påskjønnelse bør du ikke bruke e-post. Du kan derimot bruke Statsforvalterens løsning for sikker digital melding (husk å huke av for riktig fylke) eller sende oss brevpost.

Saksbehandlingstid

Du må regne med en saksbehandlingstid på 6-8 måneder for Kongens fortjenstmedalje og 12-16 måneder for St. Olavs orden.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 08.09.2023

Utnevnelse til St. Olavs Orden

H.M. Kongen har utnevnt forfatter Roy Jacobsen, Oslo til Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hans enestående forfatterskap.


Publisert 25.02.2022

Tildelinger av medaljer og ordener

Oversikt over tildelte Kongelige påskjønnelser siste halvdel av 2021 i Nordland.


Publisert 03.06.2021

Ann-Åse Baustad i Brønnøy, tildelt Kongens fortjenstmedalje

Jordmor Ann-Åse Baustad ble 21. mai 2021 tildelt Kongens fortjenstmedalje. Baustad har i mange år vært avdelingsjordmor ved Fødestuen i Brønnøysund. Hun har vist stort engasjement for de gravide og fødende. Ordfører Eilif K. Trælnes sto for utdeling av medalje og diplom.


Publisert 03.06.2021

Harald Anton Nilsen i Steigen er tildelt Kongens fortjenstmedalje

Nilsen har markert seg i Steigen med sin samfunnsinnsats, særlig gjennom sitt frivillige arbeid. 10. mai 2021 ble han tildelt Kongens fortjenstmedalje. Ordfører Aase Refsnes sto for tildeling av medalje og diplom.


Publisert 17.02.2021

Utnevnelse til St. Olavs Orden

H.M. Kongen har utnevnt professor emeritus Trond Hans Farner Kverno i Bodø til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. 


Publisert 25.11.2019 av Administrator

Kongelige påskjønnelser

Medaljedryss høsten 2019:


Publisert 12.08.2019

Medaljedryss i vår og sommer

Siden mai måned har disse personene fått medalje og diplom.


Publisert 21.12.2018 av Administrator

Bernt Arntsen fra Rødøy er tildelt Kongens fortjenstmedalje

Arntsen fikk medaljen for sitt frivillige arbeid i flere foreninger og sitt engasjement innen kultur- og lokalhistorie i kommunen.


Publisert 10.07.2018

Birger Olaf Johan Johannessen fra Lurøy er tildelt Kongens fortjenstmedalje

Johannessen fikk medaljen for sin innsats for lokalsamfunnet og for den omsorgen han har for alle som har behov for en hjelpende hånd i hverdagen.


Publisert 08.03.2018

Harald Brygfjell fra Hemnes kommune har mottatt Kongens fortjenstmedalje

Harald Brygfjell sin store interesse har vært lokalhistorie på Helgeland og spesielt i Hemnes kommune. 


Send oss digital melding

Du kan sende søknaden til Statsforvalteren digitalt ved å bruke vår løsning for sikker digital melding. Vedlegg kan legges med søknaden.

Sikker melding fra privatperson

Sikker melding fra bedrift/organisasjon

Dersom du ønsker å sende oss brevpost finner du adressen nederst på siden.