Medaljh jïh earoevæhta

Guvvie: Marianne Bakos / Statsforvalteren i Nordland.

D.M. Gånka Haakon VII Gånkan earoehtassemedaljem tseegki goevten 1.b. 1908. Minngemes aejkien njoelkedassh staeriesovvin lin njoktjen 30.b. 2012.

Earoehtassemedalje vadtasåvva gosse:
• aktem vihties jallh jeatjah sjïere barkoem dorjeme mij lea joekoen nuhteligs siebriedahkese, goh tjeahpoe, kultuvre, daejreme, jieleme, sosijaale jïh humanitære barkoe
• joekoen vyörtegs barkoem guhkiem dorjeme man åvteste ij baalhkam åådtjeme, siebriedahkesne, byögkeles jallh privaate tjïrkijebarkosne, jïjtjevyljehke siebrine jallh jeatjah barkosne mij lea nuhteligs siebriedahkese
• joekoen vyörtegs barkoem guhkiem åtneme privaate jallh byögkeles dïenesjisnie, jïh sagki stuerebe barkoem dorjeme goh iemie, jïh lissine aaj eadtjohke orreme siebriedahkesne 
• aktem  jielededahkoem dorjeme  mij maahta goh vuesiehtimmie årrodh mubpide

Sjïere veajkoej dle Gånkan earoehtassemedalje maahta gulleste årrodh.


St. Olaven earoevæhta

Gånka Oscar I St. Olaven earoevæhtam tseegki mïetsken 21. b. 1847,  jïh minngemes aejkien staeriesovvi tsïengelen 15.b. 1997. Earoevæhta vadtasåvva goh baalhka "hijven dïenesti åvteste maadtoelaanten jïh åålmegi gaavhtan".

Ohtseme vedtemen bïjre Gånkan earoehtassemedaljeste jïh St. Olaven earoevæhteste, D.M. Gånkan gåajkoe seedtesåvva Fylhkenålman baaktoe dennie fylhkesne kandidaate orre.

Vis mer