Kongens fortjenstmedalje

Foto: Marianne Bakos / Statsforvalteren i Nordland.
Oppdatert 05.01.2024

Kongens fortjenstmedalje ble stiftet av H.M. Kong Haakon VII 1. februar 1908. Den deles ut som belønning for innsats av særlig samfunnsgagnlig natur.

Fortjenstmedaljen utdeles som belønning for:

  • pionerinnsats eller annen spesiell innsats av særlig samfunnsgagnlig natur på områder som kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt og humanitært arbeid
  • særlig fortjenstfull ulønnet innsats over lengre tid i samfunnslivet, i offentlige eller private verv, i frivillige organisasjoner eller i annen virksomhet av samfunnsnyttig betydning
  • særlig fortjenstfullt arbeid gjennom lang tid i privat eller offentlig tjeneste, der innsatsen har ligget betydelig over det normale, og der ved­kommende også har vist aktivt samfunnsengasjement utover sin arbeidsinnsats
  • en livsinnsats som kan stå som eksempel for andre

Statuttene for tildeling av Kongens fortjenstmedalje endres i tråd med samfunnsutviklingen. Den siste endringen ble gjort 30. mars 2012. Etter de nye statuttene blir det ved vurderingen av kandidater lagt avgjørende vekt på samfunnsnyttig innsats over lengre tid, inkludert frivillig arbeid og engasjement. Samtidig legges det ikke lenger vekt på tjenestetid på 40 år eller mer.

Endringen innebærer også at benevningen «Kongens fortjenstmedalje i sølv» faller bort og blir erstattet av "Kongens fortjenstmedalje". Kongens fortjenstmedalje i gull blir heretter bare tildelt i helt ekstraordinære tilfeller og kan ikke søkes om.

St. Olavs orden

St. Olavs orden ble stiftet av Kong Oscar I 21. august 1847 og ble sist revidert 19. juni 2015. Ordenen tildeles som belønning for ”utmerkede fortjenester av fedrelandet og menneskeheten”.

Søknad om tildeling av Kongens fortjenstmedalje og St. Olavs orden stiles til H.M. Kongen og sendes via Statsforvalteren i det fylket der kandidaten bor.

Vis mer

Trykk på vis mer for å lese hele saken

Kongelig påskjønnelse

Forslag til kandidat for kongelig påskjønnelse i form av Kongens fortjenstmedalje eller St. Olavs orden stiles til H.M. Kongen og sendes via Statsforvalteren i det fylket kandidaten bor. Statsforvalteren gjennomgår søknadene og oversender dem til Ordenskanselliet med sin anbefaling.

Hva bør søknaden inneholde

Det norske kongehus har satt opp en oversikt over hva de ønsker et forslagsbrev om kandidat til kongelig påskjønnelse bør inneholde. Uttalelser/anbefalinger fra personer eller organisasjoner som kjenner til kandidaten bør vedlegges søknaden. Ved å legge ved flere relevante uttalelser/anbefalinger vil det være enklere å danne seg et bilde av kandidaten og søknaden vil kunne stille sterkere.

Dersom forslagstiller ikke allerede har innhentet uttalelse/anbefaling fra ordfører i kommunen og dette anses som relevant, vil uttalelse bli innhentet av Statsforvalteren.

Les mer om oppsett av søknad

Statutter

Det er satt opp statutter (vedtekter) for de forskjellige påskjønnelsene. Det bør komme frem i søknaden hva som gjør kandidaten verdig utfra statuttene. Statuttene endres i tråd med samfunnsutviklinga.

Statutter Kongens fortjenstmedalje

Statutter St. Olavs orden

Unntatt offentlighet - ikke omfattet av offentlighetsloven

Forarbeidet med tildeling av Kongens fortjenstmedalje og St. Olavs orden kommer inn under de personlige prerogativene til H.M. Kongen og er ikke omfattet av offentlighetsloven.

Søknader og uttalelser/anbefalinger i forbindelse med en kandidat til kongelig påskjønnelse merkes med: unntatt offentlighet - ikke omfattet av offentlighetsloven. Det er ikke innsynsrett i saker knyttet til Kongen personlig.

Tildelinger offentliggjøres

Etter at en kandidat er blitt tildelt kongelig påskjønnelse vil dette bli offentliggjort på Kongehuset sin nettside.

Les mer om tildelinger

Les mer i grunnloven §23

Oversendelse av søknader og/eller uttalelser

Når du skal sende en søknad eller en uttalelse i forbindelse med kongelig påskjønnelse bør du ikke bruke e-post. Du kan derimot bruke Statsforvalterens løsning for sikker digital melding (husk å huke av for riktig fylke) eller sende oss brevpost.

Saksbehandlingstid

Du må regne med en saksbehandlingstid på 6-8 måneder for Kongens fortjenstmedalje og 12-16 måneder for St. Olavs orden.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 29.09.2015

Kongens fortjenstmedalje er tildelt

Tor Lundbakk, Svein Kristen Kongsjord og Tore Kjeldahl Hekneby er  tildelt Kongens fortjenstmedalje i sommer.


Publisert 02.02.2015

Kongens fortjenstmedalje er tildelt Johan Borgos

Gjennom en mannsalder har Johan Borgos bidratt med stor faglig tyngde for å gi kunnskap om bosetting, utvikling og mennesker i Vesterålen. Dette har skapt grunnlag for refleksjon og erkjennesle om fortida, samtidig som det gir oss anledning til å trekke linjene fra en svunnen tid til i dag og videre inn i framtida.


Publisert 02.02.2015

Kongens fortjenstmedalje til Anne Birgitte Holm Gundersen

Anne Birgitte Holm Gundersen er fra Bodø og har siden 1986 og til hun ble pensjonert i juli 2014 vært ansatt ved Hovedredningssentralen i Nord-Norge. De siste 13 årene som leder.


Publisert 12.05.2014

Erik Bugge har fått Kongens fortjenstmedalje

Kulturkjempen Erik Bugge har i 30 år vært daglig leder for Kultursamarbeidet i Vesterålen. Nå er han tildelt Kongens fortjenstmedalje.


Publisert 26.03.2014

Kongens fortjenstmedalje

Kongens fortjenstmedalje er tildelt Kristin Lovise Smalås Risan og Lars Jaastad.


Publisert 05.07.2013

Kongens fortjenstmedalje til Leif Adelsten Iversen, Andøy

Ordfører i Andøy kommune overrekker medalje og diplom under ei tilstelning på kommunehuset i dag.


Publisert 19.04.2013

Carnegies Heltefond for Norge

En rekke personer i Nordland ble i februar måned belønnet for redningsdåder fra Heltefondet.

Totalt var det 14 personer fra 9 kommuner i Nordland som enten fikk diplom eller diplom og medalje fra heltefondet.

Fylkesmannen i Nordland har vært i  kontakt med alle. Hver enkelt har fått, eller vil få overrekt sin pris fra ordføreren i den kommunen de bor i.


Publisert 13.03.2013

Kongens fortjenstmedalje til Thor Bergesen, Sandnessjøen

Fjellentusiast Thor Bergesen er tildelt Kongens fortjenstmedalje.


Publisert 23.01.2013

Kongens Fortjenstmedalje til Mikal Urheim, Musken

Mikal Urheim er tildelt Kongens Fortjenstmedalje for sin livslange pionerinnsats for samisk språk, kultur og samfunnsliv i Norge.


Publisert 03.12.2012

Kongens Fortjenstmedalje til Jan Holt, Bodø.

Overlege Jan Holt er tildelt Kongens Fortjenstmedalje. Jan Holt har arbeidet ved barneavdelingen på Nordland Sentralsykehus, senere Nordlandssykehuset, siden 1974 og som overlege siden 1982.


Send oss digital melding

Du kan sende søknaden til Statsforvalteren digitalt ved å bruke vår løsning for sikker digital melding. Vedlegg kan legges med søknaden.

Sikker melding fra privatperson

Sikker melding fra bedrift/organisasjon

Dersom du ønsker å sende oss brevpost finner du adressen nederst på siden.