Kongens fortjenstmedalje

Foto: Marianne Bakos / Statsforvalteren i Nordland.
Oppdatert 05.01.2024

Kongens fortjenstmedalje ble stiftet av H.M. Kong Haakon VII 1. februar 1908. Den deles ut som belønning for innsats av særlig samfunnsgagnlig natur.

Fortjenstmedaljen utdeles som belønning for:

  • pionerinnsats eller annen spesiell innsats av særlig samfunnsgagnlig natur på områder som kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt og humanitært arbeid
  • særlig fortjenstfull ulønnet innsats over lengre tid i samfunnslivet, i offentlige eller private verv, i frivillige organisasjoner eller i annen virksomhet av samfunnsnyttig betydning
  • særlig fortjenstfullt arbeid gjennom lang tid i privat eller offentlig tjeneste, der innsatsen har ligget betydelig over det normale, og der ved­kommende også har vist aktivt samfunnsengasjement utover sin arbeidsinnsats
  • en livsinnsats som kan stå som eksempel for andre

Statuttene for tildeling av Kongens fortjenstmedalje endres i tråd med samfunnsutviklingen. Den siste endringen ble gjort 30. mars 2012. Etter de nye statuttene blir det ved vurderingen av kandidater lagt avgjørende vekt på samfunnsnyttig innsats over lengre tid, inkludert frivillig arbeid og engasjement. Samtidig legges det ikke lenger vekt på tjenestetid på 40 år eller mer.

Endringen innebærer også at benevningen «Kongens fortjenstmedalje i sølv» faller bort og blir erstattet av "Kongens fortjenstmedalje". Kongens fortjenstmedalje i gull blir heretter bare tildelt i helt ekstraordinære tilfeller og kan ikke søkes om.

St. Olavs orden

St. Olavs orden ble stiftet av Kong Oscar I 21. august 1847 og ble sist revidert 19. juni 2015. Ordenen tildeles som belønning for ”utmerkede fortjenester av fedrelandet og menneskeheten”.

Søknad om tildeling av Kongens fortjenstmedalje og St. Olavs orden stiles til H.M. Kongen og sendes via Statsforvalteren i det fylket der kandidaten bor.

Vis mer

Trykk på vis mer for å lese hele saken

Kongelig påskjønnelse

Forslag til kandidat for kongelig påskjønnelse i form av Kongens fortjenstmedalje eller St. Olavs orden stiles til H.M. Kongen og sendes via Statsforvalteren i det fylket kandidaten bor. Statsforvalteren gjennomgår søknadene og oversender dem til Ordenskanselliet med sin anbefaling.

Hva bør søknaden inneholde

Det norske kongehus har satt opp en oversikt over hva de ønsker et forslagsbrev om kandidat til kongelig påskjønnelse bør inneholde. Uttalelser/anbefalinger fra personer eller organisasjoner som kjenner til kandidaten bør vedlegges søknaden. Ved å legge ved flere relevante uttalelser/anbefalinger vil det være enklere å danne seg et bilde av kandidaten og søknaden vil kunne stille sterkere.

Dersom forslagstiller ikke allerede har innhentet uttalelse/anbefaling fra ordfører i kommunen og dette anses som relevant, vil uttalelse bli innhentet av Statsforvalteren.

Les mer om oppsett av søknad

Statutter

Det er satt opp statutter (vedtekter) for de forskjellige påskjønnelsene. Det bør komme frem i søknaden hva som gjør kandidaten verdig utfra statuttene. Statuttene endres i tråd med samfunnsutviklinga.

Statutter Kongens fortjenstmedalje

Statutter St. Olavs orden

Unntatt offentlighet - ikke omfattet av offentlighetsloven

Forarbeidet med tildeling av Kongens fortjenstmedalje og St. Olavs orden kommer inn under de personlige prerogativene til H.M. Kongen og er ikke omfattet av offentlighetsloven.

Søknader og uttalelser/anbefalinger i forbindelse med en kandidat til kongelig påskjønnelse merkes med: unntatt offentlighet - ikke omfattet av offentlighetsloven. Det er ikke innsynsrett i saker knyttet til Kongen personlig.

Tildelinger offentliggjøres

Etter at en kandidat er blitt tildelt kongelig påskjønnelse vil dette bli offentliggjort på Kongehuset sin nettside.

Les mer om tildelinger

Les mer i grunnloven §23

Oversendelse av søknader og/eller uttalelser

Når du skal sende en søknad eller en uttalelse i forbindelse med kongelig påskjønnelse bør du ikke bruke e-post. Du kan derimot bruke Statsforvalterens løsning for sikker digital melding (husk å huke av for riktig fylke) eller sende oss brevpost.

Saksbehandlingstid

Du må regne med en saksbehandlingstid på 6-8 måneder for Kongens fortjenstmedalje og 12-16 måneder for St. Olavs orden.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 26.02.2018 av Administrator

Trond Rydsaa fra Hemnesberget har mottatt Kongens fortjenstmedalje

Ildsjel og lege Trond Rydsaa fikk utmerkelsen for sitt store engasjement for lokalsamfunnet i Hemnes kommune.


Publisert 12.01.2018 av Administrator

Otto Ingvard Holdal fra Vestvågøy har mottatt Kongens fortjenstmedalje

Otto Holdal fikk utmerkelsen for en betydelig samfunnsinnsats både yrkesmessig, politisk og på frivillig basis i lag og foreninger.


Publisert 04.01.2018

Frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen 8. mai 2018

Kommunene oppfordres til å foreslå mottakere av Regjeringens minnemedalje for innsats under andre verdenskrig. Forslag sendes til Fylkesmannen.


Publisert 20.12.2017

Disse fikk Kongens fortjenstmedalje høsten 2017

Høsten 2017 fikk fire personer i Nordland Kongens fortjenstmedalje. Her er oversikten:


Publisert 02.05.2017

Ninny Petrine Jensen er tildelt Kongens fortjenstmedalje

Ninny Petrine Jensen fra Bodø ble tildelt Kongens fortjenstmedalje under en tilstelning i kommunen torsdag 27. april.


Publisert 10.02.2017

Kajsa Zetterquist er tildelt Kongens fortjenstmedalje

Søndag 5. februar ble Kajsa Zetterquist tildelt Kongens fortjenstmedalje under en tilstelning i Adde Zetterquist kunstgalleri på Storjord i Saltdal.


Publisert 08.12.2016

Fylkesmannen har tildelt medaljer for redningsdåd til sjøs

Skipssjef Rune Stenevik, løytnant Raymond Isehaug og vernepliktig Ola Strand Lien er tildelt medalje for redningsdåd til sjøs. KV Bergen er tildelt plakett for redningsdåd til sjøs.


Publisert 15.03.2016

Finn Myrvang har fått Kongens fortjenstmedalje

Finn Myrvang fra Bø kommune, ble tildelt medalje på slutten av 2015, for sitt store engasjement for lokalhistorie og sitt arbeid med å samle stedsnavn.


Publisert 10.03.2016

Bjørn Richard Monssen er tildelt Kongens fortjenstmedalje

Bjørn Richard Monssen fra Bodø fikk medaljen for sitt store engasjement og innsats for det frivillige kultur- og idrettslivet i Bodø og Nordland.


Publisert 09.03.2016

Inga Karlsen har fått Kongens fortjenstmedalje

Inga Karlsen fra Tysfjord fikk medaljen for sin innsats for samiske eldre. Ordfører, Tor Asgeir Johansen, delte ut medaljen på et arrangement på Àrran den 21. desember 2015.


Send oss digital melding

Du kan sende søknaden til Statsforvalteren digitalt ved å bruke vår løsning for sikker digital melding. Vedlegg kan legges med søknaden.

Sikker melding fra privatperson

Sikker melding fra bedrift/organisasjon

Dersom du ønsker å sende oss brevpost finner du adressen nederst på siden.