Rovvilt

Oppdatert 03.01.2022

Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn regnes som rovvilt. Det er et hovedmål å sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrartene og av kongeørn. Samtidig er det et mål å opprettholde et aktivt landbruk for å utnytte beiteressursene for sau og rein i utmark. For å nå dette todelte målet må vi forvalte rovviltbestanden, samtidig som landbruket må tilpasse seg noe i kjerneområdene for rovvilt.

Dette er noen av Statsforvalterens oppgaver i forvaltningen av rovvilt:

  • tildele midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og behandle søknader om erstatning for skader på bufe som er forårsaket av fredet rovvilt
  • behandle søknader om båsfangst av jerv og gaupe
  • gi tillatelse til skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn innenfor tildelt kvote fra rovviltnemnda
  • stå for forvaltningen av kongeørn, mellom anna å vurdere søknader om skadefelling
  • være sekretariat for den regionale rovviltnemnda, som skal sørge for at rovdyrstammene forvaltes slik at antallet dyr er så nært bestandsmålet i regionen som mulig 

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 27.02.2013

Gaupejakt 2013


Publisert 04.12.2012

Tilskot til førebyggjande og konfliktdempande tiltak i rovviltforvaltninga

Målet med tilskotsordninga er å førebyggje skadar frå rovvilt i husdyrhald og tamreindrift gjennom å medverke til å finansiere førebyggjande tiltak. Ordninga skal også medverke til å dempe konfliktar


Publisert 18.01.2012

Gaupejakt 2012

Etter klageavgjerd i Miljøverndepartementet blir det ikkje opna opp for gaupejakt i kvotejaktområdet i Møre og Romsdal. Elles i fylket er det kvotefri jakt på gaupe. Jakttida er 1. februar – 31. mars.


Publisert 04.01.2012

Mindre rovviltskade på sau i 2011

Det blei erstatta 850 sau/lam på grunn av rovviltskade i 2011. Samla utbetaling var på vel 1,6 mill kroner. Som vanleg var det jerv som var årsak til størstedelen av desse tapa (818 sau/lam).


Publisert 02.08.2011

Jerv - statusrapport 2011

I 2011 var det påvist fire ynglingar av jerv i Møre og Romsdal. Eitt av hia låg i Rindal kommune, utafor det området der det er mål om å ha ynglande jerv i fylket.


Publisert 21.12.2010

Erstatning for rovviltskade 2010

Det vert utbetalt rovviltskadeerstatning for 1267 sauer i år. I 2009 vart det erstatta 1448 sauer. Ser ein attende på erstatningane tidlegare år, er det 2007 som står att som eit ekstremår med høge erstatningstal.


Publisert 15.07.2010

Jerv - statusrapport

I år er det påvist fire ynglingar av jerv i Møre og Romsdal. Eitt av hia låg i Nesset kommune, utafor det området der det er mål om å ha ynglande jerv. Etter vedtak frå Direktoratet for naturforvaltning blei tispa og dei to kvalpane frå dette hiet avliva. Det er såleis tre ynglingar som er intakte i vårt fylke i år.


Publisert 19.12.2008

Nedgang i erstatning for rovviltskade 2008

Det vert utbetalt rovviltskadeerstatning for 1383 sauer i år. Førre året var talet 2202.


Publisert 03.12.2007

Erstatning for rovviltskade 2007

Det vert utbetalt rovvilterstatning for vel 2200 sauer i år, det er om lag 1000 meir enn i fjor. Jerv har teke vel 2000 av dei erstatta sauene, bjørn vel 200, og ørn 4.


Publisert 29.12.2006

Erstatning for rovviltskade 2006

Jerven er den dominerande skadevaldaren på sau i fylket vårt.