Rovvilt

Oppdatert 08.04.2024

Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn regnes som rovvilt. Det er et hovedmål å sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrartene og av kongeørn. Samtidig er det et mål å opprettholde et aktivt landbruk for å utnytte beiteressursene for sau og rein i utmark. For å nå dette todelte målet må vi forvalte rovviltbestanden, samtidig som landbruket må tilpasse seg noe i kjerneområdene for rovvilt.

Dette er noen av Statsforvalterens oppgaver i forvaltningen av rovvilt:

  • tildele midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og behandle søknader om erstatning for skader på bufe som er forårsaket av fredet rovvilt
  • behandle søknader om båsfangst av jerv og gaupe
  • gi tillatelse til skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn innenfor tildelt kvote fra rovviltnemnda
  • stå for forvaltningen av kongeørn, mellom anna å vurdere søknader om skadefelling
  • være sekretariat for den regionale rovviltnemnda, som skal sørge for at rovdyrstammene forvaltes slik at antallet dyr er så nært bestandsmålet i regionen som mulig 

Vis mer


Publisert 15.09.2020

Nye reglar for åtejakt og båsfangst av jerv

Det er no tillate med fast montert kunstig lys på jerveåte, og bruk av viltkamera kombinert med fellevarslar kan erstatte fysisk tilsyn av jervebås. 


Publisert 09.09.2020

Lisensfelling av jerv i Møre og Romsdal 2020-2021

Det kan fellast inntil 7 jervar i Møre og Romsdal i lisensfellinga som startar 10. september.


Publisert 13.11.2019

Færre søknader om rovviltskadeerstatning i Møre og Romsdal i 2019

Dei førebelse søkartala viser at færre har søkt om erstatning for rovviltskade på sau etter årets beitesesong, men at dei samla tapa ikkje har gått ned.


Publisert 19.03.2019

Endring i lisensfellinga av ulv

Klima- og miljødepartementet har den 19. mars 2019 vedtatt endringar i lisensfellingsperioden for ulv i områda utanfor ulvesona.  

 


Publisert 13.11.2018

Auke i tap av sau til freda rovvilt

Fylkesmannen har mottatt 69 søknader om erstatning for sau og geit drept av freda rovvilt i 2018. Samla erstatningskrav er 1458 sauer og 4 geiter.


Publisert 01.04.2016

Rekordmange gauper felt i Møre og Romsdal

Det blei felt 6 gauper i Møre og Romsdal under årets gaupejakt.  Flest gauper vart felt i Nesset kommune.


Opent for søknad om rovvilterstatning

Når freda rovvilt er årsak til tap av husdyr, har dyreeigaren ein lovfesta rett til full erstatning. No kan du sende inn søknad om rovviltskadeerstatning. Elektronisk søknadssenter er opna, og fristen er 1. november.


Publisert 23.10.2014

Erstatning for husdyr tapt til freda rovvilt

Når gaupe, jerv, bjørn, ulv eller kongeørn er årsak til tap av husdyr eller tamrein, har dyreeigaren ein lovfesta rett til full erstatning.  Fristen for å søke rovvilterstatning er 1. november.


Publisert 10.10.2014

Avslår klage på vedtak om felling av skadegjerande jerv

Fylkesmannen opprettheld vedtak om avslag på skadefelling av jerv i Sunndal. Saka går no til Miljødirektoratet som fattar endeleg vedtak i saka.


Publisert 04.12.2012

Tilskot til førebyggjande og konfliktdempande tiltak i rovviltforvaltninga

Målet med tilskotsordninga er å førebyggje skadar frå rovvilt i husdyrhald og tamreindrift gjennom å medverke til å finansiere førebyggjande tiltak. Ordninga skal også medverke til å dempe konfliktar