Lisensfelling av jerv i Møre og Romsdal 2020-2021

Det kan fellast inntil 7 jervar i Møre og Romsdal i lisensfellinga som startar 10. september.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 09.09.2020

I Møre og Romsdal kan det fellast 7 jervar i beiteprioritert område (sone 2 i vedlagt kart). 
Det kan ikkje fellast jerv innanfor forvaltningsområdet for jerv i fylket (sone 1 i vedlagt kart).

Lisensfellingsperioden for jerv varer frå og med 10. september til og med 15. februar.

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge fatta i møte 26. mai 2020 vedtak om kvote for lisensfelling av jerv 2020/2021. Etter klagebehandling vedtok Klima- og miljødepartementet 03.09.2020 å endre rovviltnemnda sitt vedtak. I klageavgjerda står det:

Klima- og miljødepartementet opprettholder rovviltnemnda i region 6 sitt vedtak om lisensfelling av jerv med den endring at det ikke tildeles kvote i forvaltningsområdet for jerv i Møre og Romsdal. Kvoten på to dyr som var tildelt dette forvaltningsområdet kan rovviltnemnda fordele til beiteprioritert område i hele forvaltningsregionen. Ved avgjørelsen har departementet lagt vekt på at det årlig er tap av sau og tamrein til jerv i regionen. Antallet ynglinger har økt de senere årene og ligger over bestandsmålet. Departementet finner at et uttak av 32 jerv ikke truer bestandens overlevelse og at det ikke er andre tilfredsstillende løsninger enn å åpne for lisensfelling av jerv i de aktuelle områdene. Klagen er dermed tatt delvis til følge.

Fordeling av dei to jervane vart vedtatt i rovviltnemnda sitt e-postmøte 04-08.09.2020:

De to jervene som var tildelt forvaltningsområdet for jerv i Møre og Romsdal, omfordeles til beiteprioritert område i Møre og Romsdal. Total startkvote i delområde 2 blir 7 jerver.