Rovviltnemnda region 6

Ved behandlingen av St.meld. nr. 15 (2003-2004) "Rovvilt i norsk natur" vedtok Stortinget å opprette åtte regionale rovviltnemnder. Region 6 Midt-Norge består av fylkene Møre og Romsdal, samt Trøndelag.

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge består av medlemmer fra fylkene Trøndelag (3) og Møre og Romsdal (1), samt to representanter fra Sametinget. Rovviltnemndene oppnevnes av Klima- og miljødepartementet etter forslag fra Fylkestingene. Fra og med høsten 2010 fikk Sametinget en ekstra representant, slik at i region seks skal to av seks medlemmer være oppnevnt av Sametinget.

Statsforvalteren i Trøndelag er sekretariat for nemnda. I forbindelse med sekretariatsrollen samarbeider Statsforvalteren i Trøndelag tett med Statsforvalteren i Møre og Romsdal, samt Mattilsynet i regionen. Det er opprettet en egen sekretariatsgruppe bestående av representanter fra klima- og miljøavdelingen, landbruksavdelingen og reindriftsavdelingen (Statsforvalteren i Trøndelag) og miljøvernavdelingen og landbruksavdelingen hos Statsforvalteren i Møre og Romsdal, der Mattilsynet er observatør.

Rovviltnemndene skal som en av sine hovedoppgaver utarbeide en forvaltningsplan for å nå fastsatte bestandsmål samtidig som en sikrer forutsigbarhet for berørte parter, herunder landbruk, reindrift og utmarksbaserte næringer. Forvaltningsplanen bygger på de nasjonale målsettinger for de enkelte rovviltarter i regionen. Forvaltningsplanen inneholder konkrete retningslinjer for den geografiske arealdifferensieringen for regionen, og er nemndas grunnlag til å vurdere bruk av blant annet forebyggende og konfliktdempende tiltak. Rovviltsregion 6 har bestandsmål på 12 årlige ynglinger av gaupe (familiegrupper), ti årlige ynglinger av jerv og tre av bjørn. For jerv og gaupe ligger region 6 godt over bestandsmålet, mens bestandsmålet for bjørn ennå ikke er nådd. Miljødirektoratet uttalte seg om forslaget til forvaltningsplan den 29. januar 2018, og direktoratets uttalelse finner dere her. Her finnes gjeldende forvaltningsplan.

Andre oppgaver som nemnda har er fastsettelse av kvoter for lisensfelling av jerv og eventuelt ulv, kvotejakt på gaupe, samt betingede skadefellingstillatelser på gaupe, jerv og ulv. Med bakgrunn i at bestandsmålet for bjørn ennå ikke er nådd, ligger myndigheten for å fastsette kvoter for lisensfelling og betingede skadefellingskvoter på bjørn fortsatt hos Miljødirektoratet
 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 15.09.2023, Sist endret 21.09.2023

Høringssvar til revidering av forvaltningsplan for rovvilt

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge har gjennomført offentlig høring av utkast til revidert forvaltningsplan for rovvilt i region 6. Høringsuttalelsene finner dere her.


Publisert 09.06.2023

Invitasjon til høringsmøter - revidering av forvaltningsplan for rovvilt i region 6 Midt-Norge

I forbindelse med høring av utkast til revidert forvaltningsplan for rovvilt i region 6 Midt-Norge, ønsker rovviltnemnda å invitere til høringsmøter i Åndalsnes og Stjørdal.


Publisert 09.06.2023

Høring av revidert forvaltningsplan for rovvilt i region 6 Midt-Norge

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge sender herved utkast til revidert forvaltningsplan for rovvilt ut på offentlig høring. Høringsfrist er 10. september 2023.


Publisert 22.05.2023

Møte rovviltnemnda region 6 26. mai 2023

Fredag den 26. mai fra kl 10.00 gjennomføres det møte i rovviltnemnda på Quality hotell Værnes i sentrum av Stjørdal


Publisert 05.05.2023

Utlysning av forskningsprosjekt: Feltundersøkelser med drone som tapsforebyggende tiltak i beitenæring

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge ønsker å skaffe til veie ytterligere kunnskap om og hvordan bruk av drone i utmark kan være et tapsreduserende og forebyggende tiltak mot rovvilt skader – både i sauebeitenæring og tamreinnæring. Rovviltnemnda lyser ut prosjekt og ønsker pristilbud på forskningsprosjekt og fristen for å komme med tilbud er satt til 1. juni 2023.


Publisert 14.03.2023

Møte i rovviltnemnda 21. mars 2023

Tirsdag den 21. mars 2023 fra kl. 10:00 gjennomføres det møte i rovviltnemnda for region 6 Midt-Norge på Quality Hotell Værnes i sentrum av Stjørdal.


Publisert 13.02.2023

Innspill til revidering av forvaltningsplan

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge har gjennomført åpne innspillsmøter i forbindelse med revideringen av forvaltningsplan for rovvilt i region 6 Midt-Norge. Innspillene finner dere her.


Publisert 05.01.2023

Inviterer til åpne innspillsmøter

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge inviterer til åpne innspillsmøter i forbindelse med revideringen av forvaltningsplan for rovvilt i region 6 Midt-Norge.


Publisert 04.11.2022

Revidering av forvaltningsplan

Rovviltnemnda i region 6 sender herved ut melding om oppstart av arbeidet med revideringen av gjeldende forvaltningsplan for store rovdyr i region 6 Midt-Norge. Frist for å komme med innspill er satt til 1. mars 2023.


Publisert 03.05.2022

Møte i rovviltnemnda 23. mai 2022

Rovviltnemnda i region 6 avholder neste møte den 23. mai 2022. 

Møte avholdes på Scandic Solsiden i Trondheim. Tidspunkt: kl 12.15 – 15.30. Lunsj kl 11.30.


Kontaktpersoner

Rovviltnemnda i region 6 består av:

  • Kari Anita Furunes (leder) - Trøndelag
  • Mattias Jåma (nestleder) - Sametinget
  • Elise Holtan Pavall Årbogen - Sametinget
  • Kristin Marie Sørheim - Møre og Romsdal
  • Per Olav Hopsø - Trøndelag
  • Pål Sæther Eiden -Trøndelag

Sekretariat: Statsforvalteren i Trøndelag

 

Se rovviltportalen og rovdata for mer informasjon om rovdyrforvaltningen i Norge.

MØTEREFERATER